2 mars 2011

Prognoser, förutsägelser och projektioner

I klimatsammanhang förekommer alla tre ord prognos, (vetenskaplig) förutsägelse och projektioner. Ord som har snarlik betydelse men med viktiga skillnader. Det kan vara värt att titta på begreppen mer i detalj.
  • prognos (eng. forecast) är vad som förväntas hända i framtiden baserat på kunskap om dagens situation och systemets funktion. De handlar vanligen om individuella utvecklingsvägar, tex. vädret eller en persons sjukdom, även om de kan anges med sannolikhetsbedömningar, tex. 60% risk för regn. De har det uttryckta eller outtryckta tillägget "oförutsedda händelser förutan" men utgår från att man tagit hänsyn till alla viktiga faktorer.
  • Förutsägelse (eng prediction) är i vetenskapliga sammanhang "om X så förväntas Y" resonemang. Vanligt som hypotes- eller teori-prövning: "Om uppvärmningen beror på växthusgaser ska stratosfären kylas" (vilken den gör). De behöver inte handla om framtida förändringar utan kan vara andra konsekvenser av en hypotes eller teori.
  • Projektion (eng projection) är den beteckning som IPCC valt på sina presentationer av möjliga framtida klimat. En projektion är lik en förutsägelse men baserat på ett scenario. Scenarierna i sin tur är beskrivningar av möjliga utvecklingar av klimatpåverkande faktorer, i huvudsak mänskliga utsläpp av växthusgaser. Projektionerna bygger på sammanställningen av många klimatmodellkörningar under ett valt scenario. Projektionen beskriver alltså hur klimatet reagerar på en viss framtida påverkan utgående från dagens teorier. Den påminner om en prognos men är det inte då den både baseras på en av många möjliga scenarier och det handlar om klimat som är ett "medelvärde" av väder och inte en speciell individuell väderutvecklingsbana.
Osäkerheten kring projicerade framtida klimatförändring kommer från flera källor. Det är den interna variationen i klimatsystemet (tex. El Nino/La Nina), det är osäkerheterna i modellernas beskrivning av klimatsystemet och det är osäkerheten i scenario. Av de tre osäkerhetsfaktorerna är det scenariot som på lång sikt är det största. Alltså vilken utveckling vi får av mänsklig klimatpåverkan.
En grafisk beskrivning av de olika osäkerheterna kring global medeltemperatur, 10-års medelvärde, baserade på CMIP-3 modellensemble. Gult är effekten av systemets interna variation. Blått effekten av de olika modellerna, speglande variation i beskrivningen av klimatsystemet mellan olika modeller. Grönt effekten av olika scenarier, i detta fall SRES A1B, A2 och B1. Från Hawkins och Sutton 2010

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet