1 juni 2011

Om koldioxid, klyvöppningar och Karlén

I vårt förrförra inlägg så skrev vi bl a om Ralph Keeling och Bert Bolin, två av de forskare som har gjort mest för vår förståelse av koldioxiden i atmosfären och dess växelverkan med kolreservoarerna i hav och mark. I andra änden av spektrumet hittar vi professor Wibjörn Karlén, tillhörande Stockholmsinitiativet. Han har skrivit ett inlägg på bloggen The Climate Scam om att använda klyvöppningar för att uppskatta historiska koldioxidnivåer i atmosfären. Klyvöppningar är öppningar i växternas blad som tar in koldioxid och släpper ut vatten och syre. Om det finns mer koldioxid så klarar sig växterna med ett färre antal klyvöppningar och kan på det sättet spara vatten. I en artikel från 2005 i tidskriften Geology har en holländsk forskargrupp gjort en rekonstruktion av koldioxidnivån från år 800 till 2000 med hjälp av klyvöppningar hos barren från jättehemlocken som hittats i sjösediment i den amerikanska delstaten Washington. Så här ser resultatet ut (heldragen linje):
Vi kan lägga märket till två saker:
 1. Variationerna är mycket större än i motsvarande rekonstruktioner gjorda med iskärnor från Antarktis (markerade med kvadrater och romber). De senare kan ha svårt att fånga upp kortsiktiga variationer, eftersom det kan ta decennier för luftbubblorna i isen att sluta sig ordentligt.
 2. Osäkerheterna (grå fält) är också väldigt stora, och täcker rent av in iskärnerekonstruktionerna, med något undantag. Mycket av variationerna kan vara resultatet av brus i mätningarna, pga att man inte hade många prov. (Vi noterar att Karlén inte har tagit med osäkerheterna i sitt inlägg).
De holländska forskarna drar slutsatsen att variationerna i koldioxid både har påverkats av temperaturen och har varit en viktig faktor som påverkat temperaturen även innan industrialismen.

En annan studie som bygger på klyvöppningsfrekvenser går längre tillbaka i tiden (25 miljoner år) och visar även där på hel del variabilitet i CO2 - kanske så högt som 700 ppm under Miocenens värmemaximum. Denna variabilitet betyder att CO2 har haft en viktig klimat-påverkan, men också en stor påverkan på växtligheten (låga nivåer främjar grässlätter, och höga nivåer främjar skogar), och därigenom på hovdjurens evolution.

Stockholmsinitiativets Wibjörn Karlén kommenterar å andra sidan den första artikeln så här (se länken till den längre versionen (MS Word-dokument) i hans inlägg):
Möjligen är det så som det föreslagits i ett antal artiklar: temperaturen styr atmosfärens innehåll av CO2. I haven finns stora mängder CO2 i löst form. Eftersom mindre CO2 kan lösas i varmt vatten än i kallt avger haven CO2 vid varmt klimat och absorberar samma gas vid kallare klimat. Ansträngningar för att sänka utsläppen av CO2 påverkar därför inte atmosfärens innehåll av CO2 och den globala temperaturen märkbart eftersom människans utsläpp är små jämfört med de mängder CO2 som genom naturliga processer årligen förflyttas från hav till atmosfär och i motsatt riktning.
Det är troligare att atmosfärens innehåll av CO2 styrs av temperaturen och inte tvärs om som det nu ofta hävdas.
Man tar sig för pannan! Visst avger haven CO2 när det blir varmare och absorberar det när det blir kallare. Men samtidigt leder mer CO2 till ökad värme, eftersom CO2 fångar upp utgående värmestrålning i vissa våglängder. Detta är två välkända fysikaliska processer, och de utesluter inte varandra. Tvärtom förstärker de varandra: mer CO2 ger högre temperatur och högre temperatur ger mer CO2.
Det är också fel att tro att våra utsläpp av CO2 inte påverkar nivåerna i atmosfären. Vi släpper ut mängder av CO2 som gott och väl räcker till för att förklara ökningen. Om det inte är dessa som ligger bakom ökningen så måste man undra vart de tar vägen. Och om ökningen av atmosfärisk CO2 beror på att haven värms upp, så måste man fråga sig hur det kommer sig att mängden CO2 (och kolsyra) i det ytnära vattnet har ökat i ställer för minskat. Även isotopanalyser ger stöd för att CO2-ökningen beror på mänskliga aktiviteter, dvs fossil förbränning.

Den riktiga vetenskapen är både mycket intressantare och mycket nyttigare än de vrångbilder som Karlén och hans SI-kolleger målar upp.

17 kommentarer:

 1. Även minskningen av syrehalten i atmosfären som Keeling forskar kring är i överensstämmelse med förbränning av fossilt kol.

  SvaraRadera
 2. Notera också att de grå konfidensbanden i diagrammet svarar mot en konfidensgrad om cirka 68% (en standardavvikelse). Lägg härtill att värdena vid intilliggande tidpunkter (undantaget 1900-talet) synes helt okorrelerade, och vi kan konstatera att den erhållna tidsserien ser ut så som man skulle förvänta sig att rent mätbrus ger upphov till om koldioxidhalten antas vara konstant fram till cirka år 1900 - eller identisk med iskärnerekonstruktionerna. Med andra ord ger dessa data ingen som helst anledning att misstänka någon avvikelse från gängse skattningar av historiska koldioxidhalter.

  Att Wibjörn Karlén (som trots allt har ett omfattande förflutet inom naturvetenskapen och rimligtvis är bekant med begrepp som mätosäkerhet och statistiska konfidensnivåer) väljer att presentera den klyvöppningsbaserade kurvan utan konfidensband, och utan någon kommentar om vilka osäkerheter som föreligger, kan bara tolkas på ett vis: Han är medvetet och fullkomligt skamlöst ute efter att vilseleda.

  SvaraRadera
 3. Jag har länge tyckt iskärneanalys verkar osäkert, ingen vet vad som händer med gaserna under tid och exakt hur bubblorna bildas. klyvöppningsanalysmetoden verkar säkrare, och resultatet ser också mer ut som det förväntade. Iskärneanalysens resultat kan förklaras som en funktion av tiden, vilket inte är tillfredsställande.
  Men det är väl utmärkt om växterna nu klarar sig bättre, och vi får mer skog istället för grässlätter?

  SvaraRadera
 4. motorfot,
  De vet en hel del om osäkerheter kring iskärnor.
  Vad grundar du "klyvöppningsanalysmetoden verkar säkrare" på?

  SvaraRadera
 5. ...och
  "växterna nu klarar sig bättre" är tyvärr inte en korrekt slutsats.

  SvaraRadera
 6. Går det att uttrycka sig mer kvasivetenskapligt är motorfot gjorde i inlägget ovan?

  "Iskärneanalys verkar osäkert" - Osäkert för vem då och varför?

  "Iskärneanalysens resultat kan förklaras som en funktion av tiden, vilket inte är tillfredsställande." - Goddag yxskaft

  "Om växterna nu klarar sig bättre"? Vem har sagt det, och vem har definierat vad "klara sig bättre" innebär i detta sammanhang?

  SvaraRadera
 7. Lars Karlsson3 juni 2011 08:57

  Det där med gräs/träd handlar om att med höga CO2-nivåer så får träden en relativ fördel när det gäller återvväxt efter en brand.

  SvaraRadera
 8. Karlén och Nordin utmärker sig igen.

  Det går knappast en dag utan att bloggen Climate Scam producerar märkliga nyheter om jordens klimat som knappast kan återfinnas i de etablerade tidskrifterna. Att dessa skriverier knappast har med förnuftig vetenskap att skaffa tycks emellertid föga bekymra dessa skribenter. Professor Wibjorn Karlén har ifrågasatt rådande kunskap om atmosfärens koncentration av CO2 med hänvisning till ett arbete av en Knouwenberg et al (2005). Vad vi kan se från Knouwenbergs diagram skedde t ex omkring 1520 en våldsam minskning av CO2 motsvarande en mängd på ca 220 miljarder ton kol som på ett märkligt satt försvann ur atmosfären under ca 25 år. Även om mänskligheten under början av 1500 talet hade andra prioriteter än CO2 så borde ju denna gigantiska ändring ha märkts? Liknande våldsamma händelser kännetecknar enligt Knouwenberg och Karlén de senaste 1000 åren. Vad Karlén försöker föra i bevis är att koldioxidens variation i atmosfären har inget med antropogen emission att göra utan är i stället en konsekvens av temperaturändringarna. Man kan ju stillsamt fråga sig var då dagens emission på mer än 1000 ton/sek tar vägen? Orsaken till temperaturändringarna kan vi läsa beror på okända faktorer varför CO2, ipso fakto, är ett hjärnspöke och inget annat. Att denna naturlag plötsligt upphörde när vi fick tillförlitliga data från slutet av 1950-talet borde ju ha gett upphov till diverse frågetecken i den Karlénska tankeapparaten men så tycks inte ha vara fallet.

  En annan energisk skribent är filosofiprofessorn Ingemar Nordin som har kommit fram till att någon global uppvärmning inte har ägt rum på drygt ett decennium. Att det senaste decenniet enligt den meteorologiska världsorganisationen, WMOs, sammanställning faktiskt har varit det klart varmaste (mer än 0.2°C varmare än 1990-talet som är näst varmast; se fig 3 på sid 5 i den här rapporten), tycks knappast bekymra filosofiprofessorn från Linköpings universitet. Han fortsätter obekymrat sina meteorologiska granskningar som förlorat all kontakt med verkligheten.

  Man kan fråga sig vad det är som driver herrar Nordin och Karlén att fortlöpande sprida okunskap, allsköns nonsens och medvetna felaktigheter bland sina bloggläsare?

  Är det en politisk avsikt bakom det hela eller är skribenterna bara nützlige Idioten till de uppenbart sinistra herrar på andra sidan Atlanten som ägnar sig åt att systematiskt underminera atmosfärforskning och ansvarsfull miljöpolitik?

  Lennart Bengtsson

  3.6.2011

  SvaraRadera
 9. Lennart Bengtsson!
  Sakta i backarna och håll undan för halmgubbarna. Med din profession och erfarenhet måste du begripa att Karlén och Nordin diskuterar det antropogena bidraget till jordens medeltemperatur.
  The Climate Scam handlar om att hävda att hela temperaturhöjningen 1970-2000 var antropogen, medan alla andra förändringar varit naturliga men omöjliga att förklara.
  Tillåt några av oss att vara skeptiska, please.

  SvaraRadera
 10. Gunnar,
  Det framgår klart från citatet ovan att Karlén försöker utså tvivel både om CO2-höjningens orsak och om klimatpåverkan från CO2.

  Det här var verkligen en halmgubbe: "...alla andra förändringar varit naturliga men omöjliga att förklara."

  SvaraRadera
 11. Lars Karlsson!
  Jag håller med dig att det går att läsa citatet precis så, men jag framhärdar i mitt påstående att tolkningen är en "halmgubbe" eller ett halmstrå för dem som inte vill kännas vid "The Climate Scam".

  SvaraRadera
 12. Anonym undrar:
  "Om växterna nu klarar sig bättre"? Vem har sagt det, och vem har definierat vad "klara sig bättre" innebär i detta sammanhang?

  Det var min slutsats ur detta citat, från bloggposten anonym inte verkar ha läst:

  "Denna variabilitet betyder att CO2 har haft en viktig klimat-påverkan, men också en stor påverkan på växtligheten (låga nivåer främjar grässlätter, och höga nivåer främjar skogar), och därigenom på hovdjurens evolution."

  Höga nivåer CO2 främjar skogar, riklig växtlighet, låga nivåer ger stepp och ökenutbredning. Varför är det så konstigt?
  Det är väl självklarheter närmast.

  SvaraRadera
 13. "Lars Karlsson sa...

  Det där med gräs/träd handlar om att med höga CO2-nivåer så får träden en relativ fördel när det gäller återvväxt efter en brand"

  Jaha, gäller hovdjurens evolution också efter bränder?

  SvaraRadera
 14. Motorfot,
  Det är låg nederbörd (och i historisk tid för hårt betande) som ger ökenutbredning.
  Hovdjurens evolution påverkas av hur växtligheten förändras.

  SvaraRadera
 15. Skambloggen och dess skeptiker

  Under den senaste veckan har skambloggens skribenter analyserat koldioxidkoncentration och temperatur där man förvisso inte förnekar att dessa har ökat. Emellertid hävdar man med övertygelse att denna ändring är irrelevant då både temperatur och koldioxidkoncentration har varierat avsevärt under de senaste 100-tals åren. Wibjörn Karlén har efter litteraturstudier kommit fram till att koldioxiden under det senaste seklet mycket väl har kunnat uppnå värden på väl över 400 ppm och att det med stor sannolikhet är temperaturen som bestämmer koldioxidhalten och inte tvärtom. Då Karlén inte avfärdar de senaste 53 årens mätningar från Mauna Loa och andra sådana mätningar fördelade över jorden, så måste ju bevisligen temperaturen ha ökat under denna tid för annars hade ju inte koldioxiden kunnat öka. Detta kan bero på solen men knappast efter 1978 då vi har solobservationer från rymden som inte indikerar någon ökning, andra möjligheter kan vara stoft från kosmos som ändrat på molnen osv. Eftersom vissa solforskare, väl omhuldade av skammens övriga skribenter, förutspår en snar global avkylning kan vi följaktligen enligt Karlén förvänta oss en minskad koldioxidkoncentration under de närmaste åren. Vi skall hålla detta i minnet. Alla de ansträngningar som görs för att minska utsläppen är uppenbarligen helt förfelade.

  Pehr Björnbom har i sitt skambidrag inspekterat temperaturuppgifter från WMO och finner att temperaturen under de senaste 10 åren inte har ändrats, då de flesta åren efter 1998 i stort varit lika varma. Att de i genomsnitt är mer än 0.2°C varmare än de 10 föregående åren räknas liksom inte. Men Karlén måste ju ändå fått det varmare annars hade ju inte koldioxiden kunnat öka vilken ingen av de två skribenter förnekar.

  Så löper tankarna hos två av skambloggen skribenter till nöje och underhållning för somliga och förvåning och besvikelse från andra som inte kan undgå att notera ett fortlöpande intellektuellt förfall i frågor som ändå är av yttersta vikt för vår och våra efterkommandes framtid.

  Lennart Bengtsson

  SvaraRadera
 16. Lennart Bengtsson

  Varför skriver du här och inte där, dvs på TCS? Det är ju ändå skribenter där som du kritiserar för att (i det här fallet) vara ikonsekventa (som allra minst).

  SvaraRadera
 17. Lena Krantz 17:20

  Lennart Bengtsson får naturligtvis tala för sig själv i den här frågan, men tycker du verkligen att det är konstigt om han drar sig för att kliva ned i den avgrund av rasism, sexism, nazianklagelser, misshandelshot, gravskändningsfantasier och andra vidrigheter som kommentatorsutrymmet på TCS utgör?

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet