4 nov. 2019

Hur klimatanpassar vi Sverige?


IPCC:s senaste rapport skruvade upp behovet av klimatanpassning rejält genom att höja sin projektion för havsnivåhöjning för en värld med fortsatt höga utsläpp av koldioxid (RCP 8.5). Detta kommer förmodligen inte som någon överraskning för de som försökt följa forskningen inom området men är inte desto mindre viktigt ändå eftersom många av våra beslutsprocesser förlitar sig på mer eller mindre helt på IPCC:s rapporter.

Mer precist skruvade man upp sin likely (troliga) gräns för havsnivåhöjning från 0.98 m till 1.10 m för RCP 8.5 det vill säga man ger det endast 17 procents chans att havsnivån kommer stiga mer än 1.10 m. Hur mycket högre havsnivån kan tänkas stiga till 2100 är svårt att beskriva då dagens modeller inte klarar av att hantera alla osäkerheter. IPCC skriver också att en havsnivåhöjning av två meter inte kan uteslutas. I IPCC:s föregående rapport hette det att flera tiondels meters höjning över 0.98 m inte kan uteslutas och beror främst på hur isen vid Antarktis is beter sig.  (I denna länk beskrivs en del av problematiken med dagens modeller för den intresserade. Värt att fundera över är hur mycket man ska lita på modeller som man vet inte klarar av att simulera alla bidrag till havsnivåhöjning och hur mycket man då istället bör använda sig av enklare metoder och modeller.)

Efter IPCC:s senaste rapport gjorde jag en snabb genomgång för att försöka se hur vi hanterar denna problematik i Sverige. Vilken osäkerhet förhåller vi oss till när vi planerar våra samhällen och hur väl stämmer risken vi är villig att ta för dagens egendom vid planering överens med den risk vi är villig att för framtida generationer? Ett bra tecken var i alla fall att samtliga kommuner verkar vara medvetna om att mer arbete behöver göras inom detta område, också de om ligger i framkant.

Efter en del sökande på nätet, bland annat genom att titta på listan över ”Sveriges bäst klimatanpassade städer” var Göteborgs arbete det som kändes bäst genomarbetat. Göteborg har valt att använda sig av RCP 8.5 ”för att vara på säkra sidan och ha beredskap för fortsatta havsnivåhöjningen som förutspås…” och i allt jag kan hitta verkar man utgå ifrån att havsnivån kan stiga upp till en meter. Göteborg hänvisar också till SMHI vars beräkningar också verkar utarbetat på samma sätt. När jag läser texten känns det som man känt sig säker med att om man planerar för 1 m havsnivåhöjning så har man planerat med luft, det vill säga att det verkar som man inte riktigt tror det ska inträffa. Jag får samma känsla för alla kommuner jag går igenom, men ofta skrivs det inte ut varför man faktiskt utgår från olika siffror vilket gör analysen svår. Jag hittar i alla fall inga som verkar överväga nivåer på över 1m 2100 (Malmö, Helsingborg, Stockholm m.fl.).

I rapporterna hänvisas det ofta till SMHI därför gick jag också igenom vad som skrivs där runt klimatanpassning och tyvärr tror jag att stor del av kommunernas förvirring kring högsta nya nivå på havsvattenytan 2100 kommer härifrån. SMHI tar visserligen i sin rapport upp delar av de osäkerheter IPCC beskriver kring framtida havsnivåhöjning. Man nämner i en av de inledande delarna att det är IPCC:s likely spann som sträcker sig till 0.98 m det vill säga att IPCC skriver att det kan vara 17 procents chans att havsnivåhöjningen kan vara större än 0.98 m. Men största delen av rapporten är den osäkerheten nästan inte alls beskriven. Istället anger man 0.98 m som ett värde vid 95:e percentilen utan närmare förklaring till varför man valt att redovisa just det värdet istället för att ta med hela den osäkerhet IPCC beskriver. Man har alltså frångått IPCC:s beskrivning av osäkerheterna med den nivån. Kanske det tydligaste exemplet hur detta blir fel i SMHI:s rapport är när man skriver att havets medelnivå kan stiga med upp till en meter vid seklets slut utifrån IPCC:s projektioner.

PR and NCE.gif
By Chris53516 at English Wikipedia - Originally created by User:Jeremykemp. Edited by User:Chris53516, Public Domain, Link

Så här skrev IPCC i den gamla rapporten som låg till grund för SMHI:s rapport:
Global Mean Sea Level Rise Projections It is very likely that the rate of global mean sea level rise during the 21st century will exceed the rate observed during 1971– 2010 for all Representative Concentration Pathway (RCP) scenarios due to increases in ocean warming and loss of mass from glaciers and ice sheets. Projections of sea level rise are larger than in the AR4, primarily because of improved modeling of land-ice contributions. For the period 2081–2100, compared to 1986–2005, global mean sea level rise is likely (medium confidence) to be in the 5 to 95% range of projections from processbased models, which give 0.26 to 0.55 m for RCP2.6, 0.32 to 0.63 m for RCP4.5, 0.33 to 0.63 m for RCP6.0, and 0.45 to 0.82 m for RCP8.5. For RCP8.5, the rise by 2100 is 0.52 to 0.98 m with a rate during 2081–2100 of 8 to 16 mm yr–1. We have considered the evidence for higher projections and have concluded that there is currently insufficient evidence to evaluate the probability of specific levels above the assessed likely range. Based on current understanding, only the collapse of marine-based sectors of the Antarctic ice sheet, if initiated, could cause global mean sea level to rise substantially above the likely range during the 21st century. This potential additional contribution cannot be precisely quantified but there is medium confidence that it would not exceed several tenths of a meter of sea level rise during the 21st century.

Det var alltså redan då tydligt att det inte fans någon övre gräns vid 1 m för havsnivåhöjningen till 2100. Och nu nämner alltså IPCC att det inte kan uteslutas att havsnivåhöjningen blir 2 m till 2100, det ska bli intressant att se hur detta hanteras.Jag gjorde också ett försök att se om olika klimatförändringseffekter har hanterats lika, till exempel havsnivåhöjning, förändrad nederbörd och översvämning vid inlandsvatten. Detta är så klart inte helt enkelt då de olika olyckorna har olika effekt på bebyggda områden. Till exempel beskriver Göteborg översvämning från hav som kortvarigare än översvämning från skyfall och vattendrag. Jag hittar bara en djupare analys kring vilka risker man är villig att ta för olika översvämningsscenarier för de olika översvämningstyperna hos kommunerna (Göteborg igen). Göteborg tar följande hänsyn (bild nedan):För havsnivåer verkar man alltså bara lägga på 0,5 m för klimatanpassning men samtidigt är man tydliga med att man behöver utveckla nya planeringsnivåer dock gör man en viktig skillnad för samhällsviktig infrastruktur där man lägger till 1 m. Eftersom det finns fler osäkerheter än förändrat klimat är det svårt att gissa hur tungt klimatbiten vägts in men man kan väl i alla fall säga att man här täcker in IPCC:s 17 procent nivå för samhällsviktig infrastruktur. Klimatfaktorn läggs på en 100 års händelse alltså en händelse med 100 års återkomsttid.)

Åter-
komst  
tid (år)
Sannolikhet under 2 år (%)
Sannolikhet under 10 år (%)
Sannolikhet under 50 år (%)
Sannolikhet under 100 år (%)
275 100100100
10196599100
50 4186487
100 2103963

För nederbörd utgår man från ett regn med 100 års återkomsttid här lägger man på 20 procent i klimatfaktor. En snabb avstämning mot SMHI:s bedömning av framtida nederbörd antyder att årsmedelnederbörden kan komma att öka med ca 20 procent. Detta betyder i så fall att man för skyfall inte tar höjd för någon osäkerhet i projektionerna utan bara går på medelvärdet. (sen kanske man också bör påpeka att det är än mer avancerat än så eftersom förändringarna ser olika ut över året och att även intensiteten i skyfall förväntas öka med höjd temperatur.)

För vattendrag har man utgått från ett 200 års flöde och MSB:s beräkningar som brukar ta hänsyn till 75 percentilen det vill säga man har i modellberäkningarna försökt att endast tillåta 25 procent risk för värre situation. Här har man alltså dels tagit hänsyn till händelser som inträffar mindre ofta (200 års flöde) och dels försökt ta mer hänsyn till osäkerheterna i modellen än vad man gör vid skyfallsproblematik.

Generellt kan jag inte säga att jag stött på kommuner som gjort ett bättre eller med rationellt arbete än Göteborg men det är mycket möjligt att jag missat något via denna nätbaserade snabba undersökning. Jag har dock försökt titta på så mycket som möjligt. Men jag hittar ingen som varit konsekvent i risknivåerna för olika typer av översvämningar.

Vilka risker är vi villiga att ta för kommande generationer och vilka risker tar vi idag när vi planerar och bygger infrastruktur? Som vi kan se är det vanligt att planera utifrån 100 eller 200 års återkomsttider (ibland även längre återkomsttider än så). Om man planerar för att kunna hantera händelser med 100 års återkomsttid finns det alltså det givna året en procents chans att man inte kan hantera händelsen. Det innebär också att sett över en längre tidsperiod ökar risken att man får en händelse man inte kan hantera. (se tabellen ovan)

Hur ska man då kunna jämföra denna typ av risk (acceptabel återkomsttid) med en osäkerhet i projektion 2100? Om någon har ett bra tips så skriv det gärna i kommentarerna. Men rent generellt känns det som att om man gjort en tidigare värdering att det är en acceptabel risk att planera för en återkomsttid på 100 år så bör man givet ett förändrat klimat försöka hålla samma risknivå. Hur gör man då detta på ett bra sätt? Jag antar att ett sätt vore att ta hänsyn till med vilken takt ökade temperaturen till exempel höjer havsnivån och utifrån detta räkna på risken för varje enskilt år. Sedan får man räkna fram vilken nivå man behöver anpassa sig till i nytt klimat för att behålla samma risknivå som vid 100 års återkomst tid. Detta skulle betyda att man i början av perioden har liten risk men att man i slutet av perioden riskerar att det oönskade fenomenet sker relativt ofta. Dessutom riskerar man att vid slutet av perioden ha byggt en stadsdel som efter uppbyggnad är mycket svår att i efterhand kunna anpassa till det klimat som råder i framtiden. För det är något som genomgående nämns i rapporterna kring klimatanpassning att befintlig bebyggelse är svår (dyr) att klimatanpassa.

Det smartaste är så klart att bedöma varje projekt för sig men det är nog svårt att komma ifrån att utbyggnad av städer är svåra att rätta till i efterhand och därför bör man tänka mycket långsiktigt.
Om det då är rimligt att idag planera för att nya stadsdelar eller särskilt känsliga objekt ska ha samma risknivå 2100 som den nivå vi ansett vara ok innan vi klimatanpassat vilken osäkerhet i projektionerna är då acceptabelt? 

Egentligen ger all osäkerhet i övre spannet kring övre gräns ett problem här. Låt oss ta havsnivå som exempel, säg att vi visste att om vi tog hänsyn till 2 m havsnivåhöjning skulle det bara vara 1 procent chans att överstiga den nivån i framtiden. Om vi i grunden då fortfarande utgår från en återkomsttid på 100 år sedan lägger på 2 m så har vi fortfarande en utökad risk. Så en liten utökad risk får man helt enkelt acceptera. Men åter igen, för planering av stadsdelar och känslig infrastruktur som kommer att stå mycket länge är det nog klokt att hålla nere riskerna så mycket som ekonomiskt möjligt. Och jag hittar ingen rapport om klimatanpassning som har kommit så långt i sin analys. Idag känns det som att det mesta av analysen ligger på en väldigt övergripande nivå i Sverige.

Vad som är en korrekt risk att ta vid stadsbyggnad är så klart svårt att avgöra. Men jag tycker att det är lite avslöjande att analyserna spretar så mycket och att det är svårt att hitta röda trådar kring vilka risker man är villig att ta i framtiden. Tyvärr verkar SMHI:s analys av läget ställa till det för kommunerna.

Det ska tilläggas att detta är ett arbete som kommer pågå under lång tid och anpassningen ska göras till relativt långsamma processer. Men det pågår massiva infrastrukturprojekt redan nu som förmodligen kommer påverkas av hur klimatförändringarna ser ut 2100 så varje uppskjutet år för uppstartat arbete är ett förlorat år. Det handlar också om stora investeringar som behöver göras över längre tid. Göteborg räknar med kostnader i miljarder och att dessa är kostnadseffektiva, det vill säga att det lönar sig att göra klimatanpassningsinvesteringarna.

Lägg gärna in en kommentar om ni känner till exempel från andra länder med bra underlag på engelska. Själv rekommenderar jag den hugade att titta närmare på hur Boston arbetat. (här och här)

95 kommentarer:

 1. Vetenskap skall byggas på känd och beprövad erfarenhet.
  Det gör det svårt när man ställer upp hypoteser för framtiden som inte anses råda idag.
  Speciellt gäller detta vattenståndsförändringar på grund av uppvärmningen.
  Vi vet att det förekommer extrema vattenstånd historisk.
  Kortvariga lokala höjningar på över 2 m .
  Vi vet också att vi har en landhöjning som höjer större delen av landet i förhållande till havsnivån.
  Därtill så kan vi se att det förekommer en periodisk påverkan på vattenståndet som kan ses i detta diagram-som exempel:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=120-022

  Det krävs en förändring i denna typ av diagram innan vattenståndsökningen kan anses vara bekräftad.
  Avvakta!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Genosse O,...

   Nå må du se opp for og ikke for-bytte og om- bytte millimeter og meter pr year.

   Passer ikke hatten godt nok nå da? Hvorfor må du tigge om mer?

   Jeg trengte kun å sjekke opp Oslo og Bergen i tillegg for å se det, foruten Wismar, som henvist til, der jeg også har vært.

   Der lå ei kneipe i et fint gammelt gotisk hus inntil Torget "Der alte Schwede" hvor vi bestilte middag av nostalgiske årsaker.

   I det rommet foregikk Hestehandelen i Wismar, Hvor Halland, Skåne, Båhuslän, og Jämtland og Härjedalen, tidligere dansk og norsk, blev for- byttet og om- byttet med Bornholm.

   En , fra svensk side sett, særlig vellykket heste- handel. "Freden i Wismar".

   Så fant vi Mariakirken, der sto bare det mektige tårnet igjen med Kindergarten i tårnfoten. Av gammel teglsten hadde menigheten bygget en ny liten funkis menighetskirke borte i kroken på tomta, som var blitt parkeringsplass. Under DDR- tiden.

   Men Nicolauskirken like bak imponerte virkelig. Tross gamle høler i taket den flotteste teglstensgotikk jeg til dato har sett. Rede til å restaureres igjen.

   Og Justitzpalasset. Adskillig mindre, men flottere enn Doge- palasset i Firenze, helt uskadd og i gul og rød teglsten. Med Orginale terrascottafigurer av alle jordiske lyster, helt uten kulehuller.. Kuker og pupper og fitter og frosker og spyd og skjold. Og Kretsfengselet i bakgården med bølgeplast og Stacheldraht, isolat for alle irregulære folkerepublicanere.

   Det var like efter murens fall og vi dro med bil fra Ottersberg ved Bremen men tenkte Ikke Berlin nå, for det er sikkert tjokkande fullt, så vi valgte heller å se på provinsen i det gamle DDR. Og Wismar var et navn jeg husket fra skolebøkene.

   Det var virkelig en stor opplevelse inklusive med Der Alte Schwede og Hestehandelen i Wismar.

   Den østhanseatiske Teglstensgotikken har vært adskiillig bedre bevart på de kanter enn til exempel i Lübeck

   Radera
  2. Hr Oppti
   Det ser ut til at du er kommet i skade for å forveksle og om- bytte Meter og Millimeter.

   Sånt skader ditt prosjekt og din markedsføring og religiøse misjon, og ditt politiske vedtak.

   Du må konferere dette med eieren din, med faglig tillitsvalgte, og be ham vurdere din stilling.

   Det er eiendommelig, Hr Oppti; jeg vurderer bare Loppeskjæret og Småskjær i Drøbaksundet og har noen data videre lenger perifert i fjorden, og har sett landhevningskurven til Historisk museum og Inst for jordforsk på Ås, og sett land- synkningskurven på stenaldermuseet i Groningen og slutter derav.

   Fjolsene og trollene er klassefiendtlige og fremmedkulturelle til salmedikter biskop Grundvig i Ribe, og vannstanden på domkirkeveggene i Ribe og at der hadde de dikebruidd under springflo- orkan i 1974-75.

   Så vøler du ikke Alten Land ved Hamborg og Wenn de Nordseewellen trekken auf den Strand, wenn de geele Ginster blüht im Dünensand,..wo de Møwen schrien grell im Sturmgebrus,..

   Du må se deg om og lære deg psalmene Oppti, ikke bare stole på expertene og måle i meter.

   Dat Water you see, er veldig viktig. Du må ha referanser og kontroller i känd og beprovat Erfarenhet.

   Jeg er fra Drøbak og der kan vi peile vannstanden innerst i båthavna og følge med. Den er anlagt i 1905 og i mine dage var det allerede for grunt helt innerst. Men så i 1974-5 kom en dobbelorkan og brakk dikene ved Ribe og dernest moloen i Drøbak. Det var lagt opp 1 kubikk sten i 1905, som blev til røys. Så de måtte legge opp ny molo med 3 kubikk, og den ligger der enda.

   Så har jeg båt inne i Vindfangeren der det er mer lunt. Jeg har sett vannet nede på mudderet, men så har det nylig og stått over engene der jeg har Skjørbuksurt og Strandsmelle. Det var solid gammelt verdifullt økosystem fra seilskutetiden samme sted, men de siste år er det saltet og endret.

   Det har stått halvveis oppe på bilhjulerne ved Oslo S ved "Waterland"

   Så står det i dag også jevnig over bryggene og inn på gulvene på Hansabryggen i Bergen (Unesco verdensarv) så de må heve husene og fundamentere nytt, og så dumme har ikke de gamle Hanseater og Bergensere vært. De har bygget på kjent virkelighet men ikke vært oppmerksom på noe nytt.

   I Stavanger hvor der er nær null landhevning svømmer der jevnig svaner innover på the pavements.

   Er det noe rart at folk stusser?

   Radera
 2. Om man tittar på SMHI vattenståndsmätserie från Stockholm, start 1774, syns en brytpunkt ca 1880.
  Skillnaden mellan landhöjning och havsnivåökning verkar stabil, ca 1,5 mm per år. Någon signal från ökad koldioxidhalt efter ca 1950 ser jag inte.

  SvaraRadera
 3. En beslutfattare har svårt att ifrågasätta sannolikheten för och nivån av de havsnivånivåhöjningar och de regnmängder, som IPCC/SMHI predikterar, under förutsättning att utsläppsscenariet RCP 8.5 inträffar. Däremot tycker jag att hen bör fundera över sannolikheten för att ”forcingen” 8,5 W/m2 kommer att uppnås år 2100. För att nå dit enligt IPCC´s exempelscenario krävs t.ex. att koleldningen ökar med en ca faktor 5 jämfört med idag. En stor del av världens geovetare bedömer att det inte är möjligt att ens komma i närheten av detta och IPCC har heller inte velat ange någon sannolikhet för ett sådant scenario. Detta har ju tidigare diskuterats på denna blogg av prof. Mikael Höök på geovetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

  SvaraRadera
 4. Gustav II Adolf som vi firar den 6 november bestämde 1621 att staden skulle byggas mitt i en sumpmark på bottenlös lera där enstaka bergknallar sticker upp här och var. Hoppas beslutsfattarna är klokare idag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bjerke

   Man har metoder for dette, og det er gammelt.

   I vanskeligste fall så klarer man å bygge på Archimedes` lov som er stø som fjell og viskøst dempet.

   Ikke alle gamle enevoldskonger var like gale. Enkelte av dem lot seg også informere og instruere av siste nytt fra forskningsfronten.

   Vi har nemlig en meget dypere sump i Oslo, både i øst og i vest. Og der står rådhuset i vest og postgirobygget i øst.

   Min Olderfar Carl Utne var byggmester og bygde Hannestad skole halvveis på Østfoldgranitt og resten "på en flåte". Jeg var ute og så meg det an i 1966.

   Der sto bygget fra 1897 i klassisk industrial teglsten pal i water og uten en sprekk.

   Radera
 5. Vad man också bör beakta i Sverige vid jämförelse med globala havsnivåhöjningar är förstås landhöjningarna. Hittills visar alla peglar på västkusten de senaste 100 åren att landhöjningen hållit jämna steg med havsnivåhöjningarna. Dessutom bör man förutom havsvattnets termiska expansion veta vilka glaciärer som smälter eftersom Grönlandsisens smältvatten och det vatten som Grönland drar till sig på grund av gravitationen mest hamnar på södra halvklotet.

  SvaraRadera
 6. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 7. Venedig översvämmat igen.
  Denna gången är det klimatet som orsakar det.
  Förra gången var det en naturlig företeelse.
  Då 1966 kom vattnet lite högre.
  Men nu finns det pengar att plocka från klimatsatsningar.
  Hoppas det räcker för att få klart den sänkbara mur som håller på att färdigställas. MOUSE project.
  Vad som inte framkommer är att Venedig sjunker och det är inte klimatets fel.
  Klotet hade havsnivån i Stilla havet som tema igår. Två exempel på öar som tvingas till åtgärder Fiji och Samoa. Klimatet fick skulden även där-trots att deras problem är en förkastningsfråga, Ring of fire!
  Stilla havet är just nu väldigt stilla på andra öar, som tom växer!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Oppti

   Forstår du ikke det, da, at i Venetia så er det den italienske livsstil og gammelt skjørlevned og imperialisme-monopolkapitalisme som mer iferd med å gå dukken.

   Det er GUD som ikke lenger godtar og bistår sånt.

   Det er gamle pirater og sjørøvere- sverigedemokrater og skatteunndragere, som har bygget sitt system på mudder og usikker grunn.

   Jeg forstår ikke at dere ikke hører på hva jeg står for og forordner. Her er det bratt nok og vi bare trekker oss en meter eller så høyere opp på fjellet, og bruker spisshakke og spade og passer på at vannet renner dit det skal.

   Jeg har undervist i Holland om at de må ha en sekk med køl og en sekk poteter og enn kano på loftet. Da kan Alla komme og herje som han vil, han er ikke helt suveren, med kun et minimum av borgerlig stil og visdom.

   Radera
 8. Det finns en pegel i Venedig. Den visar på en medelnivåhöjning av havet på ca 15 cm sedan 1900. Större delen av den höjningen inträffade före 1970.
  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2019/11/hur-klimatanpassar-vi-sverige.html#comment-form

  SvaraRadera
 9. Det är ändå fascinerande att klimatförivirrarna fortfarande har tid att hitta på anekdoter för att övertyga sig själva... Varför läsa IPCC när man kan skriva eget på några sekunder.

  SvaraRadera
  Svar
  1. IPCC talar om vad de tror skall ske.
   Vad jag vill framhålla är vad som skett!
   Det ena är historia det andra är prognoser.
   Väderprognoser baserade på en omfattande modellkörning med ingångsvärden som tål att ifrågasättas-eller inte beroende på om man är troende eller skeptisk.

   Radera
  2. Oppti

   Så var det deg igjen, da.

   Jeg tror det er like ille å dikte og falske om historien og fysikken for å tilvenne seg politisk definisjonsmakt, rakke til seg markeds og mediamonopolet og instruere troen og moralen på det vis,...

   …. som det er å slå om seg i hytt og pine med modeller og prognoser og falske spådommer om fremtiden.

   Tyveri og hærverk mot fortiden synes meg like syndig som tyveri og hærverk mot fremtiden.

   Merk dessuten at det i regelen også er de samme kjeltringer som driver med begge deler.

   Radera
 10. Det blev tyvärr fel länk till pegeln i Venedig.

  https://www.psmsl.org/data/obtaining/stations/168.php?fbclid=IwAR1XZQ6jexgNbSxv2O_4L1SK6AF3VIeIMVbb1bHklegKTAkGTa-BWy1LsIk

  SvaraRadera
 11. På något mer än någre sekunder kan den faktatörstande gå till SMHI hemsida och läsa om vattenståndsändringar sedan 1880-talet. Ca 1,9 mm om året, mycket brus men ingen tydlig ändring i takten. SMHI säger att ca 30 års referens behövs pga brus.
  Min slutsats: Vänta och se om någon tydlig ökningstakt börjar visa sig. Stordenen av Sverige har en landhöjning som vida överstiger 2 mm per år.

  SvaraRadera
 12. Riskbedömningen pga havsnivåhöjning är i princip inte annorlunda än andra faktorer, som snö, vind, skred, temperatur etc.
  Exempelvis vindlasten har ett karakteristiskt värde. När/om det blåser mer än så så accepteras att skador uppstår, då det blir för dyrt att bygga med ännu högre lasttålighet.
  Givetvis är denna karakteristiska vindlast beroende på var i landet byggnadsverket finns.
  Processen och resonemanget styrs av Eurocodenormer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Abelsson
   Det siste jeg har lest er av Pål Prestrud fhv direktør i CICERO, som visende til satelittdata påstår en akselerasjon og et nyere snitt på 3 millimeter per year. Men tilføyer at dette er ikke jevnt fordelt på kloden.

   Allerede disse ting bestrides jo, men jeg tenderer til å tro det efter egne øyemerker loppeskjæret og vindfangeren osv., her hvor landhevningen ligger på 4 millimeter per year.

   Så er jeg helt enig i at det kan være andre ting som er mer truende, for også i Sverige er det bratt nok, kombinert for det meste med en ekstrem landhevning. Dertil er man tynt befolket med store vekstressurser.

   Snø vind skred skogbrann avlingssvikt overvann og styrtregn og,..... ufred og klimaflyktninger…. tror jeg truer oss lokalt mer enn øket havnivå.

   Men glem ikke det der at vi har meget flate og flomutsatte og meget tett befolkede områder like i vår nærhet. London og Nederlandene , Friesland og Alten Land, Pommern,.... you name it,... og se på USA- kartet og kystene der. Det er sannelig ikke bare Myrene ved Washington og Lower Manhattan og Bangladesh..

   Situasjonen i Syria er vel også en økokatastrofe, strid om vann og Lebensraum, strid om eierskap og definisjonsmakten, mangel på Law and Order og på Infrastruktur. Og se hvilken elendighet det drar med seg.

   Radera
 13. Heidrun.
  Enligt SMHI är signal/brusförhållandet så att man vill ha ca 30 års data innan man kan säga något om eventuell trend(ändring) av havsnivåer.
  Min uppfattning är att den ganska ensidiga fokuseringen på koldioxid som roten till allt ont försvårar och förhindrar åtgärder mot "riktiga" problem.
  Sedan att tråden handlar om klimatanpassning av Sverige, tja låt oss hålla det temat.
  Jag har nämligen personligen upplevt detta då jag flyttat från Umeå till Linköping, med säg 4 grader temperaturökning. Ingen malaria, denguefeber,matbrist, etc. Däremot växer äppelträd här.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Abelsson
   Jeg kunne vært nøyere.

   På nettstedet Klimarealistene.com /219/11/14

   finner man en artikkel "Fri oss fra det onde og klimaoverdrivelser", av Jens Morten Hansen.

   Det er fra en disputt i Jyllandsposten, og derunder et kritisk tilsvar av Pål Prestrud med 3 artikkelhenvisninger

   Dagendorf &al 2019

   Church and White 2011 og

   Jevrejeva et al 2014

   Forfattere som bør lyde velkjent.

   Jeg anbefaler særlig Church and White, hvor man finner et cluster av kurver ved forskjellige metoder, og hvor det synes klart at metodene ikke spriker men heller konvergerer i nyere tid, og viser en jevnt akselererende havnivåstigning de siste minst 100 år.

   Størrelsene 1.2 millimeter/year i eldre tid og 3.2 millimeter/year i nyere tid for worldwide synes rimeliggjort ved 3 uavhengige og peer rewiewed publiserte arbeider.

   Og man finner også klart drøftet at regionale data kan avvike vesentlig og innenfor tiår, av ulike årsaker.

   La meg der bare personlig minne om at 1 millibar tilsvarer en cm vanntrykk, og mitt barometer ser jeg scalert mellom 970 og 1050 millibar, som tilsvarer 80 cm vann.

   Derav følger at verdens vindsystemer og om de veksler samt gjennomsnittlig vær over en tiårsperiode ratt kan innebære en håndsbredd eller to midlere vannstand fra eller til lokalt.

   Videre ser jeg i en av artiklene, jeg husker ikke hvilken, at snø fra eller til på nordlige halvkule, årlig slår klart ut på midlere vannstand worldwide.

   Det bør ikke forbause oss, men viser metodenes kvalitet og oppløsning.

   Trendene er så vidt jeg kan se av dette udiskutable på basis av de data vi har, og drøfting av at satellitt altimetri ikke stemmer med "pegel" er skinnproblemer og falske føringer i disputten.

   Det synes heller gitt at de som hevder sånt forbytter epler og pærer, regionalt og globalt, og skjuler landhevning / innsynkning og værets rolle.

   Og se særlig opp for frøepler, villepler, og ek. Det er 2 meget tradisjonelle klima- indicatorer i Norden. Begge arter har i min levetid beveget seg klart oppover og nordøstover, fra de varmekjære løvskoger og innover i Taigaen, de nordiske barskoger..

   Jeg formoder at overvintringen av frø er mest kritisk for dem og at det indikerer varmere vintere.

   Radera
 14. Globalt sett kan havsnivåökningen komma upp till 3 mm per år. Halvparten av detta sägs bero på värmeutvidgning som om jag förstått rätt inte påverkar det faktiska vattenståndet vid kusten.
  Det finns rapporter om att öar i Stilla havet ökae i areal.
  Så, till frågan: är det väl använda (stora)pengar till en eventuell faktisk havsnivåökning i Sverige, för byggnader med en projekterad livslängd på 100 år?
  Min åsikt är att det med stor sannolikhet finns mer angelägna ändamål.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Abelsson

   Nils Axel Mörners "zero at the shores"- teori eller modell bestrider vannets viskositet og flyteevne, og dets 3- dimensjonale thermiske utvidelse.

   Det bestrider Wateret og læren om de kommuniserende rør.

   Mørner, en høyt showtrenet magiker, falsker og bløffer for åpen scene om at vannet utvider seg kun verticalt endimensjonalt, og skjuler at det også utvider seg i øst- vest og i nord- syd dimensjonen, og ikke bare rett opp og ned, slik jeg har sett en Nils Axel Mörner bløffe og falske på scenen.

   Idet havet er jo ingen deig- aktig Pizza som er kjevlet meget tynn i kantene, og som står og hever seg mest rett opp på midten hvor den er tykkest(= Mörners zero at the shores- modell)

   Atlanteren utvider seg jo like mye sideveis og skyver hele vannet innover på sokkelen og inn på grunna om aldri så grunt, og inn i Vadehavet og i Limfjorden, og over Øresundsterskelen og helt opp til Umeå og Luleå.

   Det ligger i at vann er flytende, definert som at ved et gitt volum og en gitt stoffmengde, så flyter dets form og synker hen så lavt det kan i det gitte begerets fasong.

   Om dette fremdeles er uklart, så les om Vätska på Svensk Wikipedia.

   Det buler ikke opp midt i et badekar eller en sjø om aldri så grunt ved breddene, om du øker det flytende stoffs volum..Det stiger opp og renner ut over alle sine bredder, selvfølgelig.

   Som i gamle dager.

   Var det ikke Archimedes som fant det?


   Drøft derfor utrykket (1+delta)^n hvor delta er thermisk krypningsmonn, og n er 1,2, og 3 for lineær-, areal-, og volum- kryping.

   Idet delta << 1, blir høyere potenser av delta neglisjerbart i forhold til 1 ^ n som er 1, og du plikter å huske 1 pluss 2 delta for arealkryping og 1 pluss 3 delta for volumkryping.

   Moral:

   Om du mener at det finns mer angelegna ändamål, hvilket jeg også kan være med på, så fra-råder jeg demonstrativ selv- fot- skyting ved rytteri av Thinktanks og Mörners doktriner,

   da disse er anti- archimediske og tilsiktet fordummende.

   Radera
 15. Mörners strandkartering har sin motsvarighet i långa tidsserier i peglar.
  Sidney hamn har en som är värd att studera:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=680-140
  Judith Curry har gjort en genomgång som kan vara mer mainstreem.
  https://curryja.files.wordpress.com/2017/11/sea-level-ins-3.pdf

  SvaraRadera
 16. Heidrun, jo jag förstår Arkimedes, men vad som komplicerar resonemanget är kontinentalhyllorna, säg 60 km utåt och 60 m djupa ger en "lutning" på 1:1000 vilket är för litet för att få vatten att rinna nedåt.
  Det är för mig inte uppenbart att resonemanget om den termiska expansionens icke-betydelse vid strandkanten är felaktig, men inte heller att analogin med ett badkar är tillämpligt i denna störe skala.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vattnet rinner åt alla håll i haven p.g.a. strömmar, vågor, tidvatten och lufttrycksförändringar, så vattennivån ändrar sig hela tiden även på kontinentalsocklarna.

   Radera
 17. I min föregående kommentar tänkte jag fel. "Lutningen" blir storleksordning 150mm/60.000.000mm eller nästan platt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Abelsson
   Om du tisser på lioleumen eller det regner på en bil innsatt med polervoks, så vil vannet bue seg og bule i kantene, at the shores. Det samme om du fyller et vannglass ganske breddfullt. Da skal det kun en dråpe mer til og hele glasset renner over på katastrofalt vis.

   Men det der er kapillærkrefter, van der waalskrefter, og er ikke Newtonsk gravitasjon. Bulningen i kantene vil ikke bestemmes av vanndybden i det hele tatt.

   Om du avleser pipetter eller måleglass, så må du passe på at det er fuktet og buler oppefter glassveggen, som må være omhyggelig fett og siliconfri. Og så må du sikte på scalaen under minisken. Da får du på tiendedelen og på streken.

   Jeg har regnet på hva månens gravitasjon betyr hit eller dit fra eller til for en frossen melkekartong med rent vann som står på stranden, den veier 1Kg. Den vil drages 1kg rett ned og samtidig hele 3.333...milligram i retning av månen.

   Hvor mange fluelorter er det?

   Men vi forstørrer og tenker oss en mann på 100 Kg som står på stranden. Han vil drages 1/3 gram eller 333.33333 milligram hen mot månen som står der og som går rundtogrundt hele tiden.

   Om det er vanskelig, så kan vi regne om til vekten og volumet av en dråpe vann. Gammel apoteker- regel er at 20 dråper er en milliliter og 1 dråpe er 50 mikroliter. Da får vi at han drages hit og dit tilsvarende 6.666666... dråper piss.

   Om han så puster inn O2 og puster ut CO2, hvor mange pust må han drage for å letne tilsvarenende månens dragning der han står?

   Så har jeg sett over om det kan måles. Joda, med en takrenne som er 5 meter lang vil man kunne observere tidevann om den står rett øst vest og alt annet er i ro.

   Eller med et spisst hengelodd 3 eller 5 meter snor fra taket ned i et glass med lys gearolje for viskøs dempning. Hengeloddet vil aldri befinne seg helt i ro, men spissen peke rundtogrundt i takt med månen, i en ellipse.

   Og vi kan observere dette med skråspeil fra undersiden.

   Jeg kan gi formlene. Du regner at midlere avstand til månen er 60 ganger jordens radius, som kvadreres under brøkstreken. Det gir 1/3600.

   Så ganges dette med månens masse som er 0.012 av jordens. Det gir 3.333333. ppm.

   Radera
 18. @Uppsala

  Forleden gikk det et ras, et "leirfall" ved Hønefoss. Det der er karakteristisk for norsk, svensk, finsk, russisk, og canadisk landskap, overalt hvor man har istidssedimenter av marin blålere og landhevning.

  Og det vil øke med økende nedbør, og er omtalt som våre mest truende naturkatastrofer, ellers bor vi relativt trygt her.

  Det er gått et slikt berømt "leirfall" i Gøtaälven mellom Gøteborg og Vänern, flere gårder rett i elven osv.

  Og hele Sarpsborg grunnlagt av St.Olav som hovedsdtad gikk i sin tid rett i Glomma med et svupp.

  Så har vi Rissa- raset nylig oppe i Trønderlag. Det hadde likeså format.

  I Holland har de samme problem på sin måte. Gamle diker er bygget opp av marin blålere og senere bygget på. Men det regner og det regner, og saltet vaskes ut av massen. Na+, Ca++ Mg++.. plutselig faller hele massen som et korthus og flyter som tynn velling.

  Dikene dreneres på baksiden og når vanner er klart er alt iorden men hvis vannet blir brunt så er det alarm. Under storflom i Holland har hundre meter dike sagt "svupp" og gitt efter.

  I dag vet man bedre efterat en viss Ivan Rosenqvist oppklarte saken. Man må passe på stadig å salte dikene og grunnen litt og helst med veisalt CaCl2 og badesalt MgSO4 . nH2O

  For ikke lenge siden heller så sa det Svupp under Riksveien i nedre Lågen, Numedal og to brokar gikk plutselig dukken.

  Dette her vil man stadig høre mer om også i Sverige som nedbøren tiltar og frosten svikter,, og det er en sak for vegvesenet jernbanevesenet og bygnings og reguleringsvesenet, og se opp for mulig "Kvicklera" i landskapet,

  dessuten permafrost som gir opp..

  SvaraRadera
 19. OK, så med landhöjning och blålera finns rasrisk, är det rätt uppfattat?
  I så fall borde havsnivåökning motverka landhöjningen, och således minska rasrisken.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Teoretisk JA! men vær nå litt realistisk.

   Så vidt jeg kan se på kartene så går de store kvikklere- rasene mest på 10-20-40 moh, og da kan vi vurdere hvilken tid det tar fra det stiger av salten hav... til det er utvasket av regnet så det ikke lenger ligger stabilt. Og det blir en til tre tusen år.

   Dertil har jeg lest om funn av gamle, fossile ras og leirfall både i Oslo og i Trondhjemsfjorden, der man under anleggs og veiarbeid finner gamle furukongler myr og metanforekomster dypt under blålera.

   Dette sier oss om Max holocene og at dette slett ikke er nytt og at tiden er lang.

   Og det rimer med hva jeg har lært om utvasking og tiden det tar.

   Så kan vi også se høyere i terrenget om man kan garantere at det er under marint nivå og dessuten hvor salt var det havet? Hvor salt var Østersjøen? og sammenligne lera der med marin blålere. Høyere i terrenget er den garantert mer utvasket og forvitret og da er den heller gul. Og den vil aldri bli Kvick.. og rase.

   Man kan lete og se selv i vegskjæringene, og dem har man nok av.

   Så jeg våger påstå at det som mest bør bekymre oss er klart økende nedbør i senere år, hvilket har sin enkle naturlige forklaring, i områder hvor man kan garantere nyere marin leire, som kan bli kvick.

   Radera
 20. Att debattera åtgärder med olika uppfattning om vad man vill uppnå är naturligtvis meningslöst för att inte säga barnsligt.

  I klimatfrågan är emellertid Sverige och världen överens. Paris-avtalet är ratificerat och det som återstår är att utforma och sjösätta åtgärdsprogram för att uppfylla avtalet. Sverige är inne i denna fas. Regering, opposition och industri har alla tagit de första stegen mot utsläppsbegränsning. Oppositionens utspel avseende fossilfri energiproduktion är kanske just nu det mest betydelsefulla.

  Vad kommande havsnivåhöjningar beträffar menar jag att så länge vi inte ser någon effekt av global utsläppsbegrämsning är det rimligt att kalkylera med den utveckling som forskarna beskriver som värst men att det bör vara regeringens uppgift att tydligt vägleda kommunerna. Arbetet kanske pågår.

  SvaraRadera
  Svar
  1. LBt

   Vi har et klima og miljødepartement i Norge, og det har man også i Sverige.

   Jeg har merket meg i flere år nå at man går ut med meldinger om forventet økende havnivå for visse byer der det er kritisk, og videre for økdende nedbør, flomfare og rasfare. Og at det betreffer særlig kommunal planlegging, veivesen og bygnings og reguleringsvesen og havnevesen, som må skjerpe seg og tilpasse sweg for fremtiden.

   Så sjekket jeg opp Sverige, hvor man synes en tanke mer innsiktet på EU og Paris hva dette angår men er oppmerksom på det samme og har likweså departemnang.

   Så spørs det bare om politikerne er in charge og er maktesløse eller ei, og om de virkelig mener alvor eller om det bare er prat, avlat, valgflesk.

   Jeg ser klare tegn til her i kommunen at man strammer seg opp og yter et bedre miljøarbeid slik jeg vilo ha det, men jeg ser det kun lokalt. Andre steder ser jeg i media at man krangler meget om det samme og at det er svær uenighet om verdier og syn og prioriteringer.

   Greta har i et brev til Norges Statsminister klaget denne for å krenke barnas og ungdommens rettigheter gjennom reell norsk olje og gasspolitikk.

   Interessant nok så har jeg helt siden 1970 ment akkurat det samme, idet jeg ønsket meg og forestilte meg en ganske annen vei og utvikiling. Jeg ønsket og forestilte meg meget lettere og enklere oljeinstallasjoner somm tar opp meget lavere kvanta. Men med en helt annen videreforedling og verdiforøkning tillands før man eksporterte resultatene.

   Jeg har følt meg direkte krenket på mine rettigheter ved at som det er blitt gjort så har jeg ikke kommet til og fått meg arbeid i den virksomheten, men er snarere blitt trampet ned og etnisk utrensket av den og har måttet foredle skog og oscillerende luft i stedet og selge for 10 ganger sølvprisen på vekta i EU. For å kunne tjene til livets opphold.

   Man har nedlagt klassisk allsidig kunnende og opplyst dugelighet så vi bare skal kunne klippe hverandres hår og importere alt vi trenger og bli ren råvare- eksportør. Og det er i strid mot gammelt kongelig DICTAT. Hvor vi heller skulle foredle og selge våre gitte premisser, skogen og isen og fjellet og blålera og luften og fossene og fisken i foredlet form og rake pengene tilbake.

   Både Al Gore og Paven og Greta og FNs generalsekretær er inne på dette i dag.

   Verdien av menneskets aksje må heves vesentlig på det frie marked gjennom at arbeidet blir verdsatt efter fortjeneste, og det skal ikke beskattes og utplyndres. Man skal tvertimot beskatte Big Coal og Big Oil og videre alle som driver og forsøpler og forurenser..

   Radera
  2. heidruns h,
   jag tror på Greta, vi måste lyssna på forskarna och vi måste agera enligt det avtal vi träffat.

   Men visst, vi borde tagit tag i detta för 40-50 år sen. Insikten fanns även bland ledande politiker men de globala förutsättningarna saknades. Det handlade både om enorma ekonomiska intressen och politiska. Ingen betydande politiker vågade på allvar ta i problemet.

   Så är det även nu, det är här Greta trätt in och utmanat världens maktelit, hon började redan i Davos. Besviken har hon noterat många ”klappar på huvudet” och berömmande ord utan verklig vilja eller mening. Hon skärpte därför tonen så till den grad att både Trump och Putin vaknade och försökte förminska och avväpna henne.

   Men Greta vill ha handling så nu har hon tagit nästa steg, nu vänder hon sig bort från makthavarna och riktar blicken mot oss, ”the people”. Det är på många sätt vågat, nu är det vi som avgör samtidigt kan det finnas de som på allvar kan känna sig hotade. Några tycks redan vara där.

   Greta har naturligtvis rätt. Bara vi, massorna, kan på allvar hota världens ekonomiska och politiska maktelit. Det är på gatorna och vid valurnorna det här avgörs.

   Radera
  3. LBt

   Nå er det bare du og jeg igjen her. Karlsson ligger på latsiden, og Greta har annonsert at nå vil hun vil feire jul hjemme og heller ta seg en velfortjent pause.

   Jeg har forsket litt og gransket hele 3 Youtubes med Lennart Bengtsson. Jeg finner ikke å kunne dømme ham kategorisk. Bengtsson godtar Keelingkurven og at CO2-økningen er antropogen, og at de berømte klimagasser CO2,CH4 og N2O isolerer og varmer opp kloden. Og at H2O ikke er pådriv men feedback. Og har begreper om vannets særlige komplexitet i Universet og i klimaet. Jeg kan utbringe ham en skål fra fakultetets og oss aborginernes, side som alltid har måttet streve med disse ting, i hans høye alder.

   Men la oss ønske at Greta med sitt skoleskulk og sin protestantiske klarhet på orthodoxien grunn, gående St.a Birgitta en høy gang, har vekket opp og inspirert mange barn og unge til heller å satse på REAL- fagene og på Science. Man vil bli mobbet forhånet forulempet og trampet ned og få skjenn av alternativene, som heller tror på "Kapitalen" og på Mammon.

   Men vi kan ikke tjene to Herrer. Sett heller seil og la det stå til. Den som intet våger intet vinner. Og Lær oss å bruke heller de ressurser som vi egentlig har.

   Radera
  4. heidruns h,
   jag håller helt med dig i de delar du nämner om Lennart B men samtidigt har han sagt att det inte är någon brådska och att klimatet är kaotiskt till sin natur. Han gör det utan underlag från sin position som känd klimatforskare. Detta är bekymmersamt eftersom det är att ge näring åt det tvivlets ogräs åtgärdsförnekarna sprider.

   Vad Greta beträffar är det naturligtvis olyckligt att hon sett sig tvingad att agera men hon uppfattar med all rätt sin framtid som hotad av vuxenvärldens oförmåga att hantera den situation de skapat genom att uppenbart ha blundat för forskarvärldens varningar för 40 år sen.

   Radera
  5. LBt,
   Sveriges växthusgasutsläpp inom landet (det som är avtalat i Kyotoprotokollet) är 52 Gton/år och upptag i skog och mark är 42 Gton/år. Då man tittar på hur omfattande den globala koleldningen är idag och vad som planeras enligt nedanstående ”Roslingdiagram” inser man lätt att vad Sverige gör kommer inte att märkas i atmosfären. Däremot kan Sverige i bästa fall bli ett föregångsland när det gäller reduktion av växthusgasutsläpp om vi gör rätt saker. Om vi skyndar alltför snabbt och då gör fel saker, så att välfärdsstaten kollapsar, blir vi inget föredöme utan ett avskräckande exempel. Efter att läst L. Bengtsson bok tror jag att det är var han menar.
   https://www.carbonbrief.org/mapped-worlds-coal-power-plants?fbclid=IwAR3qA3yisYyBk6biEcOVdfvaMB-qRE7rUl-aF-Kw27bfesfCan1PzXnnSLo

   Radera
 21. Står avvecklingen av fungerande fossilfri elproduktion i överensstämmelse med andemeningen i Paris-avtalet? "Alla skall göra vad de kan för att begränsa de globala utsläppen". Behåller vi driften bör motsvarande Polsk kolkraft kunna stängas av.

  SvaraRadera
 22. @Uppsala &al

  LBt, siden du er den mest trofaste her...

  Under Ask Yggdrashil Verdenstreet som dere ikke skal kimse ad fordi Odin, som var kjent for kunne skape seg om og kunne fly,.. landet i Eskilstuna og fikk mange sønner også der inntil han døde av all den pulingen, og behersket dikterkunsten.

  (åpenbart en stor shaman)…

  Om Odin, så anbefaler jeg Gylvaginning av Snorri Sturlason, også med særlig mye svensk historie. Denne Snorre var prestelært, antagelig fra St.Andrew.

  …. så ligger Urdabrunn, hvor Æserne daglig holder ting, og der sitter 3 Norner:

  1, Urd
  2, Verdandi og
  3, Skuld.

  Vi forstår meningen den dag i dag. Det er fortiden, samtiden, og framtiden.

  Mener man noe om Lennart Bengtsson, så må det være at han ikke har dette helt klart for seg.

  LBt er særlig intens om tidsaksen og transcienten i eldre og nyere tid og er bekymret for fremtiden. Der er han på autentisk, fakultær, geofysisk, og chosmologisk grunn.

  Legg merke til at tidsbegrepet, scalaen, og tidsaksen, er råtten og defekt hos surrealistene, noe som skyldes gammel overtro og mangel på opplysning.

  Det korelerer videre til klassisk dialektisk materialisme og det eldre, cycliske tidsbegrep. De har ikke fått med seg verdens skabelse, CARPE DIEM, og verdens uvegerlige undergang i og med gamle synder.

  Følgen av dette er at da skjønner de ikke hva vi bør gjøre og ikke gjøre med det.

  Jeg så efter. Man vet ikke helt hva Jul betyr. Det kan bety hjul, men også fest og jubel. Ordstammen synes ikke kjent verken på russisk latin eller gresk, ikke engang på tysk.

  Kan ylir bety øl, ale?

  I går var det St.Stefanus.

  Good king Venceslas looked out
  at the feast of Stephen
  when the snow lay all about
  deep and crisp and even.
  Brightly shone the moon that night
  and the frost was cruel
  when a poor man came in sight
  gathring winter fuel.

  Den har jeg merket meg. Det er en irsk protestvise fra ca 1850 og klart klimahistorie. Men melodien er meget eldre, det er CODEX UPPSALA.

  Les alle versene, som er hva Paven forkynner idag.

  Men sagnet eller legenden er autentisk. Det var Vaclav den gode, som sammen med sin onde broder Boleslav hadde arvet kongeriket Bohemia på deling efter deres far Wratislav.

  Vaclav innførte kirken og dens siviliserte skikker av anno dazumal, og delte ut vin og brød og fyringsved til de fattige, og er defor blitt evig populær og bohemernes evige konge.

  Den onde Boleslav inviterte derfor Vaclav og hans folk på fest og drepte dem alle sammen. Med den følge at Bohemerne senere har måttet slite med ukvalifiserte og alternative skikker og konger fra tid til annen.

  Jeg har merket meg og øvet visa på keyeboard slik at jeg kunne spille den i går til stor familiefest med kalkun.

  Glem aldri Stefanus og Good king Venceslas på annen juledag.

  Vi har her for tiden "kakelinner" likesom dere. Man sier det skyldes alle kjerringene som fyrer og koker og steker og baker og brygger til jul.

  Men Meteorologene sier at det for denne vinters vedkommende skyldes det en særlig høy og stabil NAO- index, som er barometertrykket på Azorene delt på barometertrykket i Reykjavik, en megetsigende index som forteller hvordan jetstrømmen ligger over nordatlanteren og i vårt område, og påvirker antipassaten.

  Jeg benevnjer jetstrømmen som Midgardsormen, fordi den ligner efter signalemang.

  Forskningsskipet RV Lance, som tok opp Ausland langt inne i isen nord for Svalbard, er nå efter flere uker kommet seg løs igjen og seiler sørover.

  Det later til å være isforhold vi knapt kjenner maken til. RV Lance er ingen tung isbryter, men en gammel selfangstskute.  Fortsatt god jul og godt nyttår og takk for det gamle.

  SvaraRadera
 23. Hurn klimatilpassar vi Sverige?

  Je4g som bor like ved er dypt bekymret. Først og fremst så våkner vi av vinterdvalen og ser at julen ikke varer helt til påske. Tvertimot så er det særlig varmt og mange vårtegn.

  Vi kjøper ikke industrial julegran men skjærer dem selv i hagen, og hjemlig picea exelsior er særlig krevende og ømfindtlig. Men vi klarer å skjære og temperere og sette den i vasen og få den ut igjen helt uten at den har drysset, og fått den til å skyte igjen in vasen om våren.

  For tiden er det ekstrem pålandsvind og sterk antipassat og springflo. Fjellovergangene er stengt og det er meldt ekstremvær med skred og rasfare og ekstrem vannstand i Bergen Stavanger og i Strømstad.

  Det virker ikke sustainable når sjøen til stadighet står innover bryggene og the pavements og ned i kjellerne. Det flør innover golvene på butikk og fabrikklokalene.

  Hvordan klimatilpasser vi Sverige?, ja dette burde vi tenkt på forlengst og jeg har gjort det.

  På Norsk side ser jeg paver og falske profeter som værste problem, fark og fant, hexer og trollmenn, tillitskvinner og spinndoktorer.

  Mot hvilket jeg har endel gamle druide planter.

  §1, betula pubescens l, appliseres bak, med buksene nede og dersom det ikke avskrekker

  §2, Urtica urens L, en lang brennenesle langsomt over rompestompen og foran også om så må til. 3 advarsler først, og fluktvgeien åpen. Klager over behandlingen er ukvalifisert og skal konsekvent besvares med ytterligere behandling, intet annet, inntil de lærer. Dessuten:

  §3, Artemisia vulgaris L., atter en av de 5 Europeiske druideplanter. Gnidd mellom fingrene dufter den sterkt Chrysantemum, og kommer hvert år på pollenvarsel. Men pollenet fyker ikke langt og man skal tåle det.

  Forvellet er det likesom nesle ypperlig grisemat og menneskemat.

  Tørket artemisia hengt i klesskapet og lagt i kleskistene og i sengehalmen holder møll, veggedyr og husstøvmidd på avstand, og stappet i puter og madrasser så drømmer man klarere.

  Artemisia vulgaris L. holder hexer og trollmenn, meglere tillitskvinner spinndoktorer advokater og sleske selgere, klimanektere og alternative, fanatiske miljøaktivister unna bebodde strøk.

  Legg merke til at "mugworth", bu- rot, " falsk vermut" konsekvent er fritt for utøy og har da visse avskyelige egenskaper som probat og tradisjonelt middel til planteværn og miljøværn. Likesom nesle.

  SvaraRadera
 24. I morgon fredag är det dags att möta upp på Mynttorget 13.00 och kräva klimatanpassning av våra politiker och andra ledare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Greta har forkynt at vi må se opp for myndighetene og science og øvrigheten også hva gjelder Coronavirus.

   Så sant som det er sagt!

   Hun er noe fersk enda, men dette her går st.a Birgitta Europas skytshelgen en høy gang.

   Vår bønn må være at Den Norske Nobelkomitte ikke er så til- års- kommen / alt und tüddelig / og i faresonen at den dør av coronavirus så den ikke kan overveie Greta til Nobelprisen.

   Ellers, Hr LBt, så er det ekstremt varmt for tiden. Men det har vært kulde i Alaska og Beringstredet.

   Våren er enda ung og det kan komme baksmell i April efter så mye varme.

   Jeg så i går og forleden at bjørkene osv. blir violette , og det er sikkert vårtegn i Mars.

   Radera
 25. Greta Thunberg har varit noggrann och tydlig beträffande klimatkrisen:
  Vi skall förlita oss på den kunskap som finns och agera i globalt samförstånd med successiv
  uppföljning och anpassning till förändrat kunskapsläge. Jag är övertygad om att hon för aktuell pandemi önskat sig liknande möjligheter. Tyvärr är det inte så, här tvingas forskarna bygga kunskap och åtgärdsprogram ur ett extremt snabbt händelseförlopp som kan beskrivas med talserien 1, 4, 16, 64, 256, 1024 osv vecka för vecka. Å andra sidan självdör denna talserie redan i trakten av några månader. Det gör inte klimatets talserie om vi släpper den lös.

  SvaraRadera
  Svar
  1. LBt
   Jeg har selv kommentert på likheten og forskjellen mellom AGW og virologi, på real climate der Ramus Benestad tok det opp forrige gang. Kommentar nr. 10.

   Personlig ser jeg mange viktige likheter fordi jeg har personlig intens erfaring med H5N1 hønsepestkarantenen av 2004-2007, og viktigste ulikhet er at CO2- betinget AGW har en meget lengre opptakt. Menn begge affærer har samme rot og årsak, for høy menneskelig slitasje på biosfæren, og opereres i samme regi.

   Men så har COVID-19- pandemien igjen en ekstremt rask opptakt eller initial rate. Så raskt at det later ikke til at trollene og fjolsene, Thinktank, har fått sukk for seg enda. Det er iallefall ikke blitt forberedt og industrialisert noen tung og sponset mot- bevegelse. Jeg ser visse spede forsøk, men det virker ikke samkjørt og organisert med politisk lobbyvirksomhet under en velorganisert ledelse.

   Tidligere på svinepest og hønsepest og munn og klovsjuke så kan det ha vært mafia som til dels har vært i sving. Med en melkekartong frossen kumøkk ifra Palestina ellen andedritt fra Vietnam har man kunnet anrette skader for titalls milliarder Euro. Og viktig i den sammenheng er samtidig å bedrive tung og intens propaganda "mot politikerne.... mot storkapitalen…"og konsekvent bestride karantenetiltakene og peke vekk ifra rett beføyet øvrighet.

   Det forbauser meg faktisk at vi ikke ser mer av den slags i samband med de karantenetiltak som for tiden er satt i gang.

   Det virker også som riksdekkende massemedia er integrert og ensrettet og spiller med på karanteneledelsens parti, og det skjer direkte sensur av hva som måtte prøve med opposisjon og spillopper.

   Verden vil ikke kunne bli den samme efter dette. Ikke bare flytrafikken og masseturismen og bilismen, men også privatkapitalismen vil få seg en alvorlig smekk eller knekk. Ting må efter dette gjøres annerledes, mye av både produksjon og livsstil må endres og omlegges, hvis man fortsatt tar sikte på å sikre folk arbeid, inntekter, og elementære levekår.

   Så jeg får gjenta hva jeg sa under frugleinfluenzaen: Det opplyste enevelde martial Law er til å holde ut og kan endog ha sin charme, om bare marskalken er kvalifisert,..... og høflig.

   Værste trussel og plage for både folk og fe under epidemiske og pandemiske zoonoser er crooky crime. den gamle klassekamerater fra Folkets frigjøringsfront, som må ut av offentlige bygg og inn- stalleres annetsteds under hygienhiske former der de kan nyte sitt opium, vodka kaviar og salami på livstid som lovet av Stalin. Slik at folk våger å relatere til sine myndigheter, registrere sine flokker og melde utbrudd uten fare for at gendarmenen kommer og smadrer og brenner hele grenda av helt andre årsaker.

   Det er sivilisasjon og opplysning, Law and order og fungerende infrastruktur som synes avgjørende. Disse verdier synes høyere enn privat konsumerisme og Luxus.

   De er demonstrativt saklige og høflige her i Norge for tiden og synes å erkjenne den høye verdi av frivillig og opplyst disiplin og tillit.

   Radera
  2. heidruns h,
   Tack, jag noterade särskilt: "Så raskt at det later ikke til at trollene og fjolsene, Thinktank, har fått sukk for seg enda. Det er iallefall ikke blitt forberedt og industrialisert noen tung og sponset mot- bevegelse. .......".

   Dessvärre har förloppet avslöjat andra oönskade problem som att vår beredskap saknade både test och skyddsutrustning i nödvändig omfattning. Och fortfarande gör. Ger kanske lärdom...

   Radera
  3. heidruns h,
   tilläggas bör att nu när svenska myndigheter och regering blottat sig får allsköns skojare vittring på fyllda lador. Dagspriset på test och skydd följer nog samma talserie som aktuellt virus.

   Radera
  4. LBt
   Jeg fant på nettet at Jared Kuscher skal ha operert som sin svigerfars expert på virologi, og at dette langt på vei forklarer presidentens besynderlige holdninger i senere tid til det samme.

   Den samme Kuscher er nemlig eier og gründer av et storkonsern innen lægevitenskap og pharmasie, og de skal ha tilbudt å kjøpe opp et tysk institutt, som viser de mest lovende resultater i utviklingen av en vaksine, noe de har fått brysk nei til fra Tysk side.

   Men dette kan være onde tunger fra opposisjonens side i USA, som på sitt hold også virker maktesløs og alvorlig forkvaklet og forvirret.

   De eneste som oppgir offisielt å ha tingene under full kontroll er Nordkorea og Iran.

   Men jeg mener i dag å se vage tegn til at Thinktank nu omsider har våknet og begynt å samordne sitt strev.

   Det har hersket demonstrativ enighet mellom partiene i det norske Storting, og all valgkampdebatt og alle onde tunger og spissformuleringer partiene imellom er lagt død. Men populistene er nå først ute med å hevde at hensynet til arbeidsløsheten og til privatkapitalismen kan være viktigere enn hensynet til de utsatte grupper under pandemien. Og dette nærmer seg den svenske strategi, der man ikke har stengt småskoler og barnehager, og der barer og buler har vært holdt åpne.

   Kong Harald & frue blev intervjuet i solveggen oppe på Kongsseteren. De er heldige å ha "hytte" i samme kommune som de bor i, og lov til å reise dit på påskeferie. Men jeg & frue ferierer og feirer så godt ute i hagen hvor vi har malt i dag og sett på våren og blomstene.

   Holmenkollfestivalen blev avlyst og det samme blir vel 17. Mai; Paven er blitt vist feirende lutters alene på Petersplassen i Roma.

   Det vil spørs om alle har det så bra som Kongen og jeg og tåler å være hjemme med kjeiet eller i det hele tatt har noe kjei å være hjemme hos.

   Jeg mottar det katolske magasinet, og Pave Franz synes å feriere og holde fest ved bordet på et hotell for Romas fattige og uteliggere. De er også politiets og byrådets bekymring. Der er mennesker som ikke har noe hjem og som ikke tåler å være hjemme.

   Og enkelte trekker på byen og samles i tette flokker for å oppsøke knark, samtidig som grensene overvåkes meget strengere.

   Radera
 26. heidruns h,
  som du naturligtvis noterat har den svenska regeringen vänt sig till riksdagen för att få fria händer, man ser i talseriernas riktning och har ju myndigheter som förstår dem. Men de kommande dagarnas siffror blir intressanta att sätta på plats. Vad USA kan vara på väg mot är skrämmande och andra står i kön, Indien, Ryssland, Afrika .... Kön är lång.

  SvaraRadera
  Svar
  1. LBt
   Jeg ser på tallene og prøver å legge mitt eget puslespill og min egen kabal så jeg kan titte expertene i kortene.

   Cruise- skipet som ikke fikk legge i land i Japan hadde 3900 sjele ombord. ca 800 derav blev påvist positiv coronasmittet og 11 var døde.

   Det er det eneste, helhetlige og avgrensede sample jeg kjenner, og til drøfting av dette må vi dertil vite den gjennomsnittlige sunnhet og alder til den generelle, globale cruise- deltaker.

   Vi må hele tiden vite å kunne dividere og se proporsjonene, ikke bare skryte og sikre oss definisjons- makten ved bruk av ordet "statistikk!"


   Jeg leste nettop at dødstallene i Italia er 10% mens i Tyskland er de 0.5%, så her er åpenbart noe ulikt, så ulikt at det neppe er samme type sample for samme fenomen eller pandemi.

   En mulig vesentlig og nasjonal politisk forklaring for denne slående ulikhet kan ligge i at Italia og Spania gjennom mmange år har vært vesentlig mer slepphendte med bruk av antibiotica i helsevesenet og husdyrholdet og har vesentlig høyere forekomst av antibioticaresistente microber. Jeg har fått vite av min liv- læge at det er ikke viruset som dreper men sekundær og sykehusinfeksjonene, og min eldste sønn sa at man dør mest av pnevmonia og sepsis sekundærinfeksjoner. Da kan vi og begynne å se på de svenske og norske og danske tallene og sammenligne.

   Men dertil kommer sampling og skillekriterier ved opptak og registrering av data, og ikke minst mørke- tallene, som man er enig om kan være særlig høye. Og hvor symptomfrie smittespredere er en foreslått usikkerhet og feilkilde om man skal evaluere virulens, farlighet, og dødelighet. Videre er det opplest og vedtatt at de respektive land og regimer har reagert meget ulikt lokalt under opptakten til epidemiene.

   Det er den siden av saken, obligatorisk virologi.

   Men så er det Vektorene, smitteveiene og smittemåtene. Der famler man også i det ukjente og har mest bare gamle erfaringer fra andre epidemier og pandemier å bygge på.

   Er det dråpesmitte? er bruk av masker så vesentlig eller er det bare seremonielt og politisk symbolsk?

   Er kontakt og håndsmitte vesentlig? Hva er nytten av håndsprit og såpevask? hvor vi plikter å være opplyste. Mange berømte microber tåler 96% sprit og rent vann men tåler mindre 60-% sprit. Og til min store glede leste jeg at 60-70% isopropanol er vel så effektivt. Det bruker jeg rutinemessig som allround teknisk sprit til fortred for rødsprit..

   Glem heller aldri at mildt grøndsæbevand (Kalium- oleat med glycerol i vandig fortynning) er et gammelt apotekermiddel like effektivt som alternativet pyrisept eller bemnzalcon til desinfeksjon og sårvask.. Det dreper alt bare det er smått nok, stakkars små. Men må ikke overdrives eller feilbrukes. Det er ikke helt vevsvennlig, men er noe av det aller beste.

   Så har vi urenslighet på dass og i offentlige toiletter badeanstalter og kantiner og i matindustrien. En serie berømte baciller og virae smitter først og fremst gjennom fæces i fortynning på vidvanke. Man nevner det aldri , idet man er dritt- fiiin. Det gjelder gulsott, salmonella, campylobacter, cholera og fugleinfluenza, som alt sammen smitter mest ved at man spiser et annet menneskes eller dyrs avføring.

   En videre, åpenbart viktig "vektor" er befolknings- tettheten eller trykket. Det leser vi rett ut av verdenskartet over pandemiens epicentra.

   Flytrafikk cruise og masseturisme og massebilisme er videre åpenbare vektorer.

   Ordren om å holde en viss sosial avstand er derfor adekvat / angebracht.

   Videre bør man se opp og advare mot, mobbe og forhåne, særlig smittefarlige politisk liturgiske former fra gammelt av.

   Radera
  2. LBt & al

   Nå begynner det så smått å klarne litt videre.

   Jeg har personlig stor fordel av å kjenne litt generell økologi om hvordan microber lever og griper om seg.

   Det forlyder nu at man klart nærmer seg gruppe- imunitet i Stockholm ved den svenske metode, den som lever får se!

   (Pussig at ikke Bookmakerne har engasjert seg sterkere.)

   Så er det tale om at det "flater ut" både i Spania Italia England Tyskland og USA, men ikke i Russland. Putin er alvorlig bekymret.

   Der må vi se på den annen deriverte og platå-fenomenet som er karakteristisk for styrt eller på annen måte hemmet vekst. Veksten hemmes klart i de respektive lande men på respektivt ulike platå- nivåer ved påbud om sosial avstand og strengt innskjerpet hygiene. Hvilket sier oss at pandemien er kunstig påvirkelig.

   Så om immunisering som er viktig del av den svenske modell.
   Jeg fikk 23 år gammel Salmonella for første gang i livet, i Tyskland. Vi er nemlig fri for det i Norden.

   Syndromet er magasjuke med oppkast og diare, hvor det spruter H2S i begge ender. "Svovel- syken", og den syken er meldepliktig. Det gikk over og jeg og barna fikk den videre gjerne efter tysklandsturer. Den kom tilbake atter og atter og atter gjennom flere år, men svakere og svakere inntil den forsvant. Hvilket ikke er uvanlig ved dannelse av immunitet. Et lett anfall immuniserer slett ikke alltid, det må kraftigere doser til og gjentatte ganger. Dette vet man, og det gjøres ved mange vaksiner. Dermed kan vi også vurdere om Corvid -19 i lette og umerkelige doser vil immunisere eller om det, som mange tror og frykter, vil gjenta seg. Om disse barn og unge, som knapt merker det, egentlig vil immuniseres så meget.

   Men det synes å dannes en viss enighet om at disse symptomfrie heller ikke er så smittefarlige unntagen i forhold til særlig receptive vertsorganismer. Det er ikke urimelig når sykdommen karakteriseres ved tørrhoste og at bruk av munnbind synes å være et sosialt adekvat tiltak.

   Intet er bevist, men da ligner det på kjente ting.

   Min egentlige og salte, politiske mening er at Herren hører våre bønner. For hvor mye har ikke jeg og mange med meg bedt GUD om å bringe kapitalismen og konsumerismen til opphør?

   Og Greta får nu full uttelling, der hun går St.a Birgitta en høy gang. Alle flyselskapene og masse og cruise- turismen går nord og ned samtidig som luften klarner. Og ikke nok med det: "Hør ikke på meg, jeg er kun et barn, men hør på vitenskapen og gi den rangen i høysetet!"

   Hvilket er just hva som synes å skje, og som året 2020 vil kunne bli verd å minnes for.

   Jeg kan ikke minnes maken til at det samlede folk disiplineres frivillig under den rette beføyede og vitenskapelig forankrede øvrighet. Hvilket vil kunne bli en viktigste erfaring å vise til under den videre klimadisputt.

   Det norske oljefondet er på 10 trillioner (10 E 13 NKR). Grovt øyemål er at når 500 milliarder føk rett ut via parlamentet i første omgang helt uten diskusjon og protest, så kan vi gange med pi fordi jorden er rund, og det vil da gå minst 15% av "sparepengene" allerede innen jul.

   Men jeg ser det gjøres konstruktive forsøk på å opprettholde produktivt arbeidsliv gjennom radikal omstilling til grønne og solidariske verdier.

   Og vi får håpe at trollet og fjollet, de blinde jorden er flat- troerne (Thinktank), fortsatt vil ligge svimeslått og ute av stand til å delta når vi må igang med diskusjonene om ny økonomi.

   Rikspolisen og Økokrim har allerede meldt i media om forsøk på små- svindel med værneutstyr og stønadsmidler.

   Radera
 27. Situationen är overklig. Världens länder stänger gränser och verksamheter. Konsumtionen, tillväxtens blodflöde, har avstannat. De ekonomiska konsekvenserna blir gigantiska och merparten av den fattigdomsbekämpning, som varit så framgångsrik, kan gå förlorad. Samtidigt känner jag ingen i min omvärld om några hundra barn och vuxna som bekräftats smittad.

  Naturligtvis är utvecklingen i de skandinaviska länderna intressant. Danmark, Norge och Finland har ungefär samma befolkningsmängd, Sverige ca det dubbla. Sverige har haft en typisk exponentiell spridning som övriga tycks sakna. Det betyder troligen att en större andel av den svenska befolkningen är påväg mot en immun fas.

  Förvisso kommer klimatdebatten när den så småningom återupptas att påverkas av det händelseförlopp som pågår. Nationalistisk populism som de senaste 20 åren vunnit terräng över saklig ideologiskt grundad politik kommer förhoppningsvis att granskas noggrannare men det förutsätter att efter-corona-debatten ger de vetenskapligt grundade åtgärderna erkännande framför de typiskt populistiska som nedstängning och munskydd och vi är inte där än.

  Hur som helst kommer en annan värld att växa fram ur detta. Tappar USA helt sin betydelsefulla roll i världen och blir det Kina som tar över? Hur går det för England och kommer EU och Euroländerna att överleva? Vad kommer oljekriget och mellanösternkonflikten att leda till? FN ?

  Ytterst handlar det om globalisering och samverkan eller nationalism och motverkan. Klimatutvecklingen kräver det förstnämnda.

  SvaraRadera
  Svar
  1. LBt

   Jeg har en nevø ca 50 år, som visstnok har ligget for Corona.

   Ellers ingen kjente tilfelle.

   Men vi kommer tilbake til saken.

   Jeg må til min livlæge nå i Januar av andre grunner, som har mast om at jeg må vaksineres.

   Jeg ser frem til det.

   Norge skal nå inn i FRNs sikkerhetsråd, og jeg så et TV-program om hva det kan innebære.

   King Donald Grozny synes såvidt å spakne. Han taper i retten i alle fall.

   Det betyr at vi kan få nye muligheter, og da gjelder det å bruke dem, å smi av alle krefter mens jernet er varmt,....

   ..... og jeg ser frem til et noe bedre politisk klima i 2021 og ønsker alle det samme.

   Det er noen torsk som står på vent i Britisk sone, men Dronningen har godtatt det. Og det er adskillig mer torsk ved Svalbard.

   Radera
 28. Läs här en mycket bra artikelhttps://www.e-flux.com/journal/110/335242/revolution-or-ruin/
  Den finns översatt i två delar på Globalpolitics.se

  SvaraRadera
 29. Hei alle sammen, og godt nytt år.

  Just nå har vi i Norge en klima- relatert naturkatastrofe av format, som bør og vil få betydning også for hvordan man klimatilpasser Sverige.

  Det har regnet rekord-mye her nå i lengre tid, og siste ukene vært farevarsel for "jordskred" på Yr.no. Begge kjellerpumpene mine har gått jevnt og trutt omtrent hele høsten og særlig i November og December.

  Og klokken 4 i natt kom det berømte qvicleire- fallet på Ask i Gjerdrum, like nordøst for Oslo. En hel, nybygget grend er gått dukken og det raser stadig under et ufyselig vær.

  Likeså utsatte områder med tilsvarende landskap og geologi i Sverige er Vänern-området, Gøtaälv og Klara- deltaet.

  Det er laks i Vänern, så der har det vært salt før i tiden og en vesentlig landhevning likesom i mitt område.

  Myndighetene sier idag at det er vanskelig å spå om leirfall.

  At de kommer er sikkert, men når de kommer er ikke så enkelt. Men just i denne slags vær øker sjansene meget.

  Men jeg synes man idag burde ha bedre geo- radar, og det går an å sikre og stabilisere områdene med å bore ned og salte dem.

  Neste viktige trekk er ikke å bygge der det er tvil. Det har man klart gjort på Gjerdrum.

  Så er det og rekord- flom i Akerselven, den som renner gjennom Oslo.

  SvaraRadera
 30. Nu har jag åter blockerats på KU. Naturligtvis utan att dess läsekrets informerats och enbart därför att jag informerat om den enkla lösning som finns dvs våra utsläpp som håller hela vägen från 1700-talet till nutid.

  Det är sorgligt att KU:s ledning inte ens våga visa vilka man tystar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sympassia!

   Men hva som er enda mer miserabelt er at Uppsalainitiativet har gått i dvale.

   Jeg klarer å få inn ting på Real Climate, og jeg taler vår sak, klimaet og situasjonen sett fra dette verdenshjørne.

   Vi var ute med båten til Sankthans og fyrte med parafin og grillkull. Jeg mener, varmekraftmaskinen har ikke trukket sitt siste sukk, den må bare ha bedre fuel. Og i den tilstand jeg har den, Yanmar 2gm20 2 cyl høykomprimert toppventilert .66666666 kubikk og med forkammer, så er den nær ideell.
   Fuel- budsjettet blir neglisjerbart, og eksosen er nesten helt ren og luktfri.

   Jeg har overveiet å destillere terpentin av granbar og bruke carbon residuum til å grille pølser på og varme oppvaskvann; Til sjøs kan vi da skjøte til med rekved og frurukongler om vi må ha litt kraftigere varme.

   Du kan se på "kjølvannet" og baugbølgene og høre på lyden om de kjører effektivt. Man skal ha penest mulig lyd og forstyrre sjøen minst mulig.

   Har man da en god motor så klarer man turen på halvannen liter fuel, som gjerne kunne være syntetisk, jeg ville gladelig betalt.

   Menn der er båter ute, BRUM-BRUM-BRUM-.... og for bånn trottel sier de "VRÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆL...!"

   Og skvaler noe forferdelig i sjøen. Det er rent tap.

   Hastverk er lastverk, og særlig om sommeren.

   Radera
 31. Eftersom KU inte vågar möta mig på sin egen hemmaplan vänder jag mig hit för att få klarhet i en fråga. Lennart Bengtsson skriver i en tråd ( https://klimatupplysningen.se/uah-juni-2021/ ):

  ”Varför havet började stiga redan för 150 år sedan är intressant eftersom bidraget från stigande växthusgaser var närmast obefintligt vid denna tid. Det är sådant som är en av många orsaker till att klimatfrågan fortfarande är “unsettled””

  Men hade den naturliga havsnivåstigningen efter senaste istiden verkligen upphört för 150 år sen och/eller är det verkligen möjligt att ha en mening om när naturlig förändring får ett tillskott från påverkan dvs ligga till grund för ”settled/unsettled?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hr.LBt

   Det er tydeligvis bare oss to tilbake her.

   Det er værst for Lennart Bengtsson at han ikke tillates å komme i kontakt med de han kanskje ville ha best utbytte av å drøfte tingene med. Jeg hadde en gang stort utbytte av å drøfte en sak med Bengtsson.

   Men han tillater seg så mange absurde og ukvalifiserte meninger som pensjonist, at jeg ikke går glipp av så mye ved at han er avsperret. Det er nok værre for alle dem som han er avsperret sammen med.

   Jeg tillater meg også mange eventyrlige meninger i min høye alder, men jeg bestreber meg på å gi det en viss poetisk snert, så den presumtivt intelligente og lovlig uteksaminerte artianer tar poenget.

   Det skulle bare mangle at ikke også klimaspørsmålet er unsettled. Men det vi må holde rede på mht. klima er hva som er settled, og hva som er unsettled.

   Selveste Einstein satte det en gang så på spissen at han sa: "I den utstrekning noe er sikkert, så er det ikke fysisk. Og i den utstrekning noe er fysisk så et det ikke sikkert!"

   Radera
 32. Hur klimatanpassar vi Sverige? Vad har vi framför oss och vad kan vi göra?

  Vi vet att vi påverkar klimatet och vi har ingen annan förklaring till detta än att det är en följd av våra utsläpp. Våra observationer pekar mot att ca hälften av utsläppen tas upp av haven samt att resten höjer atmosfärens halt av växthusgasen CO2 vilket leder till en löpande global temperaturstegring som de senaste 20 åren enligt GISS varit ca 0,2 grader C per decennium. 1,5 gradersgränsen passeras om ca 15 år och 2 grader om ytterligare 25. Våra möjligheter att påverka detta förlopp är ytterst begränsade och helt i händerna på andra länder.

  Vi bör med andra ord i första hand koncentrera oss på att möta konsekvenserna av en global temperaturökning om om ytterligare minst en grad de kommande 50 åren. Torka, bränder, översvämningar och flyktingströmmar. Energi- och försörjningskriser.

  Vad som blir värst är svårt att förutsäga men jag skulle satsa ordentligt på självförsörjning, brandgator, översvämnings- och skredområden. Naturligtvis kärnkraft och andra utsläppsbegränsande åtgärder.

  SvaraRadera
 33. Med anledning av ett inlägg på KU den 9/9:
  Varför vågar Ingemar Nordin inte låta mig kommentera på KU?
  Han vägar inte ens informera KU:s läsekrets om att jag blockerats.

  SvaraRadera
 34. LOBT
  Det er en traurig situasjon. Min tro og mitt håp er at jærnteppelandene med strengt grensevaqkthold og sensor bak jærnteppet kveler seg selv i sitt eget hemmelighetskremmeri. Det har virket før.

  Je4g vurderer denne Ingemar Nordin som en klassisk ML- er fra et obscurt buniversitet i provinsen, so0m har kommet seg opp og fremm på industrialisert eksamensfusk og ervervet sitt diploma og professorat på Partiets kvote.

  Det erv en filial langt ute im provinsen av Arbeiter und Bauernfakuløtät 8i Greifswald, nu nnedlagt, men provinsen er konservativ....

  Vi skal ha parlamentsvalg i Norge nu på mandag og det ser ut til å\ være mange unge nye krefter som kommer til.

  Jeg klarer å ta meg frem ogt blir foreløpig ikke etnisk utrensker på nettstedet RealClimate under psevdonyment Carbomontanus.

  Ingemar Nordin har fått så hatten passer også fra min side, og det later til at han liker den hatten og kler den, en tin- foil- hat.

  " Der Feind droht auf unseren Grenzen und das Vaterland hat keine Luftabwehr!"

  Som er hva de strever for.

  SvaraRadera
 35. Med anledning av ett inlägg på KU den 16/9:

  Forum som helt blockerar och utestänger kritiska röster och därtill undanhåller sina lyssnare eller läsekrets all information om denna åtgärd borde förlora sin massmediala rätt. De som stillatigande tillåter sitt forum denna form av åsiktscensur saknar trovärdighet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hr.LBt

   Man må vite å skyte på pianisten, ikke på systemet s9om er immunt og smertefritt og uskyldig.

   "Massemedia rätt..." jeg kann ikke se hva det skulle bety medmindre dun kan administrere likesom Putin i eget land.

   Men sikt og skyt på Pianistens og sitter der anonymt og i skjul ved klaviaturet, og du er nærmest garantert å bli etnisk utrensket. Det virker hver gang og sier oss hvilken stats-religion og kirkelighet vi har med å gjøre.

   Om Ingemar Nordin kan jeg nå etterhvert publisere Industrialisert examensfusk og doktorgradsfusk på Partiets kvote ved et heller irrelevant universitet ute i provinsen, som driver med slikt.

   Det blir oppfattet.

   Radera
 36. KU vågar inte låta sin läsekrets ta del av verklighetens observationer de senaste 150 åren eller vad dessa visar. Allt är emellertid lättillgängligt på nätet för vem som helst.

  Vi börjar med månadsmedelvärden av den globala temperaturen:

  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:1

  Dessa visar även de naturliga årstidsvariationerna vilket gör grafen otydlig och svårtolkad. Globala årsmedelvärden är bättre, de eliminerar årstidsvariationerna som ju inte tillför något bestående per år går de lite upp och lika mycket ner:

  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:12

  Betydligt bättre men grafens taggiga form sett över några få år härrör från välkända solaktiviteter med 11-årig periodicitet. Cykliska överlagringar i ett förlopp kan emellertid enkelt elimineras ur en dataserie genom att presentera den med hjälp av ett glidande medelvärde med periodicitetens längd:

  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:132

  Granskar man denna graf noga ser man ett tydligt 60-årigt cykliskt beroende vars ursprung sannolikt finns i havsströmmar. Även denna överlagring kan enkelt elimineras med ett glidande medelvärde:

  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:720

  Bingo, så här ser alltså den verkliga globala uppvärmningen ut när man eliminerat de naturliga överlagringar som inte lämnar något bestående bidrag. Nu lönar det sig inte längre att öka det glidande medelvärdets längd, det finns inte kvar några överlagrade cykliska förlopp, kvar finns bara vad vi genom onaturlig påverkan åstadkommit. En tydligt accelererande global uppvärmning med ursprung i 17-1800-talets industriella revolution.

  Men glidande medelvärlden har ett pris, det intervall som återges minskar i takt med att medelvärdets längd sträcks ut och i grafen har vi nu tappat 30 år i grafens början och lika mycket i dess slut. Hur de senaste 30 åren verkligen kommer att se ut med eliminerade överlagringar kan vi se först när ytterligare 30 års data finns men vi kan få en antydan genom att lägga samman graferna ovan i en och samma:

  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:720/plot/hadcrut4gl/mean:12

  Utvecklingens tydligt accelererande karaktär är obehaglig. Den kan enbart förklaras med att vår påverkan genom utsläpp förstärks av andra förlopp som utgasning, tinande permafrost och liknande.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hei
   I ain`t dead yet.

   "KU" og denne Nordin er vel uforbederlig.

   Jeg prosederer på Real Climate under psevdonymen Carbomontanus.

   De holder tilsynelatende ingen sensur, og der er hele spekteret fra tenksomme mennesker via propagandister og fusentaster til vaskekte surrealisme og denialisme.

   Klimasurrealistene i Norge har avlyst sine åpne møter de siste 2 år dessverre, så jeg får ikke oppmuntret dem eller forhindret at de omkommer i sitt eget avlukke.

   Over there in Statene så sliter de åpenbart meget for tiden.

   Radera
 37. Lena Andersson har naturligtvis helt rätt när hon i radions OBS säger att den liberala kapitalismen kräver regelverk för att fungera. Just dessa förväntas Parisavtalet leda till i form av lagar skapade av de godkännande ländernas lagstiftande organ.

  Parisavtalet formulerar målen, enskilda länder reglerna. Mycket bra men visar löpande uppföljning att målet ( begränsa uppvärmningen till väl under 2 grader ) inte kan nås då måste naturligtvis målet eller regelverket eller båda regleras. De kommande 10 åren ger säkert en fingervisning om vad detta innebär.

  SvaraRadera
 38. KU trampar på i samma gamla spår. Uppvärmningen 1910-40 skall fortfarande visa något av betydelse. Men utgår man från tillgängliga observationer och eliminerar kända överlagringar finns bara en envist accelererande utveckling kvar.
  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:720/plot/hadcrut4gl/mean:132

  SvaraRadera
 39. Jordrotationen utgör klimatsystemets CO2-pump och tvättmaskin. I ett ständigt pågående förlopp släpper solbelysta havsytor ifrån sig CO2 samtidigt som andra ytor i mörker tar upp gasen. Skillnaden dem emellan visar i vilken riktning klimatet rör sig. Dominerar utgasning ökar atmosfärens CO2-halt, dominerar havens upptag minskar CO2-halten. Skillnaden är typiskt alltid nära noll trots att stora mänger CO2 hela tiden strömmar i båda riktningarna. Det är tex detta ständiga flöde som gör att bombprovens tyngre CO2-molekyler snabbt tvättas bort ur atmosfären, det har inget med CO2:s uppehållstid att göra.

  När naturens krafter verkar som häftigast under övergången från sträng istid till värmeperiod då är flödesskillnaden ca 0,1 ppm per decennium och då stiger atmosfärens CO2-halt med ca 0,1 ppm och detta under ca 10000 år.

  Nuvarande påverkan från mänskligt förorsakade utsläpp ökar atmosfärens CO2-halt med ca 20 ppm per decennium eller ca 200 gånger mer än vad som är helt naturligt i jordens klimatcykel. Mänskligheten har tidigare aldrig varit ens i närheten av något liknande. Och detta efter blott 150 års påverkan. Att den globala temperaturen rusar är tämligen självklart. Hur vi skall kunna få stopp på detta är en helt öppen fråga. Vi vet att ungefär hälften av våra utsläpp sen 1800-talet tagits upp av haven. När vi nu skall vända processen måste vi först ta hand om denna halva som haven kommer att lämna tillbaka och som häller halten uppe. Det blir en lång resa.....

  SvaraRadera
  Svar
  1. LBt

   Her tror jeg du er litt på jordet

   Jeg så en gang data for CO2 i luften i hollandsk edelløvskog i klarvær vindstille og i juni. Ved soloppgang er CO2 max, og ved solnedgang min. Og forskjellen oscillasjonen er stor. Forklar,....

   Så kan du se på Keelingkurvens sagtannform. Det er minimum på sommeren og max på senvinteren. Det er klassisk agrarkjemi efter Justus von Liebig og Gay Lussac.

   Så har vi Claussius Clappeyrons lov, gass- hydratenes temperaturstabilitet. 1 liter vann løser 1 liter CO2 ved 1 bar og 20m celsius og det dobbelte ved kjøleskapstemperatur, der et læren om Champagnekjøleren og det kjellerkalde ølet. Det løses mest CO2 ved polene men så løses det minst ved ekvator. Der kommer også Revelle- faktoren og indexen som verifiserer det samme. Det er bicarbonatbufferen og dens temperaturavhengige likevektskonstant.

   Ulikevekt og at Keelingkiurven stadig stiger skyldes entydig human fueling med frossilt carbon. Moral: Drive carefully.

   Og nå er jeg kommet ut i Atomkraftdebatten på Real Climate. Pachauri har sagt at atomkraft er et "option" som også må overveies.

   Radera
 40. I sin bok "Vad händer med klimatet" ger Lennart B på sidan 76 en mycket rimlig bakgrund till vad som förorsakade klimatperioden "den lilla istiden". Han konstaterar också att utan våra utsläpp av växthusgaser skulle lilla istiden ha kunnat utvecklas till något betydligt allvarligare.

  Nja, allvarligare än vad, vi vet just inte vad det som pågår kommer att utvecklas till. Förvisso inget att oroa sig för vad gäller mig eller Lennart B men Greta, hennes generation och efterföljare går inte säkra.

  I den ena vågskålen en ny naturlig istid med nedisning och sjunkande hav 1000-tals år bort. I den andra 2-gradersgränsen med stigande temperatur och hav inom blott 50.

  SvaraRadera
 41. Blir det varmare? 0,09 grader per decennium, Elda Widding på KU 16/2

  Sådant kan naturligtvis Elsa W framgångsrikt leverera till KU och dess läsekrets men verklighetens observationer ger en annan fylligare bild:

  De senaste 150 åren ca 0,08 grader per decennium
  De senaste 120 åren ca 0,081
  De senaste 90 åren ca 0,09
  De senaste 60 åren ca 0,15
  De senaste 30 åren ca 0,17

  SvaraRadera
 42. Ingemar Nordin, som ju inte vågar möta mig på sin egen hemmaplan, ställer sig åter bakom ett inlägg som från början till slut bara är obegriplig smörja. Bl a kan man läsa om 6-årig global avkylning och en 24-årig paus.

  Verkligheten från UAH:s satellit mätningar är en linjär stigande trend om nära 0,14 grader per decennium de senaste 40 åren. Därtill kan läggas ytterligare ca 0,05 grader eftersom jorden 2000-30 befinner sig i 60-årscykelns fallande fas med en nollgenomgång runt 2015. Perioden kan jämföras med 1940-70 och 1880-1910.

  https://www.woodfortrees.org/plot/uah6/mean:12/plot/uah6/trend

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ingemar Nordin vågar nog möta dig på vilken plan som helst. Varför skulle han inte det??

   Radera
 43. KU tycks ha övergivit sin kamp mot en uppenbar utveckling mot ett varmare klimat för att i stället framställa kampen som omöjlig och därmed meningslös. Det ensidiga målet är naturligtvis fortsatt gränslös fossil förbränning. Stundom faller de emellertid tillbaka i sina gamla för länge sen livlösa argument som tex att den globala medeltemperaturen inte längre stiger eller att det är okända naturkrafter som ligger bakom.


  Men utgår man från UAH:s satellitmätningar och att klimatet kan beskrivas som den globala medeltemperaturen sett över 30 år får vi för perioden 1994-2007 en genomsnittlig förändring om 0,19 grader per decennium. Motsvarande siffra för Giss är ca 0,25. Någon annan förklaring till detta än att det är en följd av fossil förbränning finns inte och mycket pekar på att vi vare sig kommer att kunna hejda utvecklingen vid 1,5 grader eller 2,0.

  Detta budskap som varit uppenbart i många år får inte störa KU:s lilla men trogna läsekrets och därför är jag utestängd.

  Betraktar vi klimatutveckingen som 60-årigt globalt medelvärde får vi ur tillgängliga observationer sen 1800-talet nedanstående prydliga och envist stigande graf.

  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:720

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonymus, nå må du tilkjenne gi deg. Jeg tror det er LOBt i gammel stil.

   Jeg er også etnisk utrensket fra KU, ligesom fra WUWT og Klimasurrealistene i Oslo. Men jetg surtrer og klager ikke for det. Jeg kommer inn rutinemessig på Real Climate under psevdonymet Carbomontanus ( Kolberg) og fører vår sak videre der.

   Det har vært ekstremt tørt i Oslofeltet i Mars april mai og neppe snø å tale om sist vinter, så det var alarm og vannkriswe i oslo og avskrudde fontener. Samtidig med eksteme strømpriser og bensinpriser hvor Putin får skylla. Hva jeg har sett på TV tyder på normal nedbør og temperatur samme tid i Ukraina.

   Så har det slått omj ca 25 Mai, og nå får vi normal nedbør og temperatur igjen. Hva som synes å bestemme er Jetstrømmen polarfronten The Polar Vortex som vi vet mer om her enn over there i Statene, så nå får vi vestavind og lavtrykk i antipassaten slik det pleier og skal være.

   Jeg har satset på villkrysninger av epler Malus x-domesticus, og de synes å drøye til de får sikkert regn.
   Vi hadde en misjonær og pioner over there i Statene, Johnny Appleseed, som var Swedenborgianer. De har tildels fått det med seg i New England og vestover i Dakota og Minnesota.

   Over there i Statene synes de å ha det værre. Jeg opplyser og trøster dem så godt jeg bare kan og minner om Jonny Appleseed. .

   Henrik Svensmark skal holde Klimasurrealistmøte på Litteraturens Hus 7 juni i Oslo. Jeg planlegger å dra dit, for å se hvordan han blir fremmet og værnet. Min forskning convergerer idag klart hen imot at det folket og korpset der er 3dje og 4de generasjons surrealister av LJENIN- ordenen av 1919 i og med Fedrenes synder som hjemsøker slekten i 3dje og 4de ledd, se også Mendels arvelover.


   Radera
 44. Visst är detta en kommentar från LBt. En olyckshändelse, jag missade namnregistreringen.
  Naturligtvis skulle jag kunna vara aktiv på andra forum men det är KU:s ensidiga CO2-propaganda jag vill bemöta. Eftersom KU och dess läsekrets tycker det är OK att helt enkelt blockera meningsmotståndare så är jag hänvisad till att publicera mig här så länge UI tillåter detta.

  Nu tänker jag tex kommentera ett inlägg av Ingemar N där han presenterar en artikel från Die Welt med klimatfrågor till Lennart Bengtsson. Inledningsvis stället DW frågan:

  ”lever vi i en klimatkris?”
  Och LB svarar:
  ”Jag tycker inte att den nuvarande uppvärmningen ska kallas en kris.”
  LBt: Nej men visst, det är inte nuvarande uppvärmning som är problemet, krisen består av den uppvärmning Greta T så småningom tvingas uppleva om vi som nu är vuxna inte agerar.
  DW: ”Du har sagt att den naturliga klimatvariationen fortfarande inte är tillräckligt förstådd. Var finns problemen?”
  LB: ”Vi har goda skäl att dra slutsatsen att de kallare perioderna på 1960- och 1970-talen orsakades av slumpmässiga händelser. Vi är mindre säkra på den betydande uppvärmningen från 1910 till 1940. Och det finns ännu ingen trovärdig förklaring till orsakerna till den lilla istiden från 1350 till 1850.
  Global uppvärmning under de senaste 40 till 50 åren är dock tydligt relaterad till växthuseffekten. ”

  LBt: För min del menar jag att den sk 60-årscykeln utgör just den naturliga påverkan som förklarar den utveckling kända observationer visar upp. Cykliska förlopp kan enkelt elimineras ur en dataserie med hjälp av ett glidande medelvärde vars utsträckning väljs minst lika lång som den aktuella cykelns period. Nedanstående graf visar temperaturobservationer som ett glidande medelvärde med utsträckningen 11 år respektive 60 år. Det förstnämnda eliminerar solfläcksaktiviteter och det senare även 60-årscykeln.

  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:720/plot/hadcrut4gl/mean:132

  Vad lilla istiden beträffar tycker jag LB:s egen förklaring, sid 75 i hans bok ”Vad händer med klimatet”, är mitt i prick, lilla istiden var helt enkelt just en helt naturlig inledning till nästa istid som vi lyckligtvis (?) avbröt med vår industriella revolution. Temperaturfallet om ca 0,03 grader C per århundrade som flera rekonstruktioner visar som typiskt från medeltiden fram till 1800-talet är just vad man kan förvänta sig under detta skede. Vår påverkan genom utsläpp dominerar naturligtvis skeendet först efter 50-talet, dessförinnan är det naturliga variationer som 60-årscykeln. Cykelns amplitud kan vara av storleksordningen 0,05-0,1 grader C dvs runt 1910 minus 0,05 - 0,1 och 1940 plus lika mycket. Detta är signifikant i förhållande till 1800-talets fall om ca 0,03 grader per 100 år men kan ändå inte ändra det naturliga förloppet eftersom denna påverkan är lika mycket fallande som stigande. Först med en bestående stigande påverkan från 1800-talets industrialisering kan lilla istidens fall brytas.

  DW: ”Du klagar över att det inte pratas tillräckligt om fördelarna med uppvärmning. Vilka i synnerhet?”
  LB: ”Jag har svårt att acceptera att ett varmare klimat på högre breddgrader borde vara negativt.”
  LBt: Från sitt kunskapsläge nöjer sig Greta T inte med en regionalt gynnsam värdering utan menar att klimatutvecklingen måste ses i ett globalt perspektiv.
  LB vill gärna framställa klimatutvecklingen som långsam men hur tänker han då? Det naturliga temperaturfallet från medeltiden fram till mitten av 1800-talet är ca 0,03 grader C per århundrade. Nuvarande förändringstakt efter ca 150 år är ca 0,2 grader per decennium.
  Men Die Welt:s utfrågning av LB är väl värd att läsa och det är trevligt att Ingemar N ställer den till sin läsekrets förfogande.

  SvaraRadera
 45. Klimat brukar framställas som ”allt väders medelvärde sett över minst 30 år”.
  Om vi förenklar detta med ”den globala medeltemperaturen sett över 60 år” får vi från verkliga observationer nedanstående graf för perioden 1800-tal till nutid.

  https://www.woodfortrees.org/plot/best/mean:720/plot/best/mean:12/plot/best/mean:132

  Kan det bli tydligare?

  Klimatskojarna framställer gärna utvecklingen som långsam. Ställer vi verklighetens observationer mot kända rekonstruktioner avseende medeltid till 1800-tal får vi plus 0,2 grader C per decennium mot minus 0,003. Skulle nuvarande 0,2 vara långsamt relativt det naturliga förloppets 0,003? Hur tänker den utbildade naturvetenskapliga hjärna då?

  De senaste 30 årens observerade verkliga globala temperaturutveckling har varit tydlig. Kommande 20 år är huvudsakligen intecknade och kommer att ske utan att vi nämnvärt kan påverka förloppet. Den globala temperaturen kommer att stiga med ca 0,2 grader C och mer per decennium eller mer än ytterligare 0,5 grader globalt före 2050.

  Skall vi fantisera om värmerekord, bränder, torka, missväxt, nederbörd, flyktingströmmar, världskrig, världsekonomin, extrem fattigdom……

  SvaraRadera
 46. Klimat brukar framställas som ”allt väders medelvärde sett över minst 30 år”.
  Om vi förenklar detta med ”den globala medeltemperaturen sett över 60 år” får vi från verkliga observationer nedanstående graf för perioden 1800-tal till nutid.

  https://www.woodfortrees.org/plot/best/mean:720/plot/best/mean:12/plot/best/mean:132

  Kan det bli tydligare?

  Klimatskojarna framställer gärna utvecklingen som långsam. Ställer vi verklighetens observationer mot kända rekonstruktioner avseende medeltid till 1800-tal får vi plus 0,2 grader C per decennium mot minus 0,003. Skulle nuvarande 0,2 vara långsamt relativt det naturliga förloppets 0,003? Hur tänker den utbildade naturvetenskapliga hjärna då?

  De senaste 30 årens observerade verkliga globala temperaturutveckling har varit tydlig. Kommande 20 år är huvudsakligen intecknade och kommer att ske utan att vi nämnvärt kan påverka förloppet. Den globala temperaturen kommer att stiga med ca 0,2 grader C och mer per decennium eller mer än ytterligare 0,5 grader globalt före 2050.

  Skall vi fantisera om värmerekord, bränder, torka, missväxt, nederbörd, flyktingströmmar, världskrig, världsekonomin, extrem fattigdom……

  SvaraRadera
 47. KU, vilket bedrövligt sällskap och församling. Allt de behöver göra är att presentera en trovärdig till känd global temperaturuppgång utöver den som en enig forskarvärld stödjer. Varifrån kommer den energi som nu och sen ca 150 år driver temperaturen uppåt i en takt som helt saknar historiskt motstycke. Ge oss något annat som vilar på vetenskaplig grund.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hr LBt
   Hvordan klimatilpasser man Sverige? jeg gjør så godt jeg kan men de må samle seg og ta et eget initiativ også.

   Vi har en hvalross i Oslofjorden helt inne på Honnørbryggen og i omstendighetene i Frognerkilen ved Oscarshall. Den har ligget og slappet av på Restaurant "Kongen" av alle steder, og båtene, særlig gummi og plastbåtene blir ramponert. De synes vel så praktiske som isflak når man skal hvile og slappe av.

   Den samme hvalross Freya har tidligere slappet av oppå en hollandsk u- båt.

   Der foregår en hvalrossjakt i Arktis, og efter hva jeg leser blir halvparten bare skadeskutt uten å bli fanget og bragt til lands og spist. Der må vi forby vodka og skytevåpen og påhengsmotorer i underåriges hender.

   Vi var ute og fisket sist søndag og fikk 3 pir som er småmakrell. Jeg klarte å vise hvordan man slakter og berger hoder og haler for Katten. Det er deres livrett. Innmaten er også særlig viktig. Lever av sild og makrell er Naturens sterkeste B12 og B- vitaminkomplex. Du kan utkonkurere hele industrien. Det er fyrstenes og de store Krigsherrenes diett. Gåselever Kaviar og Champagne, og makrell med hvitvin eller øl eller eplesaft er vel så effektivt. Det er Bohusläns landskapsfisk.

   Sverige har ypperlig øl og eplesaft bare man leter litt og er litt kresen.

   Slik klimatilpasser vi oss i Oslofjorden så godt vi bare kan.

   Og jeg valser opp med NASA GISS på nettstedet Real Climate under psevdonymet Carbomontanus efter å ha blitt etnisk utrensket både fra "KU" og fra Klimasurrealisttene.no.

   Radera
 48. KU, vilket bedrövligt sällskap och församling. Allt de behöver göra är att presentera en trovärdig till känd global temperaturuppgång utöver den som en enig forskarvärld stödjer. Varifrån kommer den energi som nu och sen ca 150 år driver temperaturen uppåt i en takt som helt saknar historiskt motstycke. Ge oss något annat som vilar på vetenskaplig grund.

  SvaraRadera
 49. KU släpper väder. 7-årigt men där man får vara försiktig med månaderna. Och den trogna läsekretsen slickar glupskt i sig trots att klimat bör ses som medelvärden över minst 30 år.

  Ett 60-årigt glidande medelvärde som eliminerar alla naturliga cykliska förlopp tom 60-åriga ger nedanstående prydliga och accelererande klimatutveckling ur globala temperaturobservationer sen 1800-talet.

  https://www.woodfortrees.org/plot/best/mean:720

  Tydligare kan det knappast bli.

  SvaraRadera
 50. Ingemar Nordin, som ju inte vågar möta eller släppa fram mig i sin trygga lilla värld där tron tom inbegriper okända naturkrafter, tycker sig se en ljusnande framtid i den energikris Putin medvetet skapat och underhåller. Ingemar N tycks bla glädja sig åt att man har funnit skiffergas i Europa som skall räcka i 50 år. Vilken tröst för Greta, då har hon ju hunnit bli pensionär! Själv tänker sig Greta hållbara lösningar dvs sådana som inte har ett begränsande levererar-till-datum som ju inte ens kärnkraft kan visa upp men väl sol, vind och vatten.

  SvaraRadera
 51. Jimmy Åkessons tillrättavisning av Elsa Widdings utspel i vår riksdag är intressant, ”det kanske blir en kris om vi inte gör något”. Det är väl just detta som Greta och många andra vill, GÖR NÅGOT !!

  Att sänka den svenska reduktionsplikten till EU:s lägsta krav blir väl då knappast att göra något.

  SvaraRadera
 52. För några dagar sen dök ett intressant gästinlägg av Gösta Pettersson upp på KU. Antalet kommentarer har nu passerat 200 och bland dessa ett och annat guldkorn. Lennart Bengtsson skriver tex:
  ”…….. De kvantitativa bedömningar ( med felgränser) som gjorts av IPCC anser jag högst rimliga baserat på dagens kunskapsläge.
  1.5 ° – målet kan inte uppnås och
  inte heller 2°-målet.
  Snarare är en uppvärmning på 1.5 -2°C jämfört med temperaturen NU mer realistisk”

  Håller helt med, vi landar på +2.5-3 grader C jämfört med förindustriell nivå.
  Därefter skriver LB bla:
  ”…..Däremot finns det inga trovärdiga belägg för en förestående kris … ”

  Utgår man från Sverige och 2030-tal kommer knappast vare sig LB eller jag att personligen drabbas men uppfattar man världen som global och finns kvar efter 2050 får man uppleva något helt annat. Som tex Greta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hr LBt
   Det er en traurig situasjon
   Real Climate ser også ut til å tørke mer og mer inn. Jeg har valset opp der nu i en tid under psevdonymet Carbomontanus = Kolberg.

   Men hvordan skal vi klimaregulere og adaptere Sverige?

   Vi har null Celsius nå her ved Osloforden på 150 meters høyde per datum. Det er en måned senere enn vanlig og jeg følger ved flere tegn og parametere.

   For oss vil det være en stor fordel, men jeg tenker på klimaflyktninger fra worldwide. Der vil bli ampre scener ved grensene, når det endelig går opp for verdensbefrolkningen at GUD er norsk, må vite.

   Det har vært tørk og gass og elekitrisitetskrise. Men nå har det regnet adskillig mer enn vanlig og kraftmagasinene er nesten fulle igjen. Atter har GUD gjort et unntak og sett til oss i nåde.
   Hvor lenge vil han tåle oss?

   Situasjonen i Ukraina er skrekkelig. De sikter på og bomber elekitrisiteten og glass og tak og vegger og centralvarme i storbyene nå like før vinteren.

   Det er kommet opp i sikkerhetsrådet i FN på Ukrainas begjæring, men hvilken makt i verden skal til for å stoppe slik systematisk vandalisme?

   LBt: Her sitter vi på Europas grønne gren og spiser fisk og poteter og tomater og løk og appelsiner og kål og selleri, og drikker eplesaft og øl og "eau de vie" og verdens beste vann fra krana.

   Jeg har Dansk rugbrød og Vesterålens kaviar i skapet.

   Vi lever som grever, med penger på conto som bare vokser og vokser.
   Regnet kommer og kommer og strømprisene faller igjen

   Hvor lenge vil GUD tåle å kunne være bare Norsk?

   Radera
  2. Heidruns h
   Jag minns en gång för länge sen när jag med familj firade vårt vintersportlov på ett högfjällshotell norr om Oslo och jag skickade ett kort hem till mina kolleger med texten "Den norska solen är stor och rund".
   När jag kom hem upplystes jag om att Sverige hade samma som Norge. Måhända gäller även detta GUD.
   Hur som helst, det som sker i Ukraina överskuggar allt, det är förfärligt.

   Men någon klimatanpassning behövs inte längre här i Sverige, klimatkrisen försvann för ett par veckor sen. Hur det gick till är det ingen som förstår dock tycks alla vara överens om att "GUDS hand" är inte inblandad.

   Radera
 53. Klimatskojarna på KU förnekar klimatkris. Men tillgängliga observationer visar att den globala medeltemperaturen stigit med 0,2 grader per decennium de senaste 30 åren och trenden sen ”den industriella revolutionen” är stadigt exponentiellt stigande.

  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/last:1960/mean:720

  1,5 gradersgränsen kan passeras redan inom 15 år och 2-graders före 2065. Någonstans på vägen eller dess fortsättning kan vi vara förbi den punkt där de stora landisarna oåterkalleligen smälter bort. Vi känner inga historiska förlopp med denna styrka. Under den dramatiska 10000-åriga övergången från sträng istid till mellanistid förändras tex den globala temperaturen med blott ca 0,05 grader C per århundrade.

  Naturligtvis är detta en klimatkris där vi snarast måste bryta känd och väldokumenterad trend innan det är för sent. Det vetenskapliga underlaget är gediget.

  SvaraRadera
  Svar
  1. LBt
   Vi må sparke svenskene bak for at de ikke bryr seg og lar Greta bry seg bare helt alene. Her er jo helt tomt på dette nettsted, bare du og jeg igjen.

   Jeg valser opp så godt jeg kan på nettstedet Real Climate under psevdonymet Carbomontatus. Gavin Schmidt er kvalifisert og liberal. Der huser også Rasmus Benestad fra Bibelbeltet i Norge, og Stefan Rahmstorf fra Potzdam og Helmholzinstituttet og Bremer Hansa.

   Vi diskuterer is- sørpa i Danskestredet, Rahmstorfs Blaupunkt som synes å være en realitet.
   Jeg har også klart å komme til med The Baltic Sea og med Barentshavet og Svalbard og Kara- havet og Cape Nordenskjøld og Zevernaya ostrava.

   "It never rains in southern California" men nå snør de ned nesten og drukner i gjørme. Vannet står helt oppe på bilvinduene. I lite troende, sier jeg.

   Og så har jeg kritisert Elon Musk for å fuele fossilt,.....

   Her er meget steady vær, omkring 0 celsius..... gud er ekstremt norsk for tiden.

   Radera
 54. Klimatskojarna på KU förnekar klimatkris. Men tillgängliga observationer visar att den globala medeltemperaturen stigit med 0,2 grader per decennium de senaste 30 åren och trenden sen ”den industriella revolutionen” är stadigt exponentiellt stigande.

  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/last:1960/mean:720

  1,5 gradersgränsen kan passeras redan inom 15 år och 2-graders före 2065. Någonstans på vägen eller dess fortsättning kan vi vara förbi den punkt där de stora landisarna oåterkalleligen smälter bort. Vi känner inga historiska förlopp med denna styrka. Under d en dramatiska 10000-åriga övergången från sträng istid till mellanistid förändras tex den globala temperaturen med blott ca 0,05 grader C per århundrade.

  Naturligtvis är detta en klimatkris där vi snarast måste bryta känd och väldokumenterad trend innan det är för sent.

  SvaraRadera
 55. heidruns h,
  situationen i Sverige är sorglig, klimatskojare har länge funnits i vår riksdag men nu har de tagit steget ända in i regeringskansliet. Samtidigt har tunga betydelsefulla industrigrenar dragit på sig ledartröjor och storsatsar på en grön omställning. De vrider naturligtvis sina händer i förtvivlan nu när de inser att den nya regeringen saknar färdriktning.

  Men som många klimatskojare hävdat vad Sverige gör eller inte gör saknar global betydelse det drabbar bara oss själva. Kanske Bieden blir den som tar hem spelet. Han tycks ha idéer både avseende Kina och EU.

  SvaraRadera
 56. Är klimatskojarna på KU bara en samling nättroll som sprider strunt åt alla håll?

  Som att det saknas vetenskapligt stöd för att klimatsituationen är kritisk när vi har observationer som visar att den globala medeltemperaturen stiger med ofattbara 0,2 grader per decennium. När klimatet för en familjegeneration, föräldrar, barn, barnbarn, förändras så snabbt, 2 grader, att de äldre inte har något av värde att delge de yngre avseende naturens livsvillkor? När alla rekonstruktioner av värde visar att det naturliga förloppet skulle vara ett temperaturfall om 0,003 grader

  Klimatskojarna blandar i sin argumentation vad som är väder med klimat, regionala uppgifter som om de vore globala och nu senast av trollfar själv, en 12000-årig naturlig utveckling med en 150-årig påtvingad. Allt med syftet att förvilla och skapa obeslutsamhet. Just nu framhåller våra politiker att det är vad väljarna vill som gäller inte att få väljarna att förstå den verklighet vi har framför oss.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Aktuella trender visar till och med uppvärmningshastigheter på drygt 0,2°C per decennium. Ännu mer oroande är trenden med Earth Energy Imbalance (EEI) - mängden energi som mäts i toppen av atmosfären med hjälp av skillnaden mellan inkommande solenergi och utgående kortvågsstrålning (albedo) + utgående långvågsstrålning (OLR). Den har fördubblats eller tredubblats under de senaste 20-30 åren (~0,4 till ~1,2W/m²). Det är som att vrida upp värmeluftfläkten från 1000W till 3000W hemma. Det mesta av detta orsakas av en fallande albedo (-1,4W/m²). Mindre is, snö och moln ger tydliga signaler.

   Jag snubblade över följande webbplats på ett amerikanskt klimatforum: https://climateprotectionhardware.wordpress.com/

   Jag har inte hunnit göra en slutgiltig bedömning av det fullständiga innehållet, även för att jag, om jag ska vara ärlig, inte kan klassificera olika aspekter på grund av bristen på min egen klimatkunskap.
   Jag har dock förstått att vi som mänsklighet, förutom att undvika växthusgaser och använda förnybar energi, kan göra mycket mer för att skydda oss mot alltför snabb global uppvärmning och stigande havsnivåer. Interventioner i molnalbedo, vatten och landytans energibalans är tydligen i fokus.

   Sidan beskriver ett koncept (citat) för att sänka havsnivåhöjningen, CO2-koncentrationen i atmosfären och jordens temperatur endast genom ett globalt genomförande av ett regionalt skydd mot torka och översvämningskatastrofer ... det skyddar regioner och hela världen.

   Holistisk klimatskyddsstrategi genom ingrepp i vattnets kretslopp, avdunstning och moln & regionalt skydd mot torka och översvämningar. -

   Författaren beskriver antropogena förändringar på markytan och försöker kvantitativt klassificera förändringar i markanvändning hos människor. De är inte (ännu) lika seriösa i Sverige som på andra håll – men jag är ofta på Kanarieöarna för jobbet, där jag sköter en del färjeförbindelser mellan öarna. Sista veckan i mars uppmättes där upp till 35°C och på det marockanska fastlandet var det till och med 40°C kombinerat med en påtagligt torr luftmassa.

   Vi skulle göra klokt i att inte bara se på klimatförändringarna ur ett svenskt perspektiv, utan också att ta itu med det globala problemet utanför Sverige.

   Radera
  2. solenssonolsen,
   tack för svar och länk. Mycket intressant. Det skulle vara trevligt om någon med närhet till klimatforskning ville kommentera din länk. Själv knyter jag solen, jordens allbedo, CO2, vattenånga och fotosyntes till jordens långsamma naturliga klimatcykel samt solen och CO2 till vår våldsamma påverkan med tydlig förankring i 1800-talet.

   Tanken att vi på naturlig väg med H20 skulle kunna återställa en naturlig balans är lockande. Låt oss hoppas att någon vill komma med kompletteringar.

   Radera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet