24 nov. 2009

Köpenhamnsdiagnosen


Inför Köpenhamnsmötet (COP-15) har en ny rapport sammanställts där vetenskapliga granskade artiklar som publicerats sedan IPCCs senaste rapport sammanfattas.

Rapportern är skriven av tjugosex framstående klimatforskare med gedigen bakgrund inom respektive område och baseras på artiklar i ledande vetenskapliga tidskrifter. Den lyfter bland annat fram följande punkter:


 • Utsläppen av koldioxid från fossilbränslen var 2008 nära 40% högre än 1990. Även om utsläppen av koldioxid stabiliseras på nuvarande nivå räcker det med ca 20 år till för att nå 25 % risk att den globala uppvärmningen överstiger 2 grader Celsius. För vart år som handling skjuts på framtiden ökar risken att tvågradersmålet överskrids.


 • Senaste 25 åren har Jordens medeltemperatur stigit med 0,19 grader per decennium, vilket stämmer mycket väl med förutsägelser baserade på växthusgaser. Även senaste decenniet har trenden varit stigande trots minskad solintensitet. Kortsiktiga naturliga variationer pågår som vanligt men ingen signifikant förändring av den underliggande uppvärmningstrenden har skett.

 • Accelererad smältning av issköldar och glaciärer, ett stort antal satellit- och ismätningar visar nu entydigt att både Grönlands och Antarktis istäcken förlorar massa med en accelererande takt. Avsmältning av glaciärer världen över har också accelererat sedan 1990.


Observationer av Antarktis ismasseförändring. Bleka rutor IPCC AR4 övriga senare undersökningar.

 • Sommarisens avsmältning i Arktis har accelererat långt bortom förväntningarna i klimatmodellerna. Avsmältningen mellan 2007 och 2009 var ungefär 40% större än medelförutsägningen från IPCC AR4 klimatmodeller.


 • Havsnivån förutsägs troligen stiga med mer än 1 meter om inte åtgärder vidtages. De nya förutsägelserna är att havsnivån troligen stiger dubbelt så mycket under detta sekel som vad som angavs i IPCC AR4. Ökningstakten under senaste 15 åren är 3,4 mm/år vilket är 80% över förväntningarna men stämmer med den observerade avsmältningen av Grönland och Västantarktis. Havsnivån kommer att fortsätta att stiga under flera sekel efter det att koldioxidnivån stabliserats.


 • Försenade åtgärder riskerar att skapa orepararabla skador. Känsliga system som de kontinentala issköldarna, Amazonas och Sydostasiatiska monsunen kan förändras snabbt och oåterkallerligen om dagens uppvärmning får fortsätta under resten av seklet. Risken att passera dessa tröskeleffekter ökar snabbt med ökad uppvärmning och några kan passeras innan vi inser det.


Områden med identifierade risker för tröskeleffekter

 • För att nå tvågradersmålet måste åtgärder sättas in snabbt. Globala utsläppen måste nå sitt maximum mellan 2015 0ch 2020 och sedan snabbt minska. De genomsnittliga utsläppen måste minska till under ett ton koldioxid per person till 2050. Detta är 80-90% under 2000-års utsläpp i industraliserade länder.


Utsläppskurvor för 75% chans att klara tvågradersmålet.


Rapporten är skriven för beslutsfattare, journalister och allmänhet och innehåller svar på många vanliga frågor. Rekommenderad.

19 kommentarer:

 1. Några kommentarer till rapporten:

  ANGÅENDE KOLDIOXIDHALTENS UTVECKLING

  I figur 1 ser man hur antropogena koldioxidutsläpp har utvecklats. Lägg märke till den markanta ändringen i utsläppstakten efter år 2003.

  I figur 2 ser man hur koldioxidenhalten i atmosfären har utvecklats. Den följer nära en rät linje sedan 1995.

  Varför ger inte de kraftigt ökade antropogena koldioxidutsläppen efter år 2003 något utslag på koldioxidhaltkurvan enligt figur 2?

  ANGÅENDE TEMPERATUREN

  Figur 4 ger globala temperaturdata (avvikelser från normalvärdet) enligt NASA GISS. Man drar i figurtexten slutsatser om en stigande temperaturutveckling det sista decenniet.

  Om man i stället skulle använda motsvarande mätvärden från UK Met Office Hadley:
  http://hadobs.metoffice.com/hadcrut3/diagnostics/comparison.html
  så kan man inte dra de slutsatser som man gör i figurtexten till figur 4. Globala temperaturen ser där ut att ha passerat ett maximum omkring år 2005.

  Enligt NASA GISS var 2005 varmare än 1998 medan 1998 var mycket varmare än 2005 enligt Hadley.

  Ändå mindre stöd ger data från satelliter (UAH) som visar en avkylningstrend efter 1998:
  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_Oct_09.jpg

  Av alla möjligheter har alltså de temperaturmätningar som bäst stöder AGW valts ut för att göra denna slutsats om temperaturtrenden i figur 4.

  I figur 3, nedre diagrammet, har man ritat in både NASA GIISS och Hadley. Men de heldragna medelvärdeskurvor som ritats in överensstämmer inte med originaldiagrammen från NASA GISS eller Hadleys websidor där kurvorna i båda fallen vänder neråt de sista åren, särskilt i fallet Hadley. Just denna nedgång har man alltså tyckt inte bör vara med i denna rapport.

  IS THE WARMING NATURAL OR HUMAN-INDUCED?

  Under denna rubrik skriver författarna: “No credible scientific literature has been published since the AR4 assessment that supports alternative hypotheses to explain the warming trend”.

  Vad de menar är kanske att det har kommit fram vetenskaplig litteratur som stöder alternativa hypoteser men eftersom vi inte gillar sådana hypoteser tar vi inte upp denna litteratur här.

  Exempelvis har de utelämnat:
  Douglass, D.H. and R. Knox, 2009, "Ocean heat content and Earth's radiation imbalance", Physics Letters A, Volume 373, Issue 36, 31 August 2009, Pages 3296-3300, doi:10.1016/j.physleta.2009.07.023

  I denna artikel finner man att världshaven inte kan lagra värme under några längre perioder, och därför inte kan orsaka plötsliga temperaturökningar efter flera år utan ökad uppvärmning.

  SvaraRadera
 2. Pehr;
  Koldioxidens utveckling. Det är inte en rät linje. De ökande koldioxidutsläppen (+28% 2003-2008) har gett utslag. Se rapporten: "CO2 levels increased at a rate of 1.9 ppm/year between 2000 and 2008, compared to 1.5 ppm/yr in the 1990s." Alltså en ökningstaktsändring på 26% helt i överensstämmelse med utsläppen.

  Temperatur:
  Att GISS är den som bäst beskriver den globala temperaturen vid jordytan är nog de flesta överens om. Se tex. här inget märkvärdigt med att använda den som har bäst täckning.

  Fig 3. Vad jag kan se använder de en annan filtrering för medlevärdesbildningen än det löpande medelvärde som finns tex på CRUs hemsida (Gaussisk tex.)

  Angående ev. maximumpassager. Solistrålningen har minskat med ca 0,15 W/m2 2002-2008. Samtidigt har effekten av koldioxidökningen under samma tid varit +0.17 W/m2. Alltså de tar nästan ut varandra under denna period. Nu har solintensiteten börjat öka igen och och koldioxidens effekt fortsätter att öka med våra fortsatta utsläpp. Så ha inte allt för stora förhoppningar om en fortsatt minskning.

  Vad Douglass et al. överhuvudtaget har med texten i den paragrafen att göra får du nog förklara. Inget i deras artikel ger någon alternativ förklaring till senaste decenniernas uppvärmning. De tar inte ens upp det problemet.

  Den typ av hypotes som behövs är samma som den som besvarar vår fråga här. Som synes i kommentarerna har ingen heller där presenterat något annat än gnäll på den rådande. Inte mycket att hänga i julgranen direkt.

  Får jag anta att du utöver de kritiska kommentarerna du nu framfört är överens med rapportens slutsatser?

  SvaraRadera
 3. Anders Martinsson sa... ;
  “Koldioxidens utveckling. Det är inte en rät linje. De ökande koldioxidutsläppen (+28% 2003-2008) har gett utslag. Se rapporten: "CO2 levels increased at a rate of 1.9 ppm/year between 2000 and 2008, compared to 1.5 ppm/yr in the 1990s." Alltså en ökningstaktsändring på 26% helt i överensstämmelse med utsläppen.”

  Jo, men man kan använda en linjal eller ett skrivpapper och lägga intill koldioxidkurvan i figur 2. Då ser man att kurvan följer linjalen, en rät linje, 1995 – 2009, med endast några smärre oregelbundenheter. Pröva själv.

  Alltså,text och figur verkar inte stämma överens.

  Det sker en förändring 1995 i koldioxidkoncentrationens ökningshastighet. Men denna förändring kan ju inte bero på den ökade antropogena utsläppstakten från 2003 och framåt.

  “Temperatur:
  Att GISS är den som bäst beskriver den globala temperaturen vid jordytan är nog de flesta överens om.”

  Mja, ett sådant påstående kan jag inte acceptera med hänvisning till Realclimate, som ju av många anses partisk. Det enda jag kan se som är säkert är att reproducerbarheten i bestämningar av den globala temperaturen vi jordytan inte är så bra.

  “Vad Douglass et al. överhuvudtaget har med texten i den paragrafen att göra får du nog förklara. Inget i deras artikel ger någon alternativ förklaring till senaste decenniernas uppvärmning. De tar inte ens upp det problemet.”

  Douglass and Knox (2009) redovisar resultat som direkt motsäger Hansens berömda “smoking gun”, dvs. Hansens påstående att den ökade koldioxidhalten på grund av antropogena utsläpp har skapat en så stor obalans i planetens energibudget att temperaturen kommer att öka 0,6 grader C vare sig vi gör något eller ej. Dessa 0,6 grader är enligt Hansen oundvikliga, de ligger redan i “the pipeline”. Men Douiglas and Knox kommer fram till resultat som avvisar att en sådan obalans existerar.

  Douglas och Knox stöder vidare, enligt den analys de gjort av sina resultat, hypotesen att upp och nedgångarna i temperaturen under 1900-talet kan förklaras av naturliga klimatförändringar, dvs. de motsäger IPCC:s hypotes att den större delen av uppvärmningen under sista halvan av 1900-talet beror på de antropogena utsläppen.

  SvaraRadera
 4. Sahara greening är en tipping point... Trodde i min enfald att ökenutbredningen var problemet.
  Är Tibet Icing nästa tipping point ?Antar att man glatt använder Kaufmans Hockeyklubba - Johan Rockströms grafik verkar hämtad från detta alster och han körde the Kaufman stick...

  SvaraRadera
 5. Pehr,
  Tycker det nog finns bättre metoder än att lägga linjaler i små diagram.
  Statistik finns här. (Men du får väl fundera på om du litar mer på den än författarna till rapporten. Det kanske allt är en stor bluff. Du tycks vara beredd att tro att de försöker lura dig med felaktigheter i texten så vem vet.)

  Douglass et als artikel har alltså inget att göra med alternativ hypotes för senaste decenniernas uppvärmning. Att säga att det kan förklaras på ett annat sätt är något helt annat än att framföra en veteskaplig hypotes. En hypotes måste beskriva hur uppvärmningen sker.

  För övrigt finns det att allvarligt problem för Douglass et al. De kan tex. inte förklara den fortgående havsnivåökningen som till stor del beror på värmeutvidgning. Det finns dock andra artiklar på området där resultaten är i betydligt bättre överenstämmelse med samttliga observationer.
  Det finns även analyser av observationer som stödjer att jorden har en energiobalans.

  För övrigt är beskrivningen av GISS behandling av Arktis jämfört med HadCRU uppenbart lätt att kontrollera. Du kan själv se vare sig de är partiska eller inte så är beskrivningen korrekt.

  SvaraRadera
 6. Anders,

  Jag har laddat ner rapporten med högsta upplösningen och figur 2 framstår som mycket detaljerad, Säsongsvariationerna framgår mycket tydligt. Det behövs ingen statistisk bearbetning för att använda ett så tydligt diagram.

  Jag har ingen uppfattning om varför figur 2 och uppgifterna i texten inte stämmer överens. Jag accepterar inte att du lägger påståendet att författarna försöker luras i min mun, utan det påståendet får du stå för helt själv.

  Men en förklaring till att figur 2 och texten inte stämmer överens saknas fortfarande.

  Du skriver:

  “Douglass et als artikel har alltså inget att göra med alternativ hypotes för senaste decenniernas uppvärmning. Att säga att det kan förklaras på ett annat sätt är något helt annat än att framföra en veteskaplig hypotes. En hypotes måste beskriva hur uppvärmningen sker.”

  Men i detta avsnitt i rapporten “Is the Warming Natural or Human-Induced?” inleds så här:
  “Our understanding of the causes of the recent century-scale trend has improved further since the IPCC AR4. By far the greatest part of the observed century-scale warming is due to human factors. For example, Lean and Rind (2008) analyzed the role of natural factors (e. g., solar variability, volcanoes) versus human influences on temperatures since 1889.”

  Det är alltså inte de senaste decennierna utan det förra seklet man talar om. Alltså precis det som Douglass and Knox vill bidra till att ge oss en bättre förståelse av.

  Min poäng här är att författarna har mörklagt delar av den relevanta “peer review”-behandlade vetenskapliga litteraturen i stället för att citera den och förklara varför de anser att resultaten inte är giltiga. Detta är ett tveksamt sätt att beskriva den vetenskapliga utvecklingen när olika synsätt konkurrerar bland forskarna.

  SvaraRadera
 7. Ett nytt uttalande från bl a Royal Society.

  Summary

  The 2007 IPCC Assessment, the most comprehensive and respected analysis of climate change to date, states clearly that without substantial global reductions of greenhouse gas emissions we can likely expect a world of increasing droughts, floods and species loss, of rising seas and displaced human populations. However even since the 2007 IPCC Assessment the evidence for dangerous, long-term and potentially irreversible climate change has strengthened. The scientific evidence which underpins calls for action at Copenhagen is very strong. Without co-ordinated international action on greenhouse gas emissions, the impacts on climate and civilisation could be severe

  SvaraRadera
 8. Jag är fortfarande intresserad av att jämföra figur 1 och figur 2 i rapporten.

  I figur 1 ser vi att det antropogena koldioxidutsläppen var drygt 5GtC/år 1980, sedan ökade de till drygt 6 GtC/år 1990, de ökade därefter relativt sakta till knappt 7 GtC/år 2003, men ökade sedan snabbt till knappt 9 GtC/år 2008.

  Figur 2 visar däremot en period med en ökning av koldioxidkoncentration från knappt 340 ppm år 1980 till knappt 360 ppm 1995, dock med tydliga avvikelser från en rät linje. Efter 1995 visar figur 2 däremot en kurva som ligger nära en rät linje med en lutning motsvarande knappt 1,9 ppm/år som slutar vid 385 ppm år 2008.

  Efter 1995 borde detta betyda att vi har en konstant ackumulation av koldioxid i atmosfären, alltså ett visst konstant värde på mängden GtC/år som tillförs densamma. Detta verkar alltså inte alls stämma med figur 1.

  Vad beror diskrepansen på?

  En förklaring skulle kunna vara att de antropogena utsläppen är felaktigt bestämda.

  En annan är att det presenterade värdena på koldioxidkoncentration inte är representativ för atmosfären som helhet.

  En tredje förklaring skulle kunna vara att de antropogena utsläppen i mycket högre grad än vi tror absorberas i andra reservoarer, såsom haven och biosfären, och att därför ökningen av koldioxidkoncentrationen till största delen är naturlig genom tillförsel av naturlig koldioxid från naturliga reservoarer. I så fall bör nämligen dessa förändringar i tillförselhastigheten av antropogen koldioxid inte slå igenom på koldioxidkoncentrationens utveckling.

  SvaraRadera
 9. Pehr,
  Jag rekommendera att du studerar länken om koldioxidcykeln jag gav dig ovan.Eller denna

  SvaraRadera
 10. Anders,

  Jag följde en av dina länkar, den till Mauna Loha, och kom till följande vad du kallar statistik, dvs. Mauna Lohas årsmedelvärden för koldioxidhalten:
  ftp://ftp.cmdl.noaa.gov/ccg/co2/trends/co2_annmean_mlo.txt

  Dessa värden följer nära en rät linje under perioden 1995- 2008.

  När jag för in dessa värden i ett kalkylblad och plottar värdena med år 1995 som år noll, så kommer de att ligga mycket nära trendlinjen (pröva själv):
  f(x)=1.96x + 360.13

  Korrelationen är utmärkt med R^2=1.

  Enligt teorin motsvarar en rät linje att tillförselhastigheten i GtC/år av koldioxid ökar med ett konstant värde. Om alltså netto koltillförsel endast skulle bero på tillförsel från människan så borde figur 1 i Köpenhamnsrapporten visa att tillförselhastigheten följer en rät linje under denna period (1995 - 2008), ungefär som den nedersta räta linje som är inritad i denna figur vilken ligger på ca 6 GtC/år för år 1995 och ökar med ca 0.1 GtC/år/år.

  I stället ser vi en knyck på kurvan omkring år 2003 där lutningen på den observerade tillförseln abrupt blir större. Detta borde synas som att kurvan för kolioxidkoncentrationen i figur 2, med en viss fördröjning, borde börja luta alltmer uppåt för att närma sig en ny rät linje med större lutning. Men någon sådan förändring syns inte.

  Det verkar alltså som figur 1 och figur 2 inte överensstämmer på det sätt som de borde göra om koldioxidtillförseln till atmosfären skulle ske enligt de observerade värdena i figur 1.

  SvaraRadera
 11. Pehr,
  "Det verkar alltså som figur 1 och figur 2 inte överensstämmer på det sätt som de borde göra om koldioxidtillförseln till atmosfären skulle ske enligt de observerade värdena i figur 1." Det är helt korrekt. Läs gärna vidare i frågan.

  SvaraRadera
 12. Anders,

  Jag läste vidare i frågan och stötte på Knorr (2009).

  Knorrs figur 1 visar att uppmätta koldioxidhalter (direkt eller via isborrkärnor) följer formen på kurvan för antropogena koldioxidutsläpp under tiden från 1850 till 2008. Dock svänger de uppmätta halterna väldigt mycket.

  Speciellt kan man undra över den tunna svarta linjen i figuren som visar medelvärdet av Mauna Loha och Sydpolen från 1950 och framåt. Den svänger väldeliga medan motsvarande kurva i Köpenhamnsrapporten (se figur 2 i denna rapport) är hur jämn och fin som helst. Databehandlingen inför presentation för allmänheten görs alltså på ett helt annat sätt än för forskarvärlden.

  Knorr får fram att endast 43 % av koldioxidutsläppen blir kvar i atmosfären (resten absorberas av haven och biosfären) om man antar att hela ökningen i atmosfären beror på människan (vilket ju Essenhigh däremot ifrågasätter). Denna siffra har stått sig hela perioden från 1850 enligt Knorrs analys.

  Det finns ingen antydan om att koldioxiden skulle absorberas sämre i haven på grund av den ökade koldioxidmängden i dessa som andra klimatforskare (exempelvis Hansen) och IPCC hävdar.

  Det är märkligt att jag har gått in ganska godtyckligt i klimatforskningslitteraturen ett par gånger den senaste tiden och av en slump hittat ett par artiklar med mer eller mindre öppet kritiska synpunkter på saker som hävdas av IPCC.

  Referens:

  Wolfgang Knorr. “Is the airborne fraction of anthropogenic CO2 emissions increasing?” GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 36, L21710, doi:10.1029/2009GL040613, 2009

  SvaraRadera
 13. Pehr, Knorrs analys gav väldigt stora felmarginaler. Detta gör att vi inte utifrån det arbetet kan dra några slutsatser annat än att förändringen i upptagningstakten ligger mellan noll och de tidigare uppskattningarna. Fullt relevant arbete, men knappast revolutionerande.

  Undrar bara varför mediaexponeringen blev så stor?

  SvaraRadera
 14. Pehr,
  Jo jag har också läst Knorr.
  Till skillnad från dig tycks jag även ha läst vad IPCC faktiskt säger (AR4 kap 5 s. 404): "The fraction of the net CO2 emissions taken up by the ocean (the uptake fraction) was possibly lower during 1980 to 2005 (37% ± 7%) compared to 1750 to 1994 (42% ± 7%); however the uncertainty in the estimates is larger than the difference between the estimates"

  Hur menar du att de skiljer sig i något väsentligt?
  Varför gissar du på vad IPCC-påstår istället för att ta reda på det innan du skriver?

  "Dock svänger de uppmätta halterna väldigt mycket." Nej. Det är förändringen ("Observed atmospheric CO2 increase") som svänger inte halten. Att förändringen varierar kraftigt år från år är väl redovisat tex på denna sida jag gett dig som referens tidigare. (Se tabellen till höger.)

  /Anders M

  SvaraRadera
 15. Erik S, “Undrar bara varför mediaexponeringen blev så stor?”

  Jag har inte uppfattat medieexponeringen av Knorrs arbete. Jag gick in på Geophysical Research Letters websidan och där stod titeln på artikeln
  “(66) Is the airborne fraction of anthropogenic CO2 emissions increasing?”
  som en av de “Top Weekly Downloads”.

  Det var alltså en ren tillfällighet att jag stötte på artikeln.

  SvaraRadera
 16. Anders,
  “Hur menar du att de skiljer sig i något väsentligt?
  Varför gissar du på vad IPCC-påstår istället för att ta reda på det innan du skriver?”

  IPCC anger enligt ditt citat att ca 40% absorberas av havet. Knorr diskuterar däremot hur stor del av den antropogena koldioxiden som blir kvar i atmosfären och kommer fram till att 40% blir kvar, och att denna andel håller sig konstant (det är alltså 60% som tillsammans tas upp av haven och biosfären).

  Jag har inte gissat vad IPCC påstår. Du måste förstå att jag refererade vad Knorr har skrivit, inget annat. Han ifrågasätter hypotesen om att havets koldioxidupptag försämras genom koldioxiden själv, något som hävdas av IPCC-anknutna forskare, och att detta förekommer i en peer-reviewad klimattidskrift har naturligtvis inte undgått mig.

  Jag gissar att vissa kommer att försöka förringa hans arbete, men hans artikel och resultat har granskats av peer reviewer och de många nedladdningarna från tidskriften tyder på “impact”.

  Du har rätt om “de svängande värden”. Jag förbisåg att de har beräknats ur förändringarna av uppmätta halter. Ursäkta strulet!

  SvaraRadera
 17. Pehr,
  Vad är en IPCC-anknuten forskare?

  Du skrev,
  "Det finns ingen antydan om att koldioxiden skulle absorberas sämre i haven på grund av den ökade koldioxidmängden i dessa som andra klimatforskare (exempelvis Hansen) och IPCC hävdar."
  Detta är både en vinklad bild av Knorr. Som konstaterar att inom den mätnoggrannhet han har ser han ingen sådan och en vinklad bild av IPCC-rapporten som alls inte hävdar att haven tar upp mindre koldioxid endast att det inte går att avgöra i dagsläget (2007) men det finns tecken på att det kan vara så. Du vill så gärna hitta kritik så du överutnyttjar normalt vetenskapligt arbete i frontlinjen.

  Knorr nämner inte IPCC i sin artikel så det är inte bara ett referat av vad han skrev utan du la till ifrågasättandet och hänvisningen till IPCCs "påståenden" alldeles själv.

  SvaraRadera
 18. En anledning till att Dougalss artikel inte är med kan vara att författarna av rapporten vet att det är ett diskuterat område och att fler papper som bland annat diskuterar detta papper är på vät ut...

  SvaraRadera
 19. Anders,

  Du har rätt att Knorr inte har nämnt IPCC. Jag har kopplat till IPCC genom att han ifrågasätter (jag tycker kritiserar inte är överord i sammanhanget, även om du anser ordvalet vinklat) något som står i Köpenhamnsdiagnosen. Men nu ser jag att Köpenhansdiagnosen inte är utgiven av IPCC, så där har du rätt.

  Men jag vidhåller att Knorr har en skeptisk inställning till havens minskade effektivitet i fråga om koldioxidens absorption.

  Här är exempel på vad Knorr har skrivit i sin artikel som jag uppfattar innebär att han ifrågasätter hypotesen om en minskad effektivitet i haven förmåga att absorbera koldioxid.

  “While recent studies have highlighted a decreasing ability of the Earth system to absorb the excess CO2 [Le Que´re´ et al., 2007; Schuster and Watson, 2007; Canadell et al., 2007], the question if and why the airborne fraction has stayed constant at the decadal time scale has received less attention.”

  “The hypothesis of a recent or secular trend in the AF cannot be supported on the basis of the available data and its accuracy.”

  “If process models are used, however, they need to be carefully constructed in order to answer the question of why the AF has remained constant and not shown more pronounced decadal-scale fluctuations or a stronger secular trend.”

  I Köpenhamnsdiagnosen står följande att läsa:

  “The oceanic and terrestrial CO2 reservoirs – the ‘CO2 sinks’–have continued to absorb more than half of the total emissions of CO2. However the fraction of emissions absorbed by the reservoirs has likely decreased by ~5% (from 60 to 55%) in the past 50 years (Canadell et al. 2007). The uncertainty in this estimate is large because of the significant background interannual variability and because of uncertainty in CO2 emissions from land use change.

  The response of the land and ocean CO2 sinks to climate variability and recent climate change can account for the decrease in uptake efficiency of the sinks suggested by the observations (Le Quéré et al. 2009).”

  Nog tycker jag att Knorr och Köpenhamnsdiagnosen har gett uttryck för motsatta åsikter.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet