6 juli 2010

Merchants of Doubt del 2 - argument, metoder och motiv


I mitt första inlägg om boken Merchants of Doubt av Naomi Oreskes och Erik M Conway gick jag igenom de områden som boken tar upp: tobaksrökning, SDI och atomvintern, surt regn, freoner och ozon, passiv rökning, global uppvärmning, samt DDT och malaria. Detta är områden som har drabbats av förnekarnas aktiviteter. I det här inlägget följer jag upp med att försöka sammanfatta förnekarnas metoder och motiv såsom de beskrivs i boken. Den som har tillbringat lite tid på förnekarbloggar känner säkert igen de olika argumenten och taktikerna.

Lögner och inkompetens
Att ljuga på olika sätt - hitta på, förvanska, förneka, förtiga mm - är förmodligen det viktigaste vapnet i förnekarnas arsenal. Det bästa exemplet är hur tobaksindustrin tidigt var fullt medvetna om tobaksrökningens skadeverkningar - t o m deras egna forskare hade visat det - men under flera årtionden ljög man framgångsrikt om vad man visste.
Det kan vara svårt att skilja på avsiktliga lögner och kombinationen av inkompetens och önsketänkande. T ex är det fullt möjligt att zoologen och anti-miljövännen Dixie Lee Ray på fullt allvar trodde att klorföreningarna som skadade ozonskiktet kom från vulkaner, och att freoner var för tunga för att nå stratosfären.
Lögner och inkompetens förekommer naturligtvis ofta som element bland de följande typerna av argument.

Peka på osäkerhet
Verkligheten är komplex och våra förmågor att observera den är begränsade, och därför kommer vetenskapen alltid att innehålla osäkerheter. Därför är osäkerheter ett tacksamt argument för förnekare. Ta fallet med rökning. Det finns en rad olika orsaker till att folk får lungcancer, och både miljöfaktorer (t ex asbest, luftföroreningar) och genetiska faktorer spelar in. Det är också långt ifrån alla rökare som drabbas av lungcancer, och även för de som drabbas tar det i regel decennier innan sjukdomen utvecklas. Dessutom är människokroppen väldigt komplex och det finns individuella skillnader. Därför kommer det alltid att finnas hål i vår kunskap om lungcancer och andra sjukdomar, och därför kan det vara svårt att med säkerhet koppla i ett enskilt fall av lungcancer till rökning. Men osäkerhet betyder inte att vi inget vet. I fallet med rökning visste forskarna redan på 1960-talet tillräckligt mycket för att fastslå att tobaksrökning var skadligt. Men genom att kräva total säkerhet kan man skjuta upp åtgärder nästan för alltid.
Som epidemiologen Austin Bradford Hill, till att börja med skeptisk mot tobakens skadeverkningar men senare övertygad, sade:
Allt vetenskapligt arbete är ofullständigt - vare sig det bygger på observationer eller experiment. Allt vetenskapligt arbete riskerar att bli omkullkastat eller förändrat av ny kunskap. Det ger oss inte friheten att strunta i den kunskap som vi redan har, att skjuta upp åtgärder som synes behövas vid en viss tid. Vem vet, frågar Robert Brown, att världen inte upphör i kväll? Sant, men utifrån tillgängliga bevis gör de flesta av oss sig klara för att pendla kl 8.30 nästa dag.


Peka på alternativa förklaringar
En del av osäkerheten i vetenskapen beror på att ofta kan finnas flera faktorer som påverkar. T ex är tobaksrökning inte den enda orsaken till lungcancer. Vulkaner släpper ut svavelföreningar och kan orsaka surt regn. Vulkaner släpper ut klorföreningar som, om de skulle nå upp till stratosfären, kan skada ozonskiktet. Vulkaner släpper ut aerosoler som kan påverka klimatet. Vulkaner släpper även ut koldioxid, som princip också kan påverka klimatet, men mängderna är i praktiken för små. Allt detta är naturligtvis någon som forskarna tar hänsyn till, och man arbetar därför med att skilja olika faktorer åt. T ex kunde man fastställa att det sura regnet kommer från mänskliga aktiviteter genom isotop-analyser, och på samma sätt har man även kunnat fastställa att koldioxidökningen i atmosfären och klorföreningarna i stratosfären kommer från mänskliga aktiviteter. Men förnekarna ignorerar naturligtvis sådana attributionsstudier: att det i princip finns alternativa förklaringar räcker för dem. Att dessa alternativa förklaringar är redan är medräknade, eller är osannolika, avfärdade eller spekulativa struntar man i regel i.

"Mänskliga aktiviteter är för små för att påverka"
Ett argument, som egentligen bara är ett påstående utan någon slags underbyggnad, är att mänskliga aktiviteter är obetydliga i det stora hela. Den brittiske mekanikprofessorn Richard Scorer, som anlitades av freontillverkarna för att turnera i USA för deras sak, hävdade att mänskliga aktiviteter var för små för att påverka atmosfären, och att atmosfären var mycket robust och dynamisk. Samma argument har vi hört många gånger om klimatet.

"Det blir för dyrt och svårt"
En annan typ av argumentation är att hävda att det skulle bli för kostsamt att göra någon, och att de teknologiska och politiska utmaningarna är för stora. I Nierenberg-panelen som inrättades av den amerikanska regeringen för att studera surt-regn-problemet, var Fred Singers främsta bidrag att hävda att det skulle vara för dyrt och svårt att göra något åt problemet. Den slutsatsen kom han fram till bl a genom att helt ignorera de skador på ekosystemen som det sura regnet orsakade. Singer påstod senare apropå ozon-problemet att det skulle bli för dyrt att ersätta freoner med andra föreningar, och att dessa föreningar kunde vara giftiga, brandfarliga och frätande, och dessutom mindre effektiva. Det visade sig senare att Singer hade fullständigt fel: de ersättningar som togs fram var minst lika effektiva och säkra.

"Fattiga människor drabbas"
Ett specialfall av "dyrt-och-svårt"-argumentet är att påstå att åtgärderna särskilt skulle drabba fattiga människor. Detta argument har vi sett användas retrospektivt på det mest perversa vis i fallet med DDT och malaria, när olika förnekare har anklagat biologen Rachel Carson och EPA (amerikanska miljöskyddsmyndigheten) för miljontals afrikanska barns död.

"Det löser sig"
Ett argument som på sätt och vis är motsatsen till "dyrt-och-svårt"-argumentet är att den fria marknaden och den tekniska utvecklingen kommer att lösa problemen, och göra allting bättre. Men teknisk utveckling drivs inte bara av marknadskrafterna; statliga initiativ spelar också stor roll. Industriell tillverkning av standardiserade maskinkomponenter, vilket är centralt i det moderna industrialiserade samhället, utvecklades först av den amerikanska militären. Internet är ett annat uppenbart exempel. Och själva Oreskes och Conways bok utgör en lista på fall där regleringar och andra statliga ingripanden har varit motiverade och har gjort stor nytta (i den utsträckning de har varit tillräckliga, vilket inte alltid har varit fallet).

”Vi kan anpassa oss”
Det hävdas även att det är bättre att vi anpassar oss till problemens konsekvenser än att vi göt något åt dem. Ett närmast komiskt exempel är Reagans inrikessekreterare (kortvarig på den posten) Donald Hodel, som föreslog att vi skulle anpassa oss till ozonuttunningen genom at bära hattar och långärmade skjortor.

"Forskarna har en politisk agenda"
Att anklaga sina meningsmotståndare för att politisera vetenskapen och ha en dold politisk agenda är en närmast självklar taktik när man själv drivs av politiska motiv. Därför föll det sig naturligt för Russell Seitz (kusin till Fred Seitz) från Harvard Center for International Affairs, och senare hos det konservativa James M Olin-institutet, att i samband med atomvinter-diskussionen hävda att forskarna var styrda av politiska motiv:
Aktivister bad vetenskapsmännen om ett medvetande-höjande verktyg och gavs en sekulär Apokalyps för att använda till att predika för vår räddning från kärnvapensdårskap.

Seitz attackerade också vetenskapen som helhet: vetenskapen hade inte mycket med objektivt sanningssökande att göra, utan handlade om "icke-rationella faktorer som retorik, propaganda, och personliga fördomar." Till och med National Academy of Sciences (NAS), där Fred Seitz en gång hade varit ordförande, hade enligt Russell Seitz nu tagits över av det liberala nätverket.
Tobaksindustrin lät 1993 distribuera en handbok för förnekare: Bad Science. Den hade samma sorts budskap:
Alltför ofta manipuleras vetenskapen för att uppnå en politisk agenda.
Statliga myndigheter ... förråder allmänhetens förtroende genom att bryta mot principerna för god vetenskap pga en önskan att uppnå politiska mål.

Detta kom alltså från den tobaksindustri som under årtionden ljög för beslutsfattarna och allmänheten om vad man visste om tobaksrökningens skadeverkningar.
En viktig bakgrund till den här sortens argument är att amerikanska konservativa tenderar att betrakta miljövänner som förklädda kommunister: "ett grönt träd med röda rötter." Därför blir forskning om miljöproblem automatiskt misstänkt.

"Forskarna är bara intresserade av prestige och anslag"
Besläktat med argumentet om den dolda politiska agendan är argumentet att forskarna drivs av egenintresse. T ex beskrev Singer om drivkrafterna bakom ozonforskningen som:
För forskaran: prestige, mer forskningsanslag, presskonferenser, och tidningsartiklar. Också kanske känslan att de räddar världen för framtida generationer.


"Forskarna fuskar"
Ett argument som följer på de två föregående är att forskarna fuskar och bedrar beslutsfattarna och allmänheten. Vi såg i mitt föregående inlägg hur Ben Santer, ledförfattare till attributionskapitlet i första IPCC-rapporten, utsattes för sådana (grundlösa) anklagelse från Seitz och Singer. En liknande behandling fick Robert Watson, NASA, som av Fred Singer under ett kongressförhör anklagades (också här utan grund) för att ha lurat och bedragit kongressen.
Russell Seitz, i sin attack på vetenskapen, utgick från enskilda fall (inom andra områden) då forskare faktiskt hade fuskat - sådant händer ibland - men använde dem för att skapa en felaktig bild av att vetenskapen är genomsyrad av fusk.

Organisation: tankesmedjor, astroturfing
Mycket av förnekeriet organiseras av olika tankesmedjor, stiftelser och institut på högerkanten, t ex George C. Mashall Institute (skapat av Seitz, Jastrow och Nierenberg och aktiva inom bl a SDI, ozon, passiv rökning, global uppvärmning), Heartland Institute (som organiserar en årlig klimatförnekarkonferens, och även är/var aktiva bl a inom DDT och passiv rökning), Heritage Foundation (bl a ozon, global uppvärmning), Competitive Enterprise Institute (bl a passiv rökning, DDT), American Enterprise Institute (bl a DDT), Cato Institute, Tobacco Institute, och Fred Singers egna Science and Environmental Policy Project.
Dessa tankesmedjor får/har fått finansiering av företag som Philip Morris, Exxon, Mobile Oil, General Motors och Chase Manhattan. De finansieras även av rika konservativa donatorer såsom Joseph Coors och Richard Mellon Scaife.
Även så kallad "astroturfing" utnyttjas. Uttrycket kommer från det engelska ordet för konstgräs, och handlar om att bygga upp fejkade gräsrotsrörelser för att skapa ett sken av folkligt stöd. Ett exempel är FOREST (Freedom Organisation for the Right to Enjoy Smoking Tobacco), en engelsk organisation som skapades av den brittiska industrigruppen Tobacco Advisory Council. FOREST bedrev propaganda som hävdade att forskarna, för att uppnå sina frihetsfientliga mål, hade perverterat vetenskapen på ett sätt som kunde jämföras med kommunisterna och nazisterna.

Efterlikna riktig vetenskap
En viktig del av dessa organisationers strategi är att försöka efterlikna riktig vetenskap. Därför anordnar man egna konferenser, ger egna tidskrifter och publicerar rapporter med ett vetenskapligt utseende. Ett exempel är en rapport författad av Fred Seitz, med layouten tagen från rapporter från NAS (National Academy of Sciences), där Seitz tidigare hade varit ordförande. Rapporten medföljde en lista på "klimatskeptiska vetenskapsmän" som cirkuleras av Oregon Institute of Science and Medicine. Hos NAS var man inte roade: man gick ut med ett uttalande där man tog avstånd från Seitz rapport.

Tillgång till media
För att nå ut med sitt budskap använder sig förnekarna av media (tidningar, radio, television, nu också internet); referee-granskade vetenskapliga tidskrifter är inte lika populära. Redan i fallet med tobaksrökningen lyckades man göra sig hörd i media - trots att man inte hade mycket av substans att komma med - genom att spela på media strävan efter balans. Man argumenterade att eftersom media rapporterar om åsikter att rökningen är skadlig, så måste även åsikter om att den inte är skadlig få höras (oavsett om dessa åsikter kommer från en liten grupp personer medan tobakens skadlighet stöds av en överväldigande majoritet av forskarkåren). Och media spelade med - en studie från 1999 av Gail Kennedy och Lisa Bero visade att 62% av alla tidningsartiklar om ämnet publicerade mellan 1992 och 1994 framställde frågan om tobaksrökningens skadeverkningar som vetenskapligt kontroversiell. Media tycker naturligtvis om kontroverser - de är mer spännande och säljer bättre än när alla är överrens. Dessutom har många tidningar och radio- och TV-kanaler en politisk inriktning som gör de benägna att lyssna på förnekarna, och media är beroende av annonsintäkter från bl a tobaksbolag och oljebolag.
Förnekarna publicerar även böcker. En studie publicerad nyligen i Environmental Politics fann att av de "miljöskeptiska" böcker som publicerades i USA under 1990-talet så hade 92% länkar till tankesmedjor och stiftelser på högerkanten. För 1980-talet var siffran 100%.

Maktens öra
Huvudpersonerna i Oreskes och Conways bok - Seitz, Nierenberg, Jastrow, Singer - hade god tillgång till maktens öra. I synnerhet inom det republikanska partiet hade de sympatisörer, och de inbjöds både till Vita Huset och till kongressen. Robert Jastrow skröt 1991 i ett brev till American Petroleum Institute:
Det anses allmänt inom det vetenskapliga samfundet att Marshall-rapporten var ansvarig för administrationens motstånd mot koldioxidskatter och begränsningar av konsumtionen av fossila bränslen.


Motiv
När det gäller företag som Philip Morris och Exxon så fanns det uppenbarligen ekonomiska skäl till förnekeriet, och det gäller också de PR-firmor och adkovatbyråer som de anlitade. Men vad driver en gång i tiden framstående forskare som Seitz, Nierenberg, Jastrow och Singer att förneka väl underbyggd vetenskap, och ofta inom områden där de saknar expertis? Svaret som Oreskes och Conway ger är att det beror på deras ideologi. Det rör sig om personer som har en starkt kapitalistisk och marknadsfundamentalisk ideologi. Deras aktiviteter är en direkt fortsättning på deras arbete under kalla kriget. Då bekämpade man Sovjetkommunismen, och nu bekämpar man regleringar av marknaden (förtäckt socialism) på hemmaplan.

13 kommentarer:

 1. Rökning vet jag att Dr Watson i Sherlock Holmes-historierna, klagade över var skadligt för hälsan, och det oroade doktorn att Holmes nyttjade för mycket tobak, så visst har man vetat länge att tobak är farligt. Det var förstås alla pengar som styrde forskningen.
  I AGW debatten ser det annorlunda ut, här finns pengarna i gröna investeringar och koldioxidhandel. BP, ENRON, SHELL, Al GORE, Goldman Sachs och i princip alla stora investerare har satsat miljarder på att få en skattesubventionerad koldioxidhandel och en triljard-industri av grön produktionsindustri.
  Det finns inget ekonomiskt intresse för multibiljardärerna att se AGW-teorin falla. Efterfrågan på olja kommer vara densamma vilket scenario som än blir verklighet, så för oljebolagen spelar ett skattepåslag ingen större roll, däremot blir den gigantiska ny-el produktionsmarknaden, skattefinansierad såklart, en fantastisk investerings-ko som de kan mjölka vinster ur i årtionden.

  SvaraRadera
 2. Motorfot,
  Du kan kanske backa upp dina påståenden med lite referenser och konkreta siffor?
  Som jämförelse kan sägas att oljebolaget ExxonMobil omsatte 301 500 miljoner USD år 2009, och då har Exxon Mobile bara 3% av världsproduktionen.

  SvaraRadera
 3. Lars Karlsson, Att inte förstå oljebolagens intresse för nya energikällor tyder på en mycket svagt utvecklad förståelseförmåga. Alldeles oavsett vad man tror om klimathotet så förefaller ju peak-oil vara en verklighet. Oljebolagen har alltså ett särdeles intresse av att skaffa sig nya inkomstmöjligheter i framtiden.

  Utsikterna att kunna göra, ungefär som här i Sverige, leverera allt mindre energi till allt högre pris är förstås en våt dröm. En dröm som tack vare klimathotet trots allt skulle ha kunnat bli verklighet. Lyckligtvis tror jag att den här planen ligger alltför nära ytan för att kunna gå i lås. Bra va?

  SvaraRadera
 4. Lite länkar om vilka som tjänar pengar på AGW

  http://www.youtube.com/watch?v=vFK-UTGH1Zw
  http://www.youtube.com/watchv=WbLK4RZDdzI&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=IjRgHA5icQ8

  Robert W

  SvaraRadera
 5. Bäste oförskämde anonym,
  Oljebolagen behöver knappast något "klimathot" för leverera allt mindre energi till allt högre pris.
  Sedan finns ju det en hel del kol kvar...

  SvaraRadera
 6. Men kommentarerna på det här inlägget är intressanta. Att det är oljebolagen som "pushar" klimathotet hade nog inte Singer, Seitz och kompani kunnat komma på. Förnekeriet utvecklas...

  SvaraRadera
 7. motorfot,
  Ett fascinerande resonemang. Så du menar alltså att dom oljeindustrier du nämner, som satsar stora mängder pengar på förnekelseproducenterna, alltså konservativa och libertarianska tankesmedjor, egentligen tjänar mer pengar på koldioxidhandel? Dom skulle alltså agera fullständigt förvirrat och inte veta sitt eget ekonomiska bästa?

  Jag tror inte du har rätt, men har du tillförlitliga källor du kan dela med dig av så blir det intressant.

  Med vänlig hälsning,
  PMA

  SvaraRadera
 8. Det är mycket enkelt, de som står att tjäna pengar från koldioxidhandel gapar högst om klimathotet.
  Planen är att ge fria utsläppsrätter till energibolagen, vilket givetvis dödar konkurrensen. Varför undersöker inte uppsalainitiativet vem som tjänar på global uppvärmning?
  Synnerligen svagt initiativ på just den punkten.
  Jag kan inte samanfatta hela bilden begripligt men bidrar gärna med en startpunkt, detta dokument:
  http://www.capitalresearch.org/pubs/pdf/v1185475433.pdf
  sedan finns en artikelserie:
  http://canadafreepress.com/index.php/article/1272
  Och, det är inte fult att tänka själv, jag vet att många co2-frälsta inte vågar läsa artiklar som är "hädiska" utan försöker först hitta någon på internet som uttryckt tvivel över källans trovärdighet,det är för enkelt sätt att slippa undan.
  Granska själva texten och kontrollera de uppgifter som förefaller orimliga.

  SvaraRadera
 9. Motorfot,
  Jag läste den första artikeln, tänkte själv och var inte särskilt imponerad. En massa om Al Gore och hans hus, "The Competitive Enterprise Institute’s
  Christopher Horner is critical of carbon trading schemes" osv. Och den största penningsumma som omnämdes var 3 miljarder, vilket är ingenting jämfört med t ex oljeindustrin.
  Beträffande utsläppshandel: för det första måste man skilja mellan att vilja ha ett system med usläppshandel, och att föredra ett visst system. Naturligtvis föredrar olika industrier ett system som är så fördelaktigt för dem som möjligt, om nu ett system kommer att implementeras (det finns redan ett EU-system). Och det är fullt möjligt att de system som olika industriintressen lobbar för inte är de bästa för mänskligheten.
  För det andra så är det inte så sannolikt att vi kommer att ha ett permanent system där stora kvoter ges bort gratis till industrier med stora utsläpp. Det görs under ett övergångsskende inom EU, men kommer att ersättas med t ex auktioner, som inte ger någon särskild part speciella fördelar. Och tillgången på utsläppsrättigheter kommer att minska övert iden.

  SvaraRadera
 10. Motorfot,
  Artikel nummer två är skriven av Tim Ball och Tom Harris som bägge jobbar politiskt med att stoppa miljöarbete. Deras arbetsgivare anser att miljöfrågor är kommunism. Dom jobbar alltså välbetalt med att svärta ned alla som forskar kring miljö - ofta med rena lögner.
  Titta ordentligt på dina källor - i botten ligger oftast en thinktank betald av olje- och kolintressen. Det finns ingen vetenskaplighet alls i den artikeln, bara egendomlig politik.

  Lite bakgrundsinfo om herrarna:
  http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Tim_Ball
  http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Tom_Harris_(Canadian_engineer/PR_specialist)

  Med vänlig hälsning,
  PMA

  SvaraRadera
 11. varför publiceras inte de kommentarer med källhänvisningar som efterfrågats?

  SvaraRadera
 12. Svensmarcks teori om sambandet kosmisk strålning - molnbildning - klimat verkar övertygande. Norska klimatforskare bekräftar detta och förutspår en nedkylning under 20-30 år. Svensmarcks föreläsning finns på YouTube med 5 avsnitt. Synpunkter?

  SvaraRadera
 13. Holmfrid, vi har skrivit om Svensmark (det ska inte vara något 'c' i hans namn) och tankar om kosmiska strålars eventulla klimatpåverkan i tidigare poster. Läs gärna dem och kommentera i dessa trådar om du vill. Vi är måna om att hålla ämnet i våra diskussioner.

  Under tiden kan du fundera på varför det är så varmt samtidigt som vi just nu är inne i ett mycket djupt minimum i solaktiviteten.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet