6 mars 2012

Varken slut eller paus – den globala uppvärmningen forsätter oförtrutet

Vi har glädjen att presentera ett gästinlägg av Mats Almgren, Professor Emeritus i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet.

Varken slut eller paus – den globala uppvärmningen forsätter oförtrutet.

För den som litar på The Climate Scam är det ett allmänt känt och accepterat faktum att den globala uppvärmningen tagit paus, helt upphört eller aldrig ägt rum. Detta på grund av att den globala medeltemperaturen inte ökat lika snabbt efter år 2000 som tidigare.

Att haven fortsatt att värmas, och att jorden varje år mottar mer värme än den strålar ut (ca 0.5 W/m2 enligt nyligen publicerade uppskattningar i Atmos. Chem. Phys., 11, 13421–13449, 2011 och Nature Geoscience 5, 110–113 (2012) doi:10.1038/ngeo1375) visar dock otvetydigt att uppvärmningen fortsätter. Det går inte riktigt ihop. Man bör vara skeptisk till vad som serveras på TCS. Det är inte precis någon genomtänkt klimatvetenskap.

Pehr Björnbom (PB) är den skribent som på sistone varit mest aktiv ifråga om den globala uppvärmningens förmenta paus. Han menar att den antropogena effekten finns, men är liten. Den uppvärmning som skett har i huvudsak naturliga orsaker.

Denna ståndpunkt kan han försvara eftersom han anser att klimatkänsligheten (förenklat uttryckt temperaturökningen efter fördubbling av koldioxidhalten) är låg. Till stöd brukar han framhålla att Spencer och Braswell (J. Geophys. Res. 115, D16109 (2010)) härom året gjorde en epokgörande insats, när de med stöd av sin sk fasplansanalys kom fram till att klimatkänsligheten är mycket låg, mindre än 1 grad/2XCO2, vilket är väl utanför det breda intervall som klimatvetares uppskattningar brukar hamna i.

Han har också gjort en egen beräkning av klimatkänsligheten utifrån den kända temperaturutvecklingen från 1880 till nu, och den uppskattade förändringen i totala ”forcings” under samma tid, alltså förändringar i växthusgasers koncentration, solstrålningens intensitet, vulkanutbrott mm. Den uppskattningen – som i slutändan innebär att observerad temperaturändring divideras med uppskattade ändringar av forcings – ger en klimatkänslighet av ca 1,5 grader/2xCO2.

Det finns några märkliga inslag i PBs kampanj. Knappast någon annan har visat samma enorma uppskattning av S&Bs fasplansanalys, inte ens Spencer själv. PB kanske skulle fråga sig varför. Vidare har precis samma uppskattningar av forcings använts av klimatforskare som ingångsvärden i omfattande modeller, vilka väl kunnat återge den faktiska globala temperaturändringen – men med klimatkänsligheter i ett brett område kring 3 grader/2xCO2. Så varför blir de samlade klimatforskarnas slutsatser så uppåt väggarna felaktiga? Enligt PB beror det på att klimatmodellerna är alltför komplicerade. Det går inte att överblicka skeendena, och inte bedöma vad som är rimligt. Betänk dock att verkligheten faktiskt är ännu mer komplex. Välj en modell som är så enkel som möjligt, men inte enklare.

Själv använder PB en mycket enkel modell. Han använder i princip samma modell vid fasplansanalysen enligt S&B och vid beräkningen av klimatkänsligheten från givna variationer av forcings och temperatur. Ju enklare ju simplare! Världen enligt PB är ett 250 m djupt hav, och ovanför det en atmosfär med växthusgaser, luftfuktighet, moln och aerosoler mm. Inte så att han beskriver sin värld på detta sätt. Han utnyttjar en ekvation, vars fysikaliska tolkning blir en värld av ungefär detta slag. Analysen av denna värld är förmodligen helt korrekt: Om den skulle utsättas för de ”forcings” som PB antar, och temperaturresponsen blir den som uppmätts, så har denna värld förmodligen just så låg klimatkänslighet som PBs beräkningar ger vid handen.

Problemet är bara att verkligheten är mer komplicerad. En komplikation, som kan tillfogas utan att tynga den matematiska analysen nämnvärt, är en djup ocean som den betraktade världen förlorar värme till. Isaac Held har noggrant beaktat denna modell (och mycket annat), i sin serie välskrivna bloggar, se www.gfdl.noaa.gov/blog/isaac-held/.

När värmeöverföring till djuphavet kan ske vid sidan av utstrålning mot rymden, visar det sig att det som PB tolkar som återkopplingsparametern α i själva verket är summan av α och β, där β är koefficienten för värmetransporten ner i djuphavet (för enkelhetens skull antagen vara βT, där T är temperaturen i PBs värld). Eftersom klimatkänsligheten S = 1/α, skall den uppskattning PB gjort multipliceras med faktorn (1 + β/α). Det är inte orimligt att båda koefficienterna är ungefär likstora, så att PB underskattar klimatkänsligheten med en faktor 2, som då ger en rimlig klimatkänslighet av ungefär 3, i stället för 1,5. En motsvarighet till PBs analys har utförts tidigare av klimatforskarna Gregory och Forster (J. Geophys. Res., 113, D23105), med ungefär samma resultat, utom det att deras klimatkänslighet är en Transient Climate Sensitivity, TCS. De finner TCS = 1,3 – 2,3 K. Relationen mellan jämviktsklimatkänsligheten och TCS är just den som jag givit ovan, alltså S = TCS (1 + β/α).

Även när kontakten med djuphavet erkänns är detta en väldigt förenklad modell. Det framgår bl a av den tid det tar att nå stabil temperatur efter en stegvis ändring av forcings, t ex en stegvis ändring av solinstrålningen. En relaxationstid på 13 år, i en exponentiell process, är vad som krävs. I den verkliga världen går temperaturstabiliseringen mycket långsammare. Det är frågan om hundratals år, och det är inte alls ett enkelt exponentiellt förlopp. Det krävs mycket sofistikerade och komplicerade modeller för att på ett rimligt sätt fånga dessa skeenden.

Sammanfattningsvis, de analyser PB gjort av klimatkänsligheten leder fel, eftersom han använder en alltför förenklad modell. I denna modell betraktas all värmeavgång till omgivningen som värmestrålning mot rymden, medan en stor del i själva verket hamnar i djuphavet.


31 kommentarer:

 1. Tack,
  det är värdefullt med kompletterande sakliga inlägg i debatten.

  SvaraRadera
 2. Mats Almgren,

  Tack för ett bra inlägg. Det kan ocså vara värt att läsa följande inlägg på Early Warning.

  http://earlywarn.blogspot.com/2011/12/rate-of-global-temperature-increase.html#more

  SvaraRadera
 3. Som lekman som inte tagit ställning varken för klimatalarmism eller klimatskepticism utan bara försöker väga argument för och emot är det en veritabel djungel att få ett sammanhang i debatten kan jag känna.
  Självklart ska man så långt som möjligt minska alla utsläpp som påverkar miljön, men att samtidigt hävda att en planets klimatsystem skulle kunna modelleras och baseras enbart på en gas (CO2) känns inte trovärdigt.
  Jag är nu varken teoretisk fysiker, kemist eller astronom men nog måste det vara oändligt fler parametrar som påverkar klimatet än koldioxid?
  Varför har man låst fast sig vid just den gasen och inget annat? Finns det ekonomiska intressen som konkurerar med de rent vetenskapliga? Eller är det så att man genom oberoende forskning kommit fram till att just CO2 är det största problemet?
  För mig är det ganska intressant att se vem/vilka som står bakom forskning om möjligt, det kan ju påverka inriktningen av forskningen och sådeles även resultaten.

  Finns det någon vänlig själ som kan redogöra för detta eller peka ut relevant information som kan hjälpa till att orientera mig i frågan?

  /Förvirrad

  SvaraRadera
 4. Signaturen "Förvirrad":

  Du har helt rätt i att det finns många faktorer som påverkar klimatet. Däremot är det ett missförstånd att forskarsamhället skulle ha "låst fast sig vid just den gasen [CO2] och inget annat". Se den här bilden (hämtad från Wikipedia, som i sin tur hämtat uppgifterna från IPCC) för en mer nyanserad återgivning av vilka faktorer som huvudsakligen driver de pågående klimatförändringarna.

  När det gäller din fråga om huruvida "man genom oberoende forskning kommit fram till att just CO2 är det största problemet" så är det korta svaret ja. Jag känner inte till någon systematisk studie om hur klimatforskning finansierats, men till större delen torde det handla om helt vanliga universitetsforskare, vanligtvis finansierade av fakultetsmedel och/eller statliga forskningsstiftelser.

  SvaraRadera
 5. @Olle:
  Intressant bild, lite mer diversifierad i alla fall. Av debatten idag drar man gärna slutsatsen att det bara är CO2 som är intressant.
  Så, då kan vi vara överens om att CO2 ökar, är då detta uteslutande sånt som kommer från oss genom förbränning av fossila bränslen eller hur stor andel av totalen står vi för?

  Vi kan alltså även se att den globala medeltemperaturen ökar i viss utsträckning, min fundering då är kan man verkligen till 100% påstå att temperaturökningen står i direkt proportion till ökningen av växthusgaser? Och följdfrågan: Hur kan man med säkerhet veta att detta inte faller inom ramen för det "normala" för planetens klimat? Jag har fått för mig, rätt eller fel, att allt går i cykler. Något så komplicerat som en planets klimat borde då kunna ha cykler som spänner över väldigt långa tidsperioder, det jag är ute efter är hur man vet med säkerhet vad som är abnormalt.

  Risken med statsfinansierad forskning är väl att den betalas med medel som politiker beslutar om? Politik och vetenskap går inte riktigt ihop för mig, men det kanske fungerar bättre än jag ger "credit" för. Tänker mig mest att det skulle vara svårt att få anslag för att bedriva forskning som inte faller under rådande politiskt klimat (no pun intended)?

  /Något mindre förvirrad

  SvaraRadera
 6. Signaturen "Något mindre förvirrad":

  Som jag framhöll i förra kommentaren så står temperaturökningen alls icke i direkt proportion till ökningen av växthusgaser; bilden jag länkade till var avsedd att visa att den påverkas också av andra faktorer. I övrigt ställer du väldigt många frågor, varav vi diskuterat det mesta (många gånger) tidigare här på bloggen. Hellre än att bjuda på en lång föreläsning, får jag be dig navigera runt lite på vår blogg? Bl.a. kan du ta hjälp av vårt sakregister.

  SvaraRadera
 7. "Något mindre förvirrad", se också det här inlägget som bl a visar vilka faktorer som påverkat mest under 1900-talet.

  SvaraRadera
 8. Anonym,
  det känns nog som att du har tagit ställning på många sätt. Jag vill ställa ett par motfrågor:

  Man kan inte med 100%-ig säkerhet säga att temperaturökningen står i direkt proportion till ökningen av växthusgaser, men vad tycker du man kan dra för slutsatser av det?

  Hur tänker du dig att forskning skall finansieras? Är dina betänkligheter beträffande den etik som präglar forskning generell eller inskränker den sig till klimatforskning och då till sådan forskning som inte levererar vad du tänkt dig?

  Klimatet svänger i cykler som du så riktigt påpekar. Den mest påtagliga är den från istid till mellanistid där vi nu befinner oss. Denna spänner över ca 100000 år och mellanistiden utgör ca 10-20000 år. Två storheter har de senaste 800000 åren naturligt följt varandra i denna cykel, koldioxidhalt och temperatur, bortsett från industrialiseringen epok, de sista 200 åren, då vi genom fossil förbränning på extremt kort tid drivit upp koldioxidhalten med nära 50%. Denna andel har vi med visshet stått för och vi vet med säkerhet att det är en av oss skapad abnormitet. Konsekvenserna har vi först nu i efterhand börjat spekulera över och skulle temperaturen snällt följa som tidigare handlar det inte om 2 eller 5 grader utan snarare 20 eller mer.
  Ingen tror emellertid att det blir så men en övervägande andel forskare tror att det kan handla om mer än 2. En begränsad grupp menar att den blir mindre och försumbart. Några cyniker uttrycker tanken att ett par grader mer är bara bra och behagligt. Cyniker därför att det är uppenbart för alla, även dem, att ett par grader kommer att innebära fasansfullt lidande för stora människomassor bla i områden präglade av torka och vattenbrist. Dock inte hos oss.

  SvaraRadera
 9. Det svåra i ett område som klimatvetenskap är väl dels att kunna korrekt bedöma osäkerheterna i olika mätningar t.ex. med satelliter, och dels att göra en rimlig fysikalisk/statistisk modell och förstå hur dom olika förenklingarna förhåller sig till verklighetens värld.

  Den som tror sig kunna göra det kan ju börja med att läsa och försöka förstå allt som står i Isaac Helds blogginlägg som Mats nämner ovan. Och det är nog bara en mycket liten del av allt som finns att lära på området.

  Och det är väl därför som det är svårt att ta självsäkra amatörer med tveksamt CV i klimatdebatten som Pehr Björnbom på allvar. Han framstår mer som en säljare som försöker sälja in tvivel på klimatvetenskapen via Spencers arbeten oavsett deras verkliga vetenskapliga betydelse.

  En sammanfattning av Michael Ashley om Spencer&Braswell 2011 och hur lobbyarbetet typiskt går till:

  "A new article by Spencer & Braswell is following the common trajectory of many such papers:

  1. The article is published in a non-mainstream journal, following inadequate peer-review.
  2. Press releases from the authors exaggerate/distort the contents of the article to inflate its significance and increase the attention given to it.
  3. News of the article spreads like wild-fire around the blogosphere.
  4. Some media outlets take the press release and exaggerate it further still, so that the information that finally reaches the public has almost no relation to the original article.
  5. Within days, experts in the field show that the original article is fatally flawed; but by now the damage is done.
  6. For years into the future, the article is quoted by deniers of human-induced climate change as evidence that the science is uncertain."

  SvaraRadera
 10. Kan någon förklara de historiska variationerna i temperatur relaterat till CO2 och då explicit värmeperioden vid medel tiden ca år 700 - 1000 varifrån kom den CO2 som orsakade denna temeperaturökning och varför minskade CO2 halten så att det föranledde en temeperatusänkning som kallas lilla istiden vid ca år 1400 - 1700

  \ Frågande och sökande

  SvaraRadera
 11. Sign "Frågande och sökande"

  CO2-variationer är inte den enda faktor som påverkar klimatet. Huruvida dessa spelade en central roll i de klimatvariationer du nämner är osäkert. Rasmus Benestad skriver i en läsvärd RealClimate-text: "Through paleo-climate simulations for the last millennium with climate models, a number of alternate forcing histories for volcanic and solar changes have been proposed to see their effect on past climate variations. However, such model studies cannot provide definite answers, as there is a range of possible model outcomes because the solar forcing is just one of several forcings (e.g. aerosols, greenhouse gases, land surface) that are not well-constrained by observations."

  SvaraRadera
 12. Läste din referens på RealClimate och konstaterar att osäkerheten är väldigt stor över den historiska klmatförändringen. Det gavs ett antal möjliga förklaringar såsom solaktivitet Googlade detta och hittade följande dokumentation
  http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1112/1112.3256.pdf
  det verkar ju finnas alternativa förklaringar till CO2 som orsak till klmatförändringar som stämmer även i nutid, denna studie gällde en geografiskt begränsad yta (Svalbard) men den ligger ju i ett område som sägs vara som värst hotat av pågåeende klimatförändring. Om nu det finns andra förklaringar (som din länk anger) än CO2 till historiska klimatförändringar varför kan inte dessa gälla även för klimatutvecklingen i nutid

  \ Frågande och sökande

  SvaraRadera
 13. Frågande och sökande.

  Andra förklaringar är naturligtvis något som klimatforskarna har tänkt på och undersökt. Här kan du läsa vad de kom fram till.

  SvaraRadera
 14. Lars Karlsson
  Läste din referens och tvingas då återvända till min fråga i mitt första inlägg. Om solen och andra alternativa förklaringar är falsifierade så undrar jag återigen hur historiken med MWP ocl LIA förklaras för om alternativen är falsifierade och inte gäller nu så kan dom ju inte gälla då heller så varifrån kommer den historiska CO2 variationen upp och ner

  \Frågande och sökande och nu även förvirrad

  SvaraRadera
 15. Frågande och sökande och nu även förvirrad,

  Min referens handlade om de senaste 50 - 100 åren, där tex solen har spelat en viss roll men växthusgaser och aerosoler har varit viktigare.

  Den säger ingenting om MWP och LIA. Här är förresten en intressant artikel om LIA.

  SvaraRadera
 16. Sign "Frågande och sökande..."

  Många faktorer påverkar klimatet. Inte alla klimatförändringar behöver domineras av en och samma bakomliggande faktor. Att förändringar i solinstrålning och vulkanism inte duger för att förklara 1900-talets temperaturuppgång behöver inte automatiskt utesluta att någon av dem eller båda kan ha spelat huvudroller i samband med MWP och LIA.

  SvaraRadera
 17. För den som inte vill fastna i olika tolkningar av hur omvärlden fungerar men litar på att vetenskapen långsamt tar oss framåt rekommendarerar jag att läsa skrifter från Romklubben och "Watermelons" av James Delingpole.

  Då ställs man inför ytterligheterna med alla sina konsekvenser innan man tar sin EGEN ställning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Watermelons"? Det är bra att Delingpole har gått över till att skriva om trädgårdsskötsel, för klimatvetenskap begriper han sig inte på.

   Radera
  2. James Delingpole erkänner ju till Paul Nurse att han inte läser de vetenskapliga rapporterna. Han bara "tolkar tolkningarna", så varför ska man lyssna "killen som har rätt om allt", som han beskrivs på The Telegraph.

   Radera
 18. Frågande och sökande,
  geologen Svante Björck hade en läsvärd artikel här för en tid sen
  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2011/11/svante-bjorck-dagens-uppvarmning-ar-en.html
  I sin forskning bakåt kunde han inte finna någon tidsperiod med en global samtidig klimatavvikelse liknande den vi nu upplever. De perioder du refererar till har lokal karaktär och det är välkänt att lokala klimatförändringar kan inträffa tom förvånansvärt fort och av helt andra skäl än dagens globala uppvärmning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kan bero på att en "global samtidig klimatavvikelse" tydligen definieras som en uppvärmning på 0,7 grader över 100 år. Att spåra en sådan händelse utan detaljerade temperaturmätningar kan ju tänkas vara ganska svårt...

   Radera
  2. Anonym,
   om det nu är du eller någon annan är svårt att veta.....
   Hur som helst kanske du borde läsa Björcks artikel. Vad "Frågande och sökande" beträffar blir dennes referenser fortfarande ingenting annat än ointressanta lokal företeelser som inte har med CO2 och global påverkan att göra.

   Radera
 19. Det blev ju en riktigt trevlig tråd efter mitt inlägg. Typiskt nog kom inlägget att publiceras just som jag for utrikes helt befriad från tidningar , internet , epost osv.
  Pehr B ha utförligt förklarat alla mina missförstånd på TCS. Det är emellertid en hel del annat jag måste ta i tu med innan jag hinner reagera på hans alster; kanske ska jag återkomma om det.
  I så fall blir det här, trådarna på TCS orkar jag inte med att läsa.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för att du valt att publicera det här inlägget! Jag har tidigare varit inblandad i debatter med Pehr Björnbom, och min uppfattning är att han använder dubbla måttstockar, tyvärr. Både vetenskapligt och politiskt. Vetenskap som stödjer AGW-teorin anser han är politisk, och men när han själv skriver politiskt färgade inlägg, så anser han att det är vetenskap.

   Uppsalainitiativet slutade för ett tag sedan att ta in hans inlägg, om jag kommer ihåg det rätt. Ni kanske skulle öppna upp den här tråden för repliker från Pehr Björnbom, om han skulle vara intresserad av det? Jag tycker att det är bättre att en vetenskaplig debatt förs här, på ett bra modererat forum, än på något värre ställe där förolämpningar och konspirationshypoteser haglar.

   Hälsningar,
   PMA

   Radera
  2. PMA: Det var länge sedan vi hörde av Pehr Björnbom här på UI. Bannad är han inte, även om vi (framför allt jag själv) var väldigt tydliga med att vi inte uppskattade hans debattmetoder och gärna såg att han tog sitt pick och pack och gav sig av. Vilket han gjorde. Vilket i sin tur bidragit på ett mycket positivt sätt till nivån på diskussionerna här.

   Radera
  3. Tack för klargörandet! Jag trodde att han var bannad, men då vet jag att det mer är av egen vilja han inte publicerar här.

   Med vänlig hälsning,
   PMA

   Radera
  4. Pehr Björnbom kommenterar på TCS om den här tråden.

   Han hävdar också att "UI använder för övrigt ständigt ad hominem, , så även i de aktuella kommentarerna, vilket är olustigt." Björnbom verkar tolka "ad hominem" som "kritik av en person pga vad denne har yttrat i sakfrågan", något som han verkar tycka är mycket fult.

   I ett inlägg tidigare samma dag med rubriken "Att motivera en Världsregering" så skriver förresten Peter Stilbs om en artikel i Science som handlar om internationella klimatåtgärder:


   ...
   Vi har ju börjat vänja oss över motiveringarna – först var det Global Warming, sen Climate Change, sen Ocean Acidification och nu ”Resource Control” – d.v.s. överstatlig kontroll över Jordens råvarutillgångar.

   Tanken hisnar för egen del över tänkbara ”scenarios” om man skulle söka genomföra vad som beskrivs i Science, och tidigare händelser under Kommunistregimer, vilka skördade 100-tals miljoner liv, skulle förvandlas till pytteparenteser i jämförelse. En hypernomenklatura av självvalda byråkrater av EU-snitt skulle styra över Världsmedborgarna.

   Tredje Världskrigets utbrott är nog det mest troliga scenariet, vad jag nu kan bedöma. ...


   Kul ställe, TCS!

   Radera
 20. Min referenspunkt för MWP och LIA var en artikel över 2000 års temperaturdat för Northern Hemisphere published by Craig Loehle in 2007 i Energy and Environment och sedan reviderad av J. Huston McCulloch 2008 (www.econ.ohio-state.edu/jhm/AGW/Loehle/SupplementaryInfo.pdf) och ur mitt perspektiv är inte Northern Hemisphere en ointressant "lokal företeelse" utan en något större referensram en så. Denna artikel visar på en temperaturförändring på 1,2 Grader under ca 700 år. Jag har fortfarande svårt att förstå dagens modeller med att CO2 har en så stor del i temperatutvecklingen som sägs och eller att den forcing som anges i beräkning för framtida förutsägelser är så stor som anges, en snabb betraktekse av satelit data av jordens globala temperatur sedan 1979 antyder ju en förändring som kan likna en sinuskurva vilken just nu råkar peka neråt.
  Har ej heller funnit några artiklar som relaterar till att det funnits vulkanutbrott i den storleksording eller antal som skulle generera de MWP och LIA effekterna.

  \\ Frågande och sökande

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns många andra rekonstruktioner, och bara någon enstaka av dessa visar på variationer på mer än 1 grad.

   Och jag måste erkänna att jag har svårt att se någon sinuskurva i satellitmätningarna.

   Här kan du läsa om vulkaner under LIA.

   (Loehles och McCullochs rekonstruktion slutar föresten 1935 då det var 0.6 eller 0.7 grader kallare än nu.)

   Radera
  2. den som söker hittar ochså.
   http://www.agu.org/pubs/crossref/2012/2011GL050168.shtml
   Abrupt onset of the Little Ice Age triggered by volcanism and sustained by sea-ice/ocean feedbacks

   Sedan frågade du ovan: " så undrar jag återigen hur historiken med MWP ocl LIA förklaras för om alternativen är falsifierade och inte gäller nu så kan dom ju inte gälla då heller så varifrån kommer den historiska CO2 variationen upp och ner
   "
   Vilka variationer i CO2 under just den perioden? det fanns då inga nämnvärda ändringar. CO2 är inte den enda reglermekanism i klimatet. har Du CO2 konstant är det andra faktorer som styr.

   hälsningar till "Frågande och sökande"
   Folke K

   Radera
 21. Frågande och sökande,
  lokala företeelser är ointressanta ur ett globalt perspektiv (men intressanta ur många andra). CO2 förorsakar som växthusgas en global påverkan på grund av att en större värmemängd hålls kvar i klotmassan (land, vatten och atmosfär) än vad som lämnar den. Lokala företeelser är en följd av skiften i luft eller vattenströmmar (ElNino är en typisk sådan) som till och från uppstår men där det fortfarande råder balans mellan den värmemängd som tillförs klotet och den som lämnar det. De referenser som du använder är inte fastlagda som globala företeelser även om lokalen är utbredd, det finns med andra ord inget som säger att klotets medeltemperatur förändrats under dessa perioder eller att CO2 på något sätt är inblandat.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet