24 aug. 2010

Gästinlägg inför valet: Folkpartiet

Vi på Uppsalainitiativet har inför valet bett representanter från alla riksdagspartier att skriva ett inlägg om respektive partis klimatpolitik. Vi har lottat publiceringsordningen. Först ut är Folkpartiet som representeras av förre riksdagsmannen Lennart Fremling.
______________________________________________


Jag gör följande referat av det:

Folkpartiet menar att breda internationella överenskommelser om radikalt minskade utsläpp av växthusgaser är helt avgörande för framgång. Sverige ska spela en aktiv roll i att dessa kommer till stånd.

Klimatfrågan handlar om vårt ansvar för kommande generationer och att bevara den biologiska mångfalden och naturmiljöerna.

Klimatförändringar har också omfördelande effekter. De fattiga i utvecklingsländer är de som drabbas mest av torka och översvämningar, samtidigt som de rika är de som drar nytta av de processer som skapar utsläppen. Globala generella ekonomiska styrmedel, såsom koldioxidskatter, regler om utsläppsrätter och kraftfull energieffektivisering, måste utvecklas betydligt och utgöra basen i den globala klimatpolitiken för att utsläppen av växthusgaser ska kunna minska snabbt och kostnadseffektivt. Principen att förorenaren betalar ska följas.

Klimathotet kräver en rättvis lösning. Den industrialiserade världen måste förbinda sig till betydande utsläppsminskningar. Utvecklingsländer måste också bidra, särskilt den rika delen av befolkningen. I övrigt bör mekanismer och resursöverföringar utformas så att utvecklingsländer får möjlighet att växa med så liten ökning av utsläpp som möjligt.

Folkpartiet anser att man främst ska utveckla energieffektivitet, förnybara energislag, kärnteknologi samt koldioxidinfångning och förvaring.

Folkpartiet lägger stor vikt vid att politiska insatser i princip är neutrala vad gäller valet av teknik. Det innebär dock inte att alla tekniska lösningar och energislag ska betraktas som likvärdiga. Staten ska ställa krav beträffande hälsa, säkerhet och miljö samt främja forskning och utveckling, men undvika att detaljstyra.

Ökade intäkter från klimatskatter och avgifter ska inte leda till ett totalt högre skattetryck, utan till en genuin skatteväxling. Idag är hushållen hårdare belastade med klimatskatt/avgifter än övriga ekonomin. Den obalansen bör rättas till.

Centrala styrmedel för att minska klimatpåverkan från transportsektorn ska vara koldioxidskatt och krav om utsläppsrätter, i enlighet med principen om att förorenaren betalar.

Sveriges totala utsläpp av växthusgaser har minskat sedan 1990, men utsläppen från transporter har ökat. Framför allt gäller det godstransporter på väg. Ambitionen är därför att överföra fler godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.

För att få ned utsläppen från väg- och flygtrafik bör höghastighetståg införas i kombination med regional matartrafik och kollektivtrafik.

Klimataspekten måste få större tyngd i samhällsplaneringen både på kommunal och på regional nivå. Inrikta samhällsplaneringen på att minska de korta bilresorna till förmån för kollektivresande, cykel- och tågtrafik. Ändringar i plan och bygglagen bör främja en klimatsmart bebyggelsestruktur, trafikplanering och infrastruktur.

Folkpartiet anser att det är positivt att flyget kommer att införlivas i EU:s regelsystem om utsläppsrätter. Tilldelningen till flyget bör dock skärpas och andelen auktionerade rätter öka. Utsläppen på hög höjd ska bära sina verkliga klimatkostnader, och flygets utsläpp behöver därför ges en motsvarande högre vikt. Sverige bör verka för att direkta och indirekta subventioner till flyget avskaffas.

Lennart Fremling, fd riksdagsledamot (FP)

15 kommentarer:

 1. Jag ska göra en prognos för alla de här politikerinläggen. De kommer alla att låta förträffliga. (Jo, lite cynisk är jag allt.) Så frågan är hur vi som intresserade potentiella väljare sovrar bland det politikerna säger? Vad är det exempelvis värt att "Folkpartiet anser att det är positivt att flyget kommer att införlivas i EU:s regelsystem om utsläppsrätter"? Kommer man att benhårt driva frågan? Eller tycker man lite allmänt att det vore bra om någon annan gjorde det? Vad betyder det att "Ambitionen är därför att överföra fler godstransporter från väg till järnväg och sjöfart". Vart leder den ambitionen? Kommer man faktiskt att överföra fler godstransporter från väg till järnväg och sjöfart om man vinner valet? Vad betyder det att det i stor utsträckning saknas konkreta åtaganden och mål?

  SvaraRadera
 2. "Centrala styrmedel för att minska klimatpåverkan från transportsektorn ska vara koldioxidskatt och krav om utsläppsrätter, i enlighet med principen om att förorenaren betalar."

  1. Varför är Fp inte för en minst lika hög skatt på kött- och mjölkprodukter? Den produktionscykeln står för lika stora utsläpp som alla transporter tillsammans. En sådan skatt har Fp kunnat införa när som helst under de fyra år de delat regeringsmakten. Fp har avstått. Varför anser inte Fp att förorenaren ska betala där?

  2. När Fp i sitt program gång på gång skriver "man ska", "man ska" så ger det intrycket att "man" är någon annan än Sverige och definitivt inte Fp. För annars skulle väl regeringspartiet Fp redan ha gjort det "man ska"?

  SvaraRadera
 3. Kim: Jag tror att du har alldeles rätt i din analys. Problemet med partilinjer i de här sammanhangen är att de (ännu) inte har kommit till de verkligt kraftfulla åtgärderna. Politiken hukar sig inför verkligheten, om det inte råkar vara så att där finns personer med djup kunskap om situationens allvar. Sådana finns, men än så är de få.

  Jag antar att det faktum att vi om låt säga 50 år (påhittad siffra) har beseglat mänsklighetens framtid genom att vi passerat "the point of no return"* inte är tillräckligt för att ens föra klimatförändringarna (och de därmed sammanhängande ÖVERLEVNADSFRÅGORNA FÖR HELA MÄNSKLIGHETEN) upp på den politiska dagordningen inför 19 september visar hur oinsatta många politiska företrädare är.

  Som tur är kunskap något som går att åtgärda t.ex. genom att läsa Uppsalainitiativet eller varför inte t.ex. James Hansens nya bok "The Storms of My Grandchildren" (håller själv på att läsa den just nu).

  Urpo Taskinen
  Medlem i Naturskyddsföreningens klimatnätverk

  * The point of no return - en punkt i klimatsystemet där systemet i sig kommer att driva på sådana förändringar att ingen återvändo finns. Klimatsystemet kommer sedan att stabiliseras på en nivå där mänskligheten (och mycket av det andra levande) inte har någon plats att leva på. http://www.columbia.edu/~jeh1/2008/TargetCO2_20080407.pdf

  SvaraRadera
 4. Bra att Folkpartiet tar klimatfrågan på allvar.
  Delar av problemformuleringen skulle nästan kunna vara tagen ur Klimataktions plattform :D

  Och insikten om att det är "den rika delen av befolkningen" som måste ta det största ansvaret är glädjande. Vad tycker Folkpartiet om ramverket "Greenhouse Development Rights"?

  Jag hoppas att partiet också tar till sig av förra årets forskning (Allen, Meinshausen) som tydligt visar att det är de totala utsläppen, snarare än utsläppstakt, som är viktigt för att klara 2°C-målet. Vi har en viss budget (700 GtCO2) fram till 2050. Så innan vi släppt ut detta måste vi vara nere vid noll-utsläpp. En enorm utmaning, men det vore katastrofalt att inte försöka.

  När det kommer till Folkpartiets förslag på lösningar låter det till stor del bra. Jag ställer mig dock tvekande till detta:

  "Folkpartiet lägger stor vikt vid att politiska insatser i princip är neutrala vad gäller valet av teknik. [...] Staten ska ställa krav [...], men undvika att detaljstyra."

  Självklart krävs olika lösningar, men när det väl kommer till kritan måste politikerna våga ta beslut om vi snabbt ska komma framåt. Det finns gott om exempel som visar att marknaden inte nödvändigtvis väljer den bästa tekniska lösningen, och det kommer nog dröja innan fossilbräsnlefria lösningar är mer kostnadseffektiva än de traditionella alternativen. Politikerna kan genom t.ex. offentlig upphandling ge stöd åt de företag som har bra lösningar men behöver pengar för att expandera.

  Vidare framför man det bekväma påståendet att:

  "Sveriges totala utsläpp av växthusgaser har minskat sedan 1990 [...]."

  vilket är en sanning med modifikation. Att Sverige och andra länder flyttat sina utsläpp utomlands tar ju inte bort problemet. Exempelvis står den ökade exporten i Kina för hälften av deras utsläppsökning. Totalt sett står exportproduktionen för en tredjedel av landets utsläpp. (GRL, 2009)

  För att få en bättre bild av länders utsläpp behöver vi också titta från konsumtionsperspektivet, dvs lägg på import och dra bort export.
  Det ser vi i rapporten "The Carbon Footprint of Nations A global trade-linked analysis" (NTNU, 2009)
  och ännu lättare på den tillhörande hemsidan Carbon Footprint of Nations.

  "Centrala styrmedel för att minska klimatpåverkan från transportsektorn ska vara koldioxidskatt och krav om utsläppsrätter, i enlighet med principen om att förorenaren betalar."

  Jag undrar vad Folkpartiet syftar på med "utsläppsrätter". Menar man det handelssystem för företag som EU håller på att införa? Då vill jag att partiet kräver mycket hårdare regler och färre undantag. Annars kan systemet inte få ner utsläppen.

  Eller vågar man sig in på området individuella utsläppsrätter? Jag skulle jubla. Det har mycket stor potential att snabbt får ner utsläppen.
  Såväl Storbritanniens parlaments miljökommitté som Royal Society of Arts anammar detta förslag.

  "Inrikta samhällsplaneringen på att minska de korta bilresorna till förmån för kollektivresande, cykel- och tågtrafik. Ändringar i plan och bygglagen bör främja en klimatsmart bebyggelsestruktur, trafikplanering och infrastruktur."

  Jag håller verkligen med. Vi får hoppas att detta får genomslag inom hela partiet, även på kommunal nivå - att man alltid röstar enligt denna prinicp oavsett vilket parti som lägger fram motioner.

  SvaraRadera
 5. a,

  En koldioxidskatt är en skatt på kött- och mjölkprodukter, då industriellt jordbruk är ganska utsläppsintensivt (transporter och konstgödsel). Det finns ingen anledning att lägga ytterligare skatt på kött och mjölk. Däremot måste jordbruket bli utsläppssnålare.

  SvaraRadera
 6. Anders E: Stycket jag citerade och kritiserade förespråkade en koldioxidskatt riktad mot transportsektorn. En generell skatt på utsläpp som behandlar alla utsläpp lika har jag inte invänt emot.
  Men om Fp i praktiken var för en sådan generell beskattning varför nämner då Fp:s representant inte en enda gång de massiva utsläpp som kött- och mjölkproduktionen står för? I kontrast till transportsektorn som Fp anser tillräckligt viktig att uppmärksammas i ett eget stycke. På grund av det urvalet riskerar Fp att signalera att de är ovetande om eller väljer ignorera en central källa för klimatpåverkan.

  Anton: "Bra att Folkpartiet tar klimatfrågan på allvar."
  Gör de verkligen det? Om Fp tog klimatfrågan på allvar så hade de väl genomfört kraftfulla åtgärder under de fyra år de delat regeringsmakten. Det har Fp inte gjort.

  SvaraRadera
 7. Anders E: Du nämnde dessutom enbart transporter och konstgödsel. Varför? De stora klimatkostnaderna från produktion av sojafoder (inklusive klimateffekter av skogsavverkning som led i sojaproduktionen) bör väl också internaliseras i en klimatskatt på de svenska slutprodukterna?

  "Livestock and Climate Change"
  http://www.worldwatch.org/node/6294

  SvaraRadera
 8. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 9. a,
  Ja, förvisso. Nu hävdar expertisen att det är väldigt svårt att beskatta utländska utsläpp genom klimattullar eller liknande, men i avsaknad av globala utsläppsbegränsningar kommer sådana att behövas.

  Jag hyser förhoppningar om att problemet med skogsavverkning ska kunna lösas genom REDD, men jag får erkänna att jag nog kan för lite om frågan för att korrekt kunna bedöma om dessa förhoppningar har någon egentlig basis i verkligheten.

  SvaraRadera
 10. a: "Gör de verkligen det?"

  Jag skulle kunna ha uttryckt det "Bra att Folkpartiet nu tycks ta klimatfrågan på allvar". Möjligvis mer korrekt, men knappast mer konstruktivt.

  Jag hoppas de menar allvar. Sedan tycker jag det finns andra partier med bättre klimatpolitik.

  SvaraRadera
 11. "Folkpartiet lägger stor vikt vid att politiska insatser i princip är neutrala vad gäller valet av teknik"

  Är det därför det står "Kärnkraft - För klimatets skull" på massa FP valaffischer?

  /Anton S

  SvaraRadera
 12. Jag kan tycka att det här huvudsakligen är allmänna formuleringar som är till intet förpliktigande. Med de senaste fyra årens inte direkt knivskarpa miljöpolitik och de högra partiernas bredvillighet att prioritera annat före miljö (och därmed klimat) när det verkligen gäller så är jag aningen skeptisk. Vill man väldigt gärna se det här som en bra miljöpolitik så går det givetvis, men det krävs nog att man kisar en hel del. Methinks it's like a weasel, som det heter.

  SvaraRadera
 13. Intressant i sammanhanget:

  ”Moderaterna har kört över småpartierna i regeringen” – Naturskyddsföreningen.

  "Regeringens politik får underkänt. Även Miljöpartiet har en bit kvar till en riktigt bra miljöpolitik. Vi har granskat vad riksdagspartierna gjort på miljöområdet under mandatperioden med utgångspunkt i deras vallöften. Tyvärr kan vi konstatera att löftesbrotten är många och att de finns i alla partier. De tre mindre borgerliga partiernas miljöambitioner har till exempel ofta blivit överkörda av Moderaterna. I oppositionen har tvärtom de mindre partierna fått Socialdemokraterna att rösta bättre än vad de lovade i valet 2006"

  www.dn.se/debatt/moderaterna-har-kort-over-smapartierna-i-regeringen-1.1158958

  SvaraRadera
 14. Hej!
  För mig blir det lite skevt att isolerat diskutera klimatfrågan. Klimatförändringarna liksom de flesta andra sk tippingpoints, är ju symtom på/konsekvenser av ett ekonomiskt system med exponentiell evig tillväxt som kräver allt mer energi. Dessvärre så är det den fossil energin i form av gas och kol som fortfarande håller system vid liv. 80 % av världens energi är fossil, medan Sveriges andel är nästan 40 %. Att enbart diskutera klimatet är att lägga ut dimridåer som skymmer de grundläggande orsakerna till de stora samhällsförändringar vi står inför.

  SvaraRadera
 15. Anders E: klimattullar är problematiskt av mellanstatliga skäl. Men det är enkelt för Sverige att gå före genom att internalisera kostnader i slutprodukter (importerade som inhemska) genom punkthöjd moms.

  Bl a kampanjorganisationen "Svensk mat- och miljöinformation" har varit inne på det, http://www.smmi.nu/ .

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet