23 aug. 2010

Professorns privilegium

När jag ser vad de professorer som samlats i Stockholmsinitiativet - och jag syftar då i synnerhet på KTH-professorn i fysikalisk kemi Peter Stilbs - skriver i klimatfrågan, kommer jag ibland att tänka på då jag själv installerades som Chalmersprofessor 2002. I ett tal till mig och övriga installandi förklarade dåvarande Chalmersrektor Jan-Eric Sundgren att vi nu med våra nya fina akademiska titlar har privilegiet att uttala oss vitt, brett och med professorlig auktoritet om vad som helst oavsett om det faller inom den egna expertisen. Hans glimt i ögonvrån och ironiska tonfall var dock icke att ta miste på. Vad Sundgren på det lättsamma vis som ett middagstal bjuder pekade på var i själva verket en viktig balansgång. Det är angeläget att vi professorer deltar i samhällsdebatten, men det är minst lika viktigt att vi inte missbrukar våra professorstitlar till att uttala oss om frågor vi inte behärskar och i strid med det vetenskapliga kunskapsläget. Att ha synpunkter inom andra områden än den egna vetenskapliga specialiteten skall vara tillåtet,1 men det gäller då att vara påläst och att respektera den vetenskapliga kunskapsmassa som faktiskt finns på området.

Med tanke på hur lätt det är att drabbas av professorlig hybris och frestas av tanken att just man själv är så smart att pålästhet är onödigt, är det viktigt - för dem av oss i professorskåren som väljer att engagera oss i samhällsdebatt - att ständigt påminna oss dessa förhållningsregler. Men vissa verkar dessvärre strunta fullkomligt i dem, och jag vet ingen (åtminstone inte i Sverige) som i detta avseende missbrukar sin professorstitel värre än just Peter Stilbs.

För ett par år sedan skrev jag en uppmärksammad Folkvett-artikel om vetenskapsförnekeri med fokus på klimatfrågan och med Peter Stilbs härjningar som genomgående exempel (se även Stilbs svar och min slutreplik). Sedan dess har Stilbs ångat på med oförminskad intensitet (vilket vi då och då uppmärksammat här på Uppsalainitiativet), och sedan en tid tillbaka är han knuten som fast skribent på Maggie Thauersköld Crusells blogg The Climate Scam. Att försöka sig på en systematisk genomgång av hur Stilbs dragit sin professorstitel i smutsen vore ett alltför omfattande projekt för att genomföra här. Jag skall nöja mig med något långt blygsammare: att lyfta fram och kommentera en enskild bloggkommentar som jag tycker utgör ett kondensat av Stilbs skamlöst nonchalanta inställning till hur vetenskapliga frågor får lov att diskuteras. I fredags (den 20 augusti) kl 13.07 skriver Peter Stilbs på The Climate Scam följande:

  Jag vill minnas att vår vän Olle Häggström i ett långt inlägg på UI:s sidor sökte förlöjliga "det logaritmiska sambandet" och Gösta Walin, som använde det i något sammanhang – men det verkar inte finnas kvar – väl är väl det.

  Däremot några inlägg av Anders Martinsson, som påpekar det logaritmiska sambandets giltighet – men vill vränga det till att "skeptiker" (han kallar sig själv "realist"(?)) skulle påstå att de skulle ha påpekat dess giltighet, medan "klimatforskarna" missat det.

  Suck.

  För tredje eller fjärde gången: Det logaritmiska sambandet finns i IPCC:s skrifter – men de lägger sen på "tänkta feedbacks" från vattenånga så man får ett skenande istället för ett dämpat förlopp.

  Alles klar?

Trots att jag hunnit bli ganska van vid de friheter Stilbs tar sig måste jag erkänna att jag höll på att sätta kaffet i vrångstrupen när jag såg hans påstående om vad jag skulle ha sagt om "det logaritmiska sambandet". Vad som här åsyftas är sambandet mellan den atmosfäriska koldioxidhalten och dess uppvärmande effekt. Jag har många gånger påpekat att detta samband är approximativt logaritmiskt (vid de halter som är aktuella i den pågående klimatdiskussionen) och aldrig såvitt jag kan påminna mig hävdat motsatsen. Faktiskt skriver jag i just det blogginlägg som Stilbs åsyftar (och som alltså alls icke är utraderat) att "[d]en atmosfäriska koldioxidens bidrag till uppvärmningen är approximativt logaritmisk".

Det kan ju tyckas lite förargligt att Stilbs inte hittade bloggposten ifråga och råkade komma ihåg så fel. Och särskilt svår att hitta var den ju knappast. Stilbs kunde t.ex. ha gått in på Uppsalainitiativet och letat upp sökordet "Gösta Walin" i högermarginalens alfabetiska lista över sökord. Eller också kunde han, well... let me Google that for you!

Kan verkligen professor Stilbs vara så till den milda grad inkompetent på området litteratursökning? Med tanke på hur lättlokaliserat mitt blogginlägg var är det knappast långsökt att tänka sig att han helt enkelt avstod från att leta efter det, för att slippa riskera att få se att hans vrångbild av vad jag sagt inte skulle visa sig stämma.

Hur som helst, vad var det då egentligen hos Gösta Walin som jag "förlöjligade"?2 För att förklara detta hoppas jag att läsaren överser med att jag uttrycker det logaritmiska sambandet i en matematisk formel. Antag att koldioxidhalten höjs från en nivå c1 till en högre nivå c2, och låt ΔT beteckna den höjning av jämviktisnivån i global medeltemperatur som koldioxidökningen svarar mot. Det logaritmiska sambandet säger då att

  ΔT = a (log(c2)-log(c1))

där a är en proportionalitetskonstant. Men för att det logaritmiska sambandet skall säga något alls om hur stor temperaturhöjning en given koldioxidökning leder till behöver konstanten a bestämmas eller åtminstone (mer realistiskt) uppskattas. Det jag i sagda bloggpost kritiserar hos Gösta Walin är inte användandet av den logaritmiska formeln i sig, utan hans grovt tillyxade, tendentiösa och gravt missvisande metod att uppskatta proportionalitetskonstanten a.3

Nåväl, vad är det som Stilbs säger mot slutet av den bloggkommentar jag citerar ovan, och som han fått mothugg på så många gånger att han avslutar med ett otåligt "Alles klar?" Han hävdar att feedback-effekten4 från vattenånga gör att det logaritmiska sambandet bryts och att temperaturen istället skenar. Detta är emellertid helt enkelt fel: inom ett brett spektrum av värden på feedbackens styrka kvarstår temperaturhöjningssambandets logaritmiska form och det enda som ändras är proportionalitetskonstanten a.

Vi har skrivit om klimatsystemets feedbacks, eller återkopplingar som det heter på lite bättre svenska, många gånger tidigare på Uppsalainitiativet, men låt mig ändå rekapitulera helt snabbt vad det handlar om.

När atmosfärens temperatur höjs (till följd av koldioxidens växthuseffekt) ökar också dess förmåga att binda vattenånga, vars halt ökar, och eftersom vattenånga också är en växthusgas leder det till ytterligare uppvärmning, vilket ger ytterligare vattenånga och så vidare i en fortsatt spiral. För den som inte kan sin reglerteori som ett rinnande vatten, kan det låta som om detta får systemet att skena (spiralen fortsätter ju ett obegränsat antal varv), men som Anders Martinsson förklarar i ett klassiskt UI-inlägg så gäller (försåvida inte återkopplingen är extremt stark) att varje varv i spiralen är svagare än det föregående, så till den grad att de summerar sig till ett ändligt värde även om återkopplingen skulle hinna gå oändligt många varv.

Det är detta som är den basala förklaringen till att återkopplingen inte får systemet att skena. Martinsson illustrerar fenomenet med en turbomotor, och låt mig försöka mig på ett ännu mer välbekant exempel: mikrofon och högtalare. Antag att jag står på scen och sjunger5 i mikrofon, och att jag bakom mig har ett par högtalare som återger sången. Mikrofonen snappar då upp min sång, men den snappar också upp högtalarnas återgivning av min sång, vilket gör att högtalarna ger i från sig högre ljud än vad som annars skulle ha skett, vilket i sin tur gör att ljudet in i mikrofonen blir starkare, och så vidare: samma slags positiva återkopplingsspiral som med vattenångan och temperaturen. Normalt har denna återkoppling ingen förödande effekt, då varje varv av extra förstärkning i återkopplingsspiralen blir succesivt svagare och totalen blir måttlig. Men om jag närmar mig en av högtalarna med mikrofonen blir återkopplingen starkare, och om jag råkar gå alltför nära ramlar systemet över den gräns där det börjar skena, ända tills ljudet slår i taket för systemets begränsningar och ett välbekant rundgångstjut uppstår. På jorden verkar det som om klimatsystemet befinner sig inom de godartade ramar där systemet inte skenar,6 men på Venus ledde liknande återkopplingar till att systemet gick i sken, oceanerna kokade bort och klimatet idag är bokstavligen helvetiskt.

Det är som sagt lätt gjort att naivt och felaktigt tänka sig att positiv återkoppling alltid leder till skenande system. Kanske står förklaringen till Peter Stilbs ovan citerade felaktiga påstående om vattenångan och den logaritmiska formen att finna i att han gör just detta tankefel. Och är det verkligen så himla farligt att tänka lite fel? Nej, men det är en helt annan sak att med professorlig auktoritet basunera ut sitt tankefel. Och jag finner det högst märkvärdigt att Stilbs, trots sin naturvetenskapliga skolning och trots de år7 han ägnat åt klimatdebatten, undgått att begripa ett så basalt fysikaliskt förhållande som detta. Tänk om han hade ägnat åtminstone en liten del av den tiden åt att ärligt försöka förstå klimatvetenskapen istället för att med all kraft och med händerna för öronen sprida missförstånd och desinformation.

Fotnoter

1) I förordet till min bok Riktig vetenskap och dåliga imitationer (2008) varnar jag (i ett slags försvarstal med anledning av bokens ämnesmässiga vidlyftighet) för vad som annars kan hända: "Om det av oss forskare krävs att var och en strikt skall hålla sig till det han eller hon en gång råkar ha disputerat i, så förstärks vetenskapens fragmentisering och ingen kommer någonsin att lyfta blicken och se helheten".

2) Ordvalet "förlöjliga" är i detta sammanhang mindre lyckat och ett typexempel på fenomenet "att skjuta budbäraren". Att rikta strålkastarljuset mot något löjeväckande - i detta fall ett visst försök av Gösta Walin till argumentation - kan knappast i sig räknas som "förlöjligande" försåvida inte man överdriver löjligheten.

3) Ofta (inklusive i nämnda Walin-kritiska bloggpost) talar man inte om konstanten a utan om den temperaturökning τ som svarar mot en fördubbling av koldioxidhalten. Men om vi vet a vet vi också τ och vice versa; detta inses genom en enkel omskrivning av det logaritmiska sambandet, ΔT = a (log(c2)-log(c1)) = a (log(c2/c1)), och eftersom en fördubbling innebär att c2/c1=2 får vi alltså τ = a log(2). I själva verket är det just det (approximativt) logaritmiska sambandet som gör att temperaturökningen τ svarande mot en fördubblad koldioxidhalt är (approximativt) oberoende av startnivå och därför en lämplig storhet att tala om.
Det finns för övrigt en rad kända metoder att uppskatta τ, och för en lättläst inledning till litteraturen på området hänvisar jag till det istidsinlägg jag förra året skrev på UI.

4) Att han i förbifarten skriver "tänkta feedbacks" är ett för Stilbs typiskt demagogiskt grepp i avsikten att få ett välbelagt fysikaliskt fenomen att framstå som spekulation.

5) Eller föreläser, vilket i mitt fall nog är kraftigt att föredra.

6) Troligtvis. Men den ledande klimatforskaren James Hansen varnar i sin bok Storms of My Grandchildren för att vi, om vi agerar riktigt illa, kan knuffa vår planet ut ur den (relativt) godartade klimatregimen och hamna i ett skenande Venussyndrom.

7) I ett ebrev den 5 augusti 2008 skrev Stilbs till mig att "[p]ersonligen har jag rotat i denna soppa [klimatvetenskapen] i mer än 5 år nu tror jag", och om det var riktigt så är han väl uppe i sju år nu.

26 kommentarer:

 1. Det skrivs värre saker än så på TCS. Bristen på självinsikt är monumental (obs, samma tråd!) I stället projicerar man, och utmålar kritiker som 'stalkers'.

  Men i går ingrep den bloggansvariga vid ett tillfälle: det var faktiskt en person som blev portad. Eftersom personen i fråga knappast var värre än någon annan på bloggen, så måste man drar slutsatsen att det rörde sig om censur av obehagliga åsikter (om kärnkraften).

  SvaraRadera
 2. Jag misstänker att det här är det närmaste ett bemötande som Peter Stilbs kan åstadkomma.

  SvaraRadera
 3. Om Peter Stilbs sprider sina egna missförstånd är det en sak, men om han medvetet missleder är det riktigt illa. Detsamma gäller för övrigt en viss moderat riksdagsman, som iofs ligger lågt för tillfället.

  SvaraRadera
 4. Ett par dagar efter att en person har blivit portad på TCS eftersom hans åsikter om kärnkraften ogillades* så slår man sig för bröstet och berömmer bloggen för "en genomtänkt inställning till yttrandefriheten."

  *Som skäl till avstängningen uppgavs att personen hade varit oförskämd, men med tanke vad som ofta försiggår på bloggen har det skälet ingen som helst trovärdighet.

  SvaraRadera
 5. Mitt namn är Pehr Björnbom.

  Jag har några kritiska synpunkter på Olle Häggströms blogginlägg.

  Se följande länk:
  http://www.theclimatescam.se/2010/08/20/varfor-spana-nar-det-redan-finns-experimentella-data/comment-page-7/#comment-151565

  SvaraRadera
 6. Replik till Lars Karlssons inlägg 26/8 kl 10:28

  Nu far du med osanning. Personen det gällde, signaturen "Åke S" var oförskämd långt över anständighetens gräns. Maggie på TCS portade honom då han även skrev oförskämdheter i privata mejl till henne. Efter att några av kommentatorerna på bloggen (jag själv bland andra) talade om för Maggie att vi tyckte att hon gjorde fel, så "släppte hon in" Åke S på bloggen igen. Hela denna historia utspelade sig under ett par timmar...
  Knappast "ett par dagar".....Annars har jag under 2 års tid endast sett en kommentator avstängd på TCS. Det var signaturen "klimatvaranen" som roade sig med att skriva könsord och liknande.......

  TCS är ett under av frihet och "högt under tak" jämfört med denna hårt censurerade blogg.

  Mvh
  Labbibia

  SvaraRadera
 7. Pehr,
  Du behöver verkligen lära dig vad "ad hominem" betyder. Det här är ett klockrent ad hominem.

  SvaraRadera
 8. Labbibia, om du med "högt i tak" menar den rasistiska kampanj mot den välkänt kompetente klimatforskaren Deliang Chen du själv är delaktig i så är vi nog glada ha låg toleransnivå. Du vet väl att taket kan anses bli högre om golvet är lågt?

  SvaraRadera
 9. Labbiabia,

  OK, så Åke S är tillbaka igen. Han var inte värre än någon annan.

  "Högt under tak" - det verkar bara så eftersom det är så långt nere på botten.

  SvaraRadera
 10. Pehr Björnbom, ditt försök på TCS att rädda Stilbs ansikte är väl på sätt och vis hjältemodigt. Samtidigt är det väldigt väldigt konstlat, bl.a. då du försöker blanda bort korten genom att låtsas att vi med ordet "skena" i detta sammanhang avser inte dess fysikaliska betydelse utan dess hippologiska. Sicket trams! Var vänlig återkom inte förrän du har något betydligt vettigare att komma med.

  SvaraRadera
 11. Hej igen Pehr,

  Jag har tittat på sthlmsinitiativets hemsida där det står allt från att växthuseffekten inte fungerar till att den fungerar men de världsledande forskarna som skriver vetenskapliga papper på området har fel... inte för att Stilbs själv har publicerat de han skriver där. Så jag kan inte förstå hur man ur detta kan gissa vad Stilbs själv tycker, så istället för att du gissar åt honom kan han väll själv förtydliga vad han tycker.

  Jag vet heller inte vilken artikel du syftar på, men det har ju sedan tidigare publicerats några artiklar om vattenångas positiva återkoppling tex:
  http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/2009JCLI3052.1
  http://www.agu.org/pubs/crossref/2008/2008GL035333.shtml

  Spencers tidigare försök verkar ju inte hålla:
  lin et al:Can climate sensitivity be estimated from short-term relationships of top-of-atmosphere net radiation and surface temperature?

  Sedan angående skena... så är jag nog inne på ungefär samma spår som svenska akademin när det gäller hästar:
  om häst: (på grund av skrämsel) blint l. vilt l. obehärskat springa l. rusa i väg (utan att körsven l. ryttare o. d. förmår kontrollera loppet)

  En förändring från ca 1grad till ca 3grader tolkar jag inte som skenande... det känns som någon kontrollerat som följer vad som publicerats vetenskapligt.

  SvaraRadera
 12. Stilbs borde lära sig att skilja mellan "skenande" och "förstärkande". Och även den hippologiska betydelsen av "skenande" handlar just om att man inte längre kan styra hästen.

  SvaraRadera
 13. Mitt namn är Pehr Björnbom.

  Lars,

  Jag ser ingen skillnad i de argument ad hominem som används i den kommentar som du länkade till och motsvarande argument i Olle Häggströms blogginlägg.

  Det förekommer mycket ad hominem men det innebär ju inte att jag kritiserar alla argument ad hominem som förekommer. Jag kommenterar det som intresserar mig och där jag tycker att jag kan bidra med något substantiellt.

  Jag tycker att det sätt som UI använder argument ad hominem i blogginläggen är anmärkningsvärt och bör kritiseras. Mitt råd är att ni avstår från detta och enbart använder andra typer av argument.

  UI sorterar ju bort sådant från kommentarerna antar jag, med er stränga kommentarspolicy från och med 2010, men varför inte börja granska blogginläggen också?

  Var också vänliga att observera att jag har kommenterat lika mycket på UI som på TCS. Men jag kan inte hållas ansvarig för något annat än det jag själv skrivit på UI, eller hur. Likadant är det naturligtvis med mitt ansvar för vad som skrivs på TCS.

  Därför är det väldigt konstigt att ni hänvisar till TCS när jag kritiserar UI, typ att det skall väl inte du säga som har skrivit kommentarer på TCS. Jag har även skrivit insändare i DN. Är jag då ansvarig för vad DN skriver i tidningen, eller vad andra som skrivit insändare har uttryckt där?

  På TCS kan man lita på att få komma till tals och försvara sin åsikt. Detta är väldigt mycket värt för den enskilde debattören men det har också stort värde ur allmän synpunkt eftersom det gynnar sanningssökandet. Varför skulle jag då välja UI framför TCS?

  SvaraRadera
 14. Pehr B, du som är pensionerad professor.
  När du läser Stilbs gräsliga uttalande om kvinnliga studenter, eller kommentarerna om Deliang Chen, reagerar du inte då? Dyker det inte upp en röst någonstans som viskar "det här är fel"?

  SvaraRadera
 15. Pehr, för det första: ad hominem betyder att kritisera person i stället för sak. T ex att avfärda Deliang Chen med att han är kines. Det innebär inte att kritisera någon i sak och kritisera personen för att han/hon har sagt detta.

  För det andra: du får gärna välja TCS framför UI. Det finns säkert gott om ad hominem och andra värre avarter där som du kan kritisera när andan faller på.

  SvaraRadera
 16. Lars,

  På TCS förekommer det hundratals kommentarer på blogginläggen. Jag har inte läst dem alla.

  Du har tydligen läst några kommentarer av Peter Stilbs på TCS som du inte gillar. Skrev du själv något svar på TCS på dessa kommentarer av Peter Stilbs?

  Pehr Björnbom

  SvaraRadera
 17. Lars,

  Vanliga men inte de enda argumenten ad hominem är personangrepp och kan exempelvis vara följande:

  Ad hominem abusive eller argumentum ad personam – Argument där man förolämpar sin meningsmotståndare.

  Ad hominem circumstantial – Man påstår att omständigheterna någon befinner sig i gör att han har fel.

  Ad hominem tu quoque – Tu quoque betyder "du också".

  Guilt by association - Argument som har som syfte att förknippa meningsmotståndaren med något, allmänt betraktat, dåligt.

  Pehr Björnbom

  SvaraRadera
 18. Pehr,
  Själva kärnan i ad hominem ("mot personen") är att man angriper personen i stället för att ta upp själva sakfrågan.

  Och jag kommenterar inte på TCS just därför att nivån är så erbarmligt låg.

  Men nu räcker det.

  SvaraRadera
 19. Pehr specificera då vad du i kommentaren ovan som är ad hominem.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Ad_hominem

  SvaraRadera
 20. Pehr B,
  Du undrar varför inte Lars K eller vi andra i Uppsalainitiativet kommenterar på TCS. Jag får väl förmoda att alla de kommentarer där vi beskrivs som dårar, fascister, fanatiker, imbecilla osv. tillhör de som du missat. Du reagerar ju starkt på antydan till ad Hominem så inte kan du väl ha sett dem utan att reagera. Eller?

  SvaraRadera
 21. Magnus,

  Några exempel från blogginlägget på argument ad hominem (mycket mer finns dessutom i länkarna):

  En person anklagas för att vara den värsta missbrukaren av sitt slag i Sverige (utan att någon som helst redogörelse för hur missbrukssituationen av detta slag ser ut i Sverige finns i debattinlägget).
  En person anklagas för att dra sin titel i smutsen så till den milda grad så att det inte går att här göra en systematisk genomgång (anklagelsen är alltså ogrundad).
  En person anklagas för att vara så till den milda grad inkompetent att osv..(anklagelsen är uppenbart ogrundad eftersom den är irrelevant).
  Man antyder att en person är oärlig (men har inte gett något som helst bevis för detta).
  Man anklagar en person bildligt talat att han håller händerna för öronen (utan att tala om vad man menar med detta).

  Sammantaget är detta väldigt förolämpande vilket förstärks av den arroganta tonen i blogginlägget.

  Man använder alltså förolämpningar som argument mot sin motståndare:

  Ad hominem abusive eller argumentum ad personam – Argument där man förolämpar sin meningsmotståndare.

  Pehr Björnbom

  SvaraRadera
 22. Jag håller inte med http://en.wikipedia.org/wiki/Ad_hominem#Common_misconceptions_about_ad_hominem

  1. "En person anklagas för att vara den värsta missbrukaren av sitt slag i Sverige (utan att någon som helst redogörelse för hur missbrukssituationen av detta slag ser ut i Sverige finns i debattinlägget)."

  Exempel ges på vad som föranlett denna position, att lista alla dumheter som görs kan inte anses rimligt, inte ad hominem hur som haver.

  2. "En person anklagas för att dra sin titel i smutsen så till den milda grad så att det inte går att här göra en systematisk genomgång (anklagelsen är alltså ogrundad)."

  Att Stilbs dragit sin titel i smutsen så till den milda grad att det inte på kort tid eller ens inom för mig rimlig tid är något jag håller med om. Detta är inte ad hominem ens om man inte håller med om detta. Du kan tycka att det är illa underbyggt om du vill... det finns för visso en länk till TCS i inlägget... kanske kan man vara tydligare.

  3. En person anklagas för att vara så till den milda grad inkompetent att osv..(anklagelsen är uppenbart ogrundad eftersom den är irrelevant).

  Varför skulle det vara irrelevant att kalla Stilbs inkompetent om han inte klarar av det posten handlar om?

  4.Man antyder att en person är oärlig (men har inte gett något som helst bevis för detta).

  Ett dera är han oärlig eller inkompetent precis som posten beskriver... inte ad hominen.

  5. att anklaga någon för att hålla för öronen är inte ad hominen

  SvaraRadera
 23. Stilbs verkar inte intresserad av att ta vara på Björnboms konstlade försök att rädda ansiktet på honom. Istället upprepar han envist sitt förvirrade påstående att om man lägger på positiva återkopplingar så upphör temperaturresponsfunktionen att ha logaritmisk form:

  "Mikael #357 – det är ju det man ältar hela tiden – 'om koldioxidhalten ökar så och så mycket så kommer temperaturen att stiga så och så mycket'. Och detta sista 'så och så mycket' är definitivt inte från ett logaritmiskt beteende. Man söker tvärtom gömma detta grundläggande samband – genom dessa 'positiva återkopplingar' / 'klimatsimuleringsresultat' – det var ju det jag avsåg – men det blev förvrängt till oigenkännlighet"

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet