23 feb. 2019

Samma gamla visa - andra versen

Nu kommer vi till det kanske vanligaste argumentet mot den mänskligt orsakade globala uppvärmningen. Argumentet finns i många olika varianter. Men innan vi börjar så behöver det här sägas.

Fakta: Mänskliga utsläpp av växthusgaser får jordens medeltemperatur att öka.
Evidensen för detta är väldigt starka, och inget seriöst försök till att förklara den pågående globala uppvärmningen kan bortse från detta. Om någon framhärdar med att växthusgaserna inte har spelat någon roll så bör de krävas på en ordentlig förklaring.
Läs mer: Hur vet vi att våra koldioxidutsläpp har orsakat en global uppvärmning?

Påstående/fakta: ”Klimatet har alltid förändrats”.
Detta påstående är korrekt, men är i sig inget argument mot att den nu pågående globala uppvärmningen är orsakad av människan. Det finns många faktorer som påverkar klimatet och en del av dem är naturliga medan andra är mänskligt orsakade. Innan industrialismen (eller kanske ännu tidigare) var det naturliga faktorer som styrde, men sedan har mänskligt orsakade faktorer blivit allt viktigare. De naturliga faktorerna har inte helt plötsligt försvunnit, men deras påverkan är nu troligen mycket mindre än de mänskligt orsakade.
Att hävda att tidigare naturliga förändringar motbevisar mänsklig påverkan nu är alltså ett logiskt felslut. Det är ungefär som att säga att eftersom människor dog av sjukdomar och svält innan det fanns bilar så kan inte människor dö i trafikolyckor idag.
Däremot måste man beakta naturliga faktorer när man studerar den nutida uppvärmningen, och det gör naturligtvis klimatforskarna. Man tittar på:
 • Mänskligt orsakade faktorer: 
  • växthusgaser (som värmer, och som har ökat)
  • aerosoler från bl a industriella utsläpp (som kyler och som har ökat)
  • förändrad landanvändning (som troligen har haft en lite avkylande effekt)
 • Naturliga faktorer: 
  • solaktivitet (som värmer, och som ökade under första halvan av 1900-talet men sedan har minskat något),
  • vulkaner (som släpper ut kylande aerosoler, och som först minskade under första halvan av 1900-talet men sedan ökade igen)
  • förändringar i jordbanan och jordaxelns lutning (som dock tar tusentals år).
 • Intern variabilitet som El Nino/La Nina (ENSO) som fördelar om värme bl a mellan haven och luften.
 • Återkopplingar, t ex vattenånga och snö/is, som förstärker effekterna av de ovanstående.
Det finns osäkerheter i de här faktorerna, och i synnerhet den interna variabiliteten är svår att uppskatta. Kanske har denna gett uppvärmningen en knuff uppåt, och växthusgasernas bidrag är mindre än vi tror? Det är möjligt. Men tänk på att osäkerheterna slår åt båda hållen: den interna variabiliteten kan lika gärna ha kylt av som värmt upp. Om den har kylt av så kan den ha dolt en del av effekten av växthusgaser. Aerosoler från bl a industriella utsläpp har kylt av men exakt hur mycket är svårt att avgöra.

Hur står sig då den nutida uppvärmningen mot tidigare förändringar? Den här figuren visar en global temperaturrekonstruktion från PAGES2K-konsortiumet för de senaste 2000 åren (nedre halvan). De små fyrkanterna visar medeltemperaturen för 30-årsintervall, och det senaste intervallet är 1971-2000. För att kunna jämföra med nuvarande temperaturer har jag lagt till temperaturen för 2018. Figuren visar också ett antal tidigare rekonstruktioner som dock bara täcker norra halvklotet (övre halvan). Sådana här temperaturrekonstruktioner gör man genom att titta på temperaturberoende saker (proxies) som koraller, pollen, trädringar och sediment i sjöar och hav.

Från PAGES 2k Consortium, Continental-scale temperature variability during the past two millennia. Nature Geoscience volume 6, pages 339–346 (2013)
Mönstret här är en långsam avkylning, med kortare upp- och nedgångar. Den långsamma avkylningen, som främst beror på ändringar i jordbanan och jordaxeln, bryts någon gång under 1800-talet och övergår i en snabb uppvärmning. Denna uppvärmning ser alltså inte ut som tidigare förändringar. Något nytt måste ha hänt, och detta något var industrialismen.


Påstående: ”Det var varmare på medeltiden/romartiden”.
Den så kallade medeltida värmeperioden brukar förläggas mellan år 950 och 1250. Den syns inte så väldigt tydligt hos PAGES2K (som är global), men kommer bättre fram i de andra rekonstruktionerna (som är för norra halvklotet).  Den perioden var enligt PAGES2K som helhet ungefär i nivå med mitten av 1900-talet men kallare än de senaste decennierna. Det kan möjligtvis ha funnits enstaka år som nådde upp till nuvarande temperaturer (det är svårt att se eftersom vi bara har medeltemperaturer för 30-årsintervall) men generellt var det kallare. Det samma gäller den romerska värmeperioden, som brukar förläggas mellan 250 f.v.t och 400 e.v.t. Denna var något varmare än den medeltida värmeperioden.
Men även om det hade varit varmare på medeltiden eller romartiden så bevisar det inte att den nutida uppvärmningen är helt naturlig. Som sagt, vi vet att växthusgaser orsakar uppvärmning.
Men varifrån kommer då påståendet om den varmare medeltiden/romartiden? Den figur som mest har bidragit till idén om den varmare medeltiden bör vara den från IPCCs första rapport. Den bygger på Hubert Lambs arbete under 1960-1980-talen med att rekonstruera temperaturen för centrala England.
IPCC FAR "Figure 7.1 - Schematic diagram of global temperature variations ... (c) for the last thousand years. The dotted line represents conditions near the beginning of the twentieth century."
Det var det bästa man hade 1990 när rapporten kom ut, men våra kunskaper om de senaste årtusendenas klimat har förbättrats rejält sedan dess. Dessutom visar grafen av uppenbara skäl inte de sista 30 årens temperaturuppgång.


Här är ett exempel på en graf som jag stött på flera gånger den senaste tiden. Den är inte sammansatt av ett forskarlag utan av två amatörer som har förlitat sig på föråldrad litteratur. Dessutom har den ingen skala på y-axeln.  Den innehåller också en del historiska konstigheter: vikingarnas (Leif Erikssons) ankomst till Nordamerika verkar ligga 200 år för sent, och uttrycket ”Grecian Empire” har jag bara hittat på Bibel-historiska webbsidor. Den här figuren bör man alltså inte ta på allvar.

Här är en annan blid som dyker upp i olika varianter. Den föreställer temperaturer som uppskattats från isborrkärnor från centrala Grönland. Skalan till vänster visar temperaturerna där, medan skalan till höger (som har lagts till av Ole Humlum) visar motsvarande globala temperaturanomalier.

De flesta versioner av figuren som cirkulerar visar dock inte den globala skalan till höger. Den har lagts till eftersom variationerna på centrala Grönland är ungefär dubbelt så stora som globalt om man tittar på glaciala perioder och interglacialer. Men det räcker egentligen inte att bara ändra skalan, eftersom en del av variationerna troligen är lokala eller regionala. Kom t ex ihåg att den medeltida värmeperioden inte alls var lika tydlig hos PAGES2K. Man bör alltså inte tolka den här figuren som en precis avbildning av den globala temperaturen. 
Dessutom är den sista mätpunkten för mitten av 1850-talet. Den lilla uppgången på slutet representerar alltså inte den nu pågående global uppvärmningen. Detta är dock något som ”klimatskeptiker” väldigt sällan påpekar.  Sedan mitten av 1850-talet har den globala temperaturen ökat med c:a 0,9 grader C (2018), och den lokala temperaturen på centrala Grönland  har ökat med c:a 1,4 grader (2013). I båda fallen hamnar vi en bit ovanför toppen på den medeltida värmeperioden.

Som jämförelse är här en global temperaturrekonstruktion för ungefär samma tidsintervall:
Från Marcott, Shaun A., et al. "A reconstruction of regional and global temperature for the past 11,300 years." Science 339.6124 (2013): 1198-1201

Så ”klimatskeptikernas” försök att påvisa större temperaturförändringar de senaste tusentals åren bygger ofta på föråldrade källor, lokala eller regionala i stället för globala temperaturrekonstruktioner, och att man utelämnar de senaste decenniernas (eller seklets) uppgång.
Att klimatet har förändrats naturligt tidigare  motbevisar inte att den nutida uppvärmningen främst är mänskligt orsakad. Det hade även gällt om t ex de romerska och medeltida värmeperioderna hade varit varmare. Men tittar man globalt så avviker den nutida uppvärmningen från tidigare förändringar.


11 kommentarer:

 1. @Uppsala

  dette var atter bra.

  Jeg har særlig sett på Humlums bidrag fig.4, og ideen om de cykliske bevegelser, se også særlig fig. 3, som vi ser bevisst forsøkt gjentatt hos Humlum & al.

  En av medforfatterne Prof emeritus Jan Erik Solheim fra Astrofysikk, belærte der om en særlig sykkelteori som de har i astrofysikken, men der er det faktisk jeg elektronikk og radiobyggeren og musikkakustikeren som er expert. Det er helt vanlig i naturen at feltet ikke er lineært så bølgelengden kan strekkes ut eller forkortes i tid. Det går under dispersjon eller unlinear Acoustics, så man må se opp for coherens.

  Dertil må man utvide begreps og ordforrådet. Ikke alt bør markedsføres som en sykkel.

  Sykkel- modellen er ofte feilvalgt der det mer handler om en brumming eller en skvaling og fnysing, og man snarere skal se opp for mulige drager og troll i skogen. Og knapt nok en tiger, en sebra, en makrell, eller en åbor. Ikke så mye som sikkert funn av en brannete katt.

  Å postlere en hel tiger eller sebra eller en makrell, til og med en sykkel når man knapt kan bevisføre så mye som en spesiell katt..... er ikke så kurant, u- aktet om man mener å kunne ha det fra astrofysikken. Så lett er det nok ikke å gjenta suksessen til Milancovic.

  Men jeg fikk i alle fall Hummlummen med på at vi heller bør se opp for Sjøormen og Midgardsormen som begge skal være kjent, og ikke en sykkel.

  Kan vi for eksempel påstå at vi har med mulige meandere eller Kelvin- helmholzbølger å gjøre?

  Langtidsgrafene viser hva jeg ville gjenkjenne som skvaling i et viskøst system. Og slike bevegelser er ikke hva vi kan selge som coherente eller harmoniske.

  Man bør kjenne forskjellen på "en pen og en fet tone" og en stabil klangfigur, som er coherent, harmonisk, og laminær. Og forskjellig fra det, Wolf im Ton, Rumble eller burble, gurgling i samme system, som er klart chaotisk.

  Grafene av sjøormen og særlig av midgarsormen har klare spor av solen, samtidig som de både rumler gurgler og skvaler og fnyser kraftig microchosmisk viskøst, forskjellig fra en sykkel.

  Videre må man bruke stillbart lavpass, høypass, og båndpassfilter på slike empirisk fysiske signaler.

  Det holder ikke bare med snurten av en tiger eller sebra.

  Så må vi nevne Harald Yndestad NTNU Lunar klima og oscillasjoner. Og ikke minst Nicola Scafetta på samme galei. De tilskriver det Månen og Saturnus og skiller ikke heltallig multiple overtoner og undertoner.


  Men synes å ha Theodor Schwenk Das sensible Chaos omhyggelig på pensum. Schwenk selv er lesbar og mindre pretensiøs.

  I Norge har vi mer hatt Helmholz, Heinrich Herz, og Vilhelm Bjerknes på gymnaspensum i det samme og med stor fordel i alle fall for meg. Merk for øvrig Niels Bohr, Johannes Rydberg, og Alfvenbølger, magnetohydrodynamiske bølger, som mer solid og brukbar pytagoreisme også for luften og havet.

  Jacob Bjernes 3dje generasjon Bjernes emigrerte til California og fant ENSO for dem.

  SvaraRadera
 2. Lars K,
  utmärkta inlägg, tack. Här lägger du vad som betyder något på bordet:

  De ”klimathändelser”, som utgör skeptikernas enda grund för tvivel, finns helt enkelt inte. Klimatet har ändrats förr men inte samtidigt över hela vår jord i den utsträckning som nu sker. En naturlig förändring om 0,03-0,04 C per 100 år globalt skall ställas mot 1-1,5 C. Aktuell 20-årstrend enligt GISS är 2 C per 100 år. 2-gradersgränsen kan nås redan runt 2060, Greta är inte ens 60! Klart att hon och jämnåriga oroas över vår handlingsförlamning avseende vad som inte kommer att drabba oss.

  SvaraRadera
  Svar
  1. LBk

   Jasså, du er tilbake, det var på tide.

   Når jeg tenker på global middeltemperatur, og endog regional, og innenfor brøkdeler av centigrader, så er det for det første nye begreper og størrelser som det ikke har vært operasjonelt mulig å bestemme før i helt nyere tid med nye metoder. Dessuten unaturlige og overnaturlige for oss slik som vi vet at været flakser.

   En Richard Lindzen har gjort et stort nummer av dette og søkt vise at det er latterlig.

   For meg er det ikke helt utenkelig, men det forutsetter visse begreper om solkonstanten, om materiens og energiens og varmens permanens, og i alle fall om teoretisk mulig presis calorimetri. Og det synes være hva som har tatt til orde helt nylig og vil ha den politiske definisjonsmakten.

   Det er kort fortalt Robert Boyle og Royal Societys consensus til beste for den Kongelige mynt og den sfærisk globale navigasjon og tenkning, Contra gullmakeriet falskmyntneriet. Og tross visse vansker, i forståelse med Pariserskolen.

   Er det da så merkelig at alternativene blir skremt og føler seg overkjørt og truet?

   En surrealist hevdet at "På grunn av statistikken så finnes ikke noe sånt som middeltemperaturer" Og just der har det stått mye strid.

   Men det avslører meget ulike og alternative temperaturbegreper. Der er ikke temperatur i et punkt, mens badetemperaturen på Vippetangen er en realitet som vi aner kun ved å kaste et blikk over helheten. Når trærne er grønne og det er en god tid siden det fløt is på fjorden, da kan vi nevne badetemperaturen i bestemt form entall..

   Temperaturen ( ææææ Tangperatyrøøøøø på fransk) i ubestemt form entall som fysisk størrelse har i utgangspunktet intet med statistikk å gjøre.

   Personlig opererer jeg med nok et temperaturbegrep til kontroll, og det er en halogenlampe på variabelt Power hvor jeg kan finregulere glødefarvene og få dem til å matche ellers kjente og pålitelige størrelser.

   Heller ikke det bestemmes av statistikk, men kan beskrives bolzmannstatistisk.

   Man slår på med glosa "statistikk!" og tar for gitt at dermed er beviset stillet og definisjonsmakten sikret. Det er like perverst som å sikre definisjonsmakten i milligrader.

   Jeg liker ikke å måtte gå og tro at solen forsvant dersom statistikken ikke holder. Men det er alvorlig talt et grunnleggende forhold mellom teori og virkelighet, mellom mind and matter, hvor paradigmene eller stats- religionene spriker.

   Radera
 3. Klimatskojarna blev väldigt upprörda när jag för många år sen påpekade att den genomsnittliga globala temperaturförändringen bara var ca 0,05 C per sekel under övergången från sträng istid till mellanistid trots att naturens krafter då verkar som häftigast. Men det är så det är, gjorda globala rekonstruktioner ger samma resultat.

  Vad som är förvånande är att så många tycks ha så dimmig uppfattning om skillnaderna mellan lokala, regionala och globala mätvärden att de glatt ställer lokala och regionala mot globala och drar långtgående slutsatser ur detta. Särskilt som 70% av den globala ytan utgörs av havsyta och de lokala eller regionala ytor man gärna refererar till är begränsade isytor vars ytnära skikt starkt påverkas av smältvärmesegenskaper just under den procedur då iskärnan bildas.

  Möjligen bedriver många bara högst medveten propaganda med tvivelaktiga mål.

  SvaraRadera
  Svar
  1. LBt
   Jeg kan fortelle deg enda mer groteske eksempler. Jeg samler på det og prøver å tyde ut av det hvilken særlig mentalitet det er som ligger til grunn.

   Til eksempel: "På grunn av jordakselens slinger... så har sommerfuglene nå i noen år fløyet nordover langs kysten,... men nå flyr de sørover igjen, så nå går vi nok inn i en kuldebolk!"

   Hææææ? og han titulerte seg som "biolog"

   "Jo du har nok ikke forstått enda,...., solstrålenes skrå innstrålingsvinkel på jordakselen, som slingrer!"

   Hmmmm.

   Jeg som har lært til konfirmasjon å sette telescopet opp på ekvatorial montering der vi må sikte polakselen nøye,..oppfatter dette som etnisk rasekrig mot alle oss som har lært å finne nord efter stjernene, og sjekke solhøyden nøyaktig til sankthans og midtvinters. Det er jo klassekamp mot Karlsvogna og Polstjernen og vår pålitelige breddegrad

   Trollene har ikke engang lært å sette opp et sol- ur.

   Jeg må konstatere svær og omfattende defekt i den mest elementære fysikalske geografi og orienteringslære på folkeskolen.

   Og dette på flere vis og nivåer.

   Et annet troll forklarte at "Karbonsyren" likesom Svovelsyren opptas av regnvannet og fosser kvantitativt ned i havet og på jorden og opptas av planterøttene. Altså blank i elementær kjemi og læren om spalteåpningene Stomatæ og CO2- assimilasjonen fra luften.

   Vår lærer var nordfra og spilte Harmonium i timen. Vi er nok ikke så heldige å ha hatt Partisekretærens faglige tillitsvalgte (et eller annet autoritært fjols med medlemskapet og maos lille røde bok i kateterskuffen) som overlærer i systematikk.

   Så har jeg nevnt Thiemes og Gehrlich & Tscheuschners og Zeller & Nikolovs "Falsification of the atmospheric CO2 greenhouse effect within the frames of physics".

   Det er nok høyst medveten propaganda, men jeg er uviss om målene.

   Og heller mest til det syn at det er et særlig folkeferd fra gammelt av, som av beklagelige årsaker har falt ut av utdanningssystemet, og måttet kvalifisere seg heller politisk på anstaltnivå, lukket studium. Dette ligger i den industriale fagdeling når den blir politisk ekstrem. Da svikter både Karlsvogna og jordakselen og energetikken knyttet til den molekylære materies absorbans for lys og radio osv. Det står bare ikke på Partiets trenings og skoleplan for KADRENE og den faglig ordførende rollen.

   Så føler disse seg nedtrampet og tilsidesatt, når FN og IPCC henvender seg til den opplyste realskoleelev og gymnasiast worldwide, nota bene på Anglicansk og vestlig sivilisert grunn, ikke fra Arbeiter und Bauernfakultät i Greifswald, nu nedlagt. Man tar for gitt, og underviser for veloppdratte barn heller av det britiske imperium worldwide.

   Just for å sikre definisjonsmakten.

   Hva som da med hensikt diskvalifiseres og skyves til side har så organisert seg og er kommet sterkt tilbake på sine premisser.

   Det er deres tvivelaktige mål å sikre karriærene ved gjenvinne den tapte definisjonsmakt ganske enkelt, og knapt noe annet.


   Men å slingre med jordakselen og krige mot solhøyden og stjernekartet er å trampe på arme Captain Scott som fant Amundsens telt innenfor synsvidde, kun med tradisjonelt navigasjonsutstyr fra sjøen.


   "Where there is science, there is not consensus, and where there is consensus, there is not SCIENCE....PERIOD!" sa Richard Lindzen. Og dermed er det klart at han ute i rase-krig mot science som sådant. Vårt begrep om det er Troll! Som har sine ideologiske og lærehistoriske røtter.

   Radera
  2. LBt

   Om det groteske, jeg glemte å føye til, og det blev også litt langt.

   Men søk på nettet

   www. Theodor Kittelsen Trollet på Carl Johan.

   Som nu er over 100 år gammelt.

   Man ser der solen i centrum øverst i midten ved høylys dag, og stortinget til høyre. Grand Cafe med Kristianiabohemen til venstre. Vi ser det rene norske flagg vaie over tinget, det må altså ha skjedd efter unionsoppløsningen men mens Ibsen levde.

   Man ser der at de brede masser både til høyre og venstre følte seg presset, og gendarmene var maktesløse. Kun Henrik Ibsen nederst til høyre i flosshatt synes helt uaffisert av opptrinnet.

   I 2012, bare drøyt 100 år senere var Trollet kommet seg helt inn i DOMVS ACADEMICA litt høyere opp i gaten, og helt opp på kateteret i Gamle Festsal.

   Jevnfør hva jeg fortalte om Richard Lindzen for åpen scene i gamle Festsal ved Universitetet. d/o

   Radera
 4. För ett par år bra sedan betämde jag mig för att helt ignorera "klimatskeptiker". En överväldigande antal av deras argument är mest tröttsamma. En god metod är att bara svara med ett nummer för en av de 197 "myter om klimatet" som "sceptikalscience.com" har listat, med förklaringar. Att svara själv är för det mesta ett totalt slöseri med tid. Men jag har tänkt om. Sverige tycks ha ett ovanligt antal akademiker som agerar som klimatskeptiker. En av dessa är Lars Bern. Jag fick se honom idag i en nyligen publiserad YouTube video. Eftersom jag inte visste något om honom Googlade jag och hittade detta "Uppsalainitiativ". Jag skulle vilja komplimentera Lars Karlssons för ett antal utmärkta inlägg och får hans arbete. Det var värdefullt, om än inte helt förvånande, att kunna läsa på denna blogg om Lars Bern's vilda konspiarationteorier. Ur en amerikansk synvinkel är de "laughable". Jag hittade också en artikel undertecknad av 20 svenska "toppforskare" som 2008 inte trodde på att samband mellan koldioxid halten och jordens temperatur!! LOL!! Undrar om de gjort avbön? :-) Förvisso har Lars Bern sent omsider insett sitt misstag; han erkänner nu sambandet: och fokuserar istället sin energi på frågan om hur allvarlig klimatförändringen kommer att bli. Listan på argument och påståenden är lång, och en rättvis och kritisk utvärdering av dem alla tar nog mer tid än jag har. Som sceptikalscience gjort med klimat-relaterade argument, borde någon systematisera dessa nya argument som skeptiker framför från sina nya vallgravar (belägna långt bakom de gamla). Jag har gjort en lista på Bern's argument, men kommer nog inte att ha tid att avara utförligt. Även om Bern tycks ha haft fel om det mesta i gågna år(?), betyder det inte att han har fel om allt idag. Jag såg en del som var korrekt, men också ett antal "problem".

  Efter att ha skrivit av mig detta, vill jag bara påpeka att Lars Bern och andra skeptiker har gjort stor skada. Det kan enkelt illustras av de faktum att man nu på bred front överger planer på kolkraftverk in Indien (och stänger ner dem i USA) helt enkelt därför att vind och sol energi nu är mycket billigare, även med viss lagringskapacitet, än kol. Klimatskeptier, teknikpessimister och petroelumindustrin höll länge tillbaka denna utveckling och gör det fortfarande. Utan dem hade folk i tredje världen troligen haft tillgång till billig energi redan för kanske 20 år sedan. (Sorry for any misspellings).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonymus:

   La meg bare ta ett element.
   I en årrekke droppet det nesten daglig inn i min spamm- boks, at jeg skulle kunne få meg diplomer og papirer jeg også. "Bare si hvem du er og hva du har gjort og kan, og mener du er verd og bør ha i lønn. Vi utsteder papirer og diplomer og professorater og forskertitler fra berømte læresteder worldwide, betaler i kassen,...." og det var meget billigere enn et lovlig avsittet og uteksaminert studium.

   Derav ryktet: "Flere og flere forskere og professorer og doktorer og sivilingeniører fra worldwide kommer i dag til at hockeykølla er brukken....!"

   Legg merke til at surrealistene er nøye med å titulere hverandre adskillig høyere enn rimelig er i mange fall.

   Men jeg kjenner videre lusa på gangen og på lærerværelset og har sett mye av bøttekottfakultetet førerlinja, lukket studium. Som synes gitt ved LENINordenen, se The 21 conditions Moskvatesene av 1919 §2 om partiarbeidet.

   Det begrunner og avstedkommer industrialisert eksamensfusk og forskningsfusk, som er min viktigste letehypotese.

   Det er en lang periode systematisk politisk kommet KADREpersonale på egen kvote inn i samfunnets nøkkelroller og nøkkelstillinger uten lovlig artium og bestått i alle fall fellespensum forberedende til mulig embedseksamen.

   Og mer i samsvar med og med patent fra Arbeiter und Bauernfakultät i Greifswald, nu nedlagt. Men dets filialer i provinsen synes å bestå.

   Gro Harlem Brundtlands "Brundtlandkommisjonen " og UNEP og IPCC, Roger Revelle og James Hansen er så en mot- bevegelse til dette. Gro Harlem Brundland var lovlig uteksaminert fra Medisinsk fakultet, Maggie Tratcher var kjemiker av Boyles skole, og Angela Merkel er Diplomkjemiker fra Plancinstituttet og har måttet arbeide desto mer nøye da hun var Prestedatter fra DDR.

   Disse har forlangt andre definisjoner og satt andre krav i Partiet for å kunne avansere til høygradene, hvilket har frustrert sterkt.

   I USA har man derfor valgt å falle tilbake på alternativet King Donald Grosny, (=den formidable eller grusomme).

   Forleden meldte den Norske stat at "oljefondet" skal avhende alle aksjer i oljeselskaper som ikke samtidig investerer i "grønn" energi. Dette signal skal ha gitt et sjokk på oljeaksjemarkedet worldwide.

   Lars Bern stor skade?

   Slik viser seg den evige rødegardisme Dilettantenes diktatur.

   Radera
 5. Var lite orättvis i min kommentar ovan. Lars Bern har en del vettigt att säga och är faktiskt ibland värd att lyssna på. Bland annat har han mer rätt än de flesta om koldoxidutsläppen associerade med förbränning av skogavfall. (Men den situationen är lite mer komplicerad än vad han beskriver).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ikke gråt, Dr Unknown; Orettvishet forekommer i de beste familier!

   Skogavfall,.....

   Hva jeg som kjemiker river meg i håret over er jo at det er et særlig fint kjemisk råstoff, meget edlere enn hva som er å finne fossilt.

   Her har både industrien og kjemien sviktet. Den fineste køla står på rot på den øvre myra, det skal jeg bare ha sagt, og jeg vet hva jeg snakker om!

   Jeg har klart å svi porsellen og smelte gull på det, og gassen er særlig verdifull og ren, det er kjent fra gammelt av.

   Svenska stålet og stora Kopparberg og alle glassverkene hadde ikke vært hva det var uten skog.

   Radera
 6. Det är kanske Magna Greacia som avses med Grecian Empire. Det stämmer tidsmässigt

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet